17
Mwami Hosheya waꞌBahisiraheeri
Ikyanya mwami Ahaazi akahisa imyaka ikumi niꞌbiri atwaziri i Buyuda, mu kihugo kyeꞌHisiraheeri banayimika Hosheya mugala Hela, anahisa imyaka mwenda atwaziri i Samariya. Uyo Hosheya anakizi gira amabi imbere lya Nahano. Kundu kwokwo, gatâli riiri mabi bweneene, nga gaꞌbaabo baami baꞌBahisiraheeri ábakatanga imbere lyage.
Uyo Hosheya, mwami Shalimanezeeri weꞌHasuriya anayiji múteera. Mukuba, ubwa mbere, Hosheya âli riiri mukozi wage, anâli kizi múrambulira. Haliko ha nyuma, Hosheya anagira igambi libi, mu kutabaaza mwami So weꞌMiisiri. Kwokwo, atanakizi ki rambulira imwa mwami weꞌHasuriya. Ulya Shalimanezeeri, iri akabona kwokwo, anashweka Hosheya utubangira, anamúlasha mu nyumba yeꞌmbohe.
Abahisiraheeri bagwatwa imbira
Ha nyuma, uyo mwami weꞌHasuriya anateera ikihugo kyoshi kyaꞌBahisiraheeri, anasokanana akaaya keꞌSamariya, anahisa imyaka ishatu akasokaniini.
Iri mwami Hosheya akahisa imyaka mwenda atwaziri, ulya mwami weꞌHasuriya anagwata akaaya keꞌSamariya, anatwala Abahisiraheeri imbohe, halinde i Hasuriya. Baguma baabo, anababiika mu kaaya keꞌHala. Naꞌbandi, anababiika i Gozani, hoofi noꞌlwiji Habori. Naꞌbandi, anababiika mu twaya tweꞌMediya.
Yubwo buhanya, íbikatuma bugakoleka, mukuba balya Bahisiraheeri bâli kizi yifunda mu byaha imbere lya Rurema Nahamwabo. Kundu ye kabalyosa mu maboko ga mwami Faraho i Miisiri, halikago, bâli gweti bagakizi yikumba imigisi. Na kundu Nahano âli mali gwanwa abayimulira abandu babi imbere lyabo, haliko banakizi kulikira ingesho zaabo mbi. Yabo Bahisiraheeri, ngiisi kyanya abaami baabo bakayiga ingesho mbi, nabo banayami kizi ziyifunda mwo.
Balya Bahisiraheeri, ikyanya bakavujuuka mu bitakwaniini imbere lya Rurema Nahamwabo, bâli kizi gira mbu bayibishe imbere lyage. Bâli kizi yubaka imbeero mu ngiisi kaaya, kaba ka kishyola ákali noꞌlwingo naaho lwaꞌbalaliizi, kandi iri kaaya kahamu kazitire.
10 Banakizi yimangika imigisi yeꞌmahanga, kiri noꞌmugisi gwoꞌmuzimu Hasheera. Iyo migisi, banakizi giyimangika ku ngiisi irango, na mwiꞌdako lya ngiisi kiti íkidohiri. 11 Na ha katanda keꞌyo mizimu, banakizi yokera hoꞌmubadu. Kwokwo, kwo bâli kizi kulikira imigeeza yaꞌbandu bo Nahano akabayimulira, halinde banakizi raakaza Nahano bweneene. 12 Iyo migisi, bâli kizi giyikumba, kundu Nahano âli mali balahirira, ti: «Mutakolwe kwo mwakizi giyikumba.»
13 Ikyanya balya Bahisiraheeri naꞌBayuda bâli kizi yifunda mu byaha, Nahano anakizi batumira abaleevi, gira abakengule kwokuno: «Mutwikire ku mabi giinyu. Mukizi simbaha imaaja zaani, naꞌmategeko gaani. Si yizo maaja, nꞌgaziheereza bashokuluza biinyu ku njira yaꞌbakozi baani, abaleevi. Aaho! Mukizi zikulikira.» 14 Kundu Rurema akabakengula kwokwo, batanamútwaza, bwo bâli riiri mindagabika nga bashokuluza baabo. Mukuba, nabo batâli yemiiri Rurema Nahamwabo.
15 Yabo Bahisiraheeri, ikyanya Rurema akagira mbu abayereke amategeko gaage, mu kubakengula, batanamútwaza. Kiri neꞌkihango kyo âli mali gwanwa agira na bashokuluza baabo, batanakitwaza. Si bâli kizi yidulumbika mu byeꞌmigisi, kundu iri tufwa-busha, halinde nabo boonyene banayiji ba tufwa-busha. Kundu Nahano akabakengula kwo batakizi kulikira imigeeza yeꞌbihugo íbyâli bazungulusiri, haliko byeyo-byeyo byo bâli kizi yifunda mwo. 16 Zirya maaja za Rurema Nahamwabo, banazijanda zooshi, banayitulira imigisi íshushiini neꞌngaavu, banalingaania neꞌnguliro yoꞌmuzimu Hasheera, banakizi fukamira íbiri kwiꞌgulu, iri banayikumba umuzimu Baali. 17 Banakizi tanga kiri naꞌbaana baabo boꞌbutabana, na boꞌbunyere, gabe matuulo goꞌkusiriiza. Banakizi yifunda mu byoꞌbulozi, na mu byoꞌbulaguza. Yago mabi gooshi, ikyanya bâli kizi gayidulumbika mwo, kyanatuma Nahano agabarakarira bweneene. 18 Neꞌkyanya akabarakarira, anabayimula lwoshi imbere lyage. Mu kihugo, mutanasigala ugundi mulala, bátali Bayuda naaho.
19 Kiri naꞌBayuda, nabo batâli simbahiri imaaja za Rurema Nahamwabo. Si bâli kizi yifunda mu ngesho mbi zaꞌbaabo Bahisiraheeri. 20 Iri hakatama, Nahano analahira beene Hisiraheeri lwoshi-lwoshi, anabahana, mu kubabiika mu maboko gaꞌbashahuzi, anabayimula lwoshi imbere lyage.
21 Balya Bahisiraheeri, ikyanya Nahano akabahandula, mbu lyo bataki twalwe noꞌmwami wa mwiꞌkondo lya Dahudi, anabiika Yerobwamu mugala Nebati, abe mwami wabo. Ulya Yerobwamu, naye anabahubiisa, halinde banashubi janda Nahano, banayifunda lwoshi mu bitalaalwe. 22 Emwe! Uyo Yerobwamu, yabo Bahisiraheeri banagenderera ukumúkulikira mu byaha byage, batanabitwikira kwo. 23 Iri hakatama, Nahano anabayimula imbere lyage, nga kwo âli mali gwanwa abakengula ku njira yaꞌbaleevi, abakozi baage. Ku yukwo, balya Bahisiraheeri bakashaazibwa mu kihugo kyabo, banatwalwa imbohe halinde mu mahanga geꞌHasuriya. Inali yo munda baki sigiiri halinde zeene.
Abahasuriya bagira bashumbike mu Bahisiraheeri
24 Mwami weꞌHasuriya analyosa abandi bandu mu kihugo kyeꞌBabeeri, na mu kyeꞌKuuta, na mu kyeꞌHava, na mu kyeꞌHamaati, na mu kyeꞌSefarwayimu. Yibyo binyamahanga byoshi, anabibungiikiza mu kihugo kyeꞌSamariya, byanayiji tuula mu twaya twamwo. Kwokwo, yikyo kihugo kitakiri kyo kihugo kyeꞌHisiraheeri. 25 Mu yikyo kihugo kyeꞌSamariya, birya binyamahanga, ikyanya bikakibungira mwo, bitâli kizi yikumba Nahano. Kwokwo, anatuma indare zibayite mwo. 26 Uyo mwami weꞌHasuriya, banamútumira indumwa kwokuno: «Balya bandu bo ukabiika mu twaya tweꞌSamariya, batayiji ngiisi byoꞌmuzimu gwamwo guloziizi. Kyo kyatuma gwabatumira indare, zibayite.»
27 Ulya mwami weꞌHasuriya anakyula, ti: «Mu balya bo tukaleeta imbohe ukulyoka i Samariya, muyabiire mwoꞌmugingi muguma, munamúgalulire yo. Kwokwo, ashubi gendi tuula yo, anakizi yigiriza abandu ngiisi kwoꞌmuzimu gwayo guloziizi.» 28 Mu balya bagingi, muguma anagaluka, anagendi tuula i Beteeri, anakizi yigiriza abandu ngiisi kwo bakwaniini ukuyikumba Nahano.
29 Kundu kwokwo, ngiisi ibinyamahanga íbyâli koli tuuziri iyo munda i Samariya, byanagenderera ukukizi yikumba imigisi, iri binayubaka imbeero ku marango. 30 Abandu beꞌBabeeri bâli kizi yikumba umugisi gwabo Sukooti-Benoti. Na ábâli lyosiri i Kuuti, banakizi yikumba umugisi gwabo Nerigaali. Na ábâli lyosiri i Hamaati, banakizi yikumba umugisi gwabo Hashima. 31 Na ábâli lyosiri i Hava, banakizi yikumba imigisi yabo Nibunasi na Tarataaki. Na ábâli lyosiri i Sefarwayimu, banakizi tanga abaana baabo, gabe matuulo goꞌkusiriigiza imigisi yabo Hadaramereeki na Hanamereki.
32 Yibyo binyamahanga byâli kizi yikumba na Nahano kwakundi. Haliko mu kati kaabo, banakizi toola naꞌbagingi boꞌkukizi tangira imizimu amatuulo mu mbeero ku marango. 33 Kwokwo, kundu bâli gweti bagayikumba Nahano, haliko banakizi yikumba neꞌmigisi yabo kwakundi, nga ngiisi kwo bakagileeta mu mahanga gaabo.
34 Yibyo binyamahanga, irya migeeza yabo ya kare, baki gweti bagagikulikiriza halinde zeene. Batali mu yikumba Nahano naaho. Batanali mu kulikira imaaja zaage, kandi iri amategeko gaage. Yibyo byoshi, akabiheereza beene Yakobo, ulya ye akahindula iziina, abe Hisiraheeri.
35 Yabo bandu bakanywana ikihango na Nahano, anababwira kwokuno: «Hatagirage umugisi gwo mugakizi yikumba. Mutakizi gifukamira, kandi iri mugitangira amatuulo. 36 Mbe nie mugakizi yikumba naaho. Mukuba, nie kamùlyosa i Miisiri ku bitangaaza bya kahebuuza, na mu kati koꞌbushobozi. Mukizi nyikumba, iri munanvukamira. Mbe nie mugakizi tangira amatuulo.
37 «Niehe nie kamùyandikira imaaja, naꞌmategeko, neꞌmigeeza. Kwokwo, mukizi fiitirwa mu kubikulikira. Hatanabe umugisi gwoshi gwo mugakizi yikumba. 38 Yikyo kihango kyo tukanywana, mutakiyibagire. Hatanabe umugisi gwoshi gwo mugayikumba. 39 Mukizi yikumba naaho Rurema, Nahamwinyu. Mukuba, ye gakizi mùkiza mu maboko gaꞌbagoma biinyu.»
40 Yago magambo gooshi, yabo bandu batanagatwaza, banagenderera naaho ukuyifunda mu magambo gaabo ga kare. 41 Kwokwo, kundu bâli kizi yikumba Nahano, haliko banakizi yikumba neꞌmigisi yabo. Halinde na zeene, abaana baabo, kiri na bijukulu baabo, bakiri mu gira nga kwokulya bashokuluza baabo bâli kizi gira.