21
Mwami Manaasi weꞌBuyuda
(2 Kutondobola 33.1-20)
Uyo Manaasi, ikyanya akayima mu Buyuda, âli kola neꞌmyaka ikumi niꞌbiri, anahisa imyaka makumi gataanu niꞌtaanu, atwaziri i Yerusaleemu. Nyina, ye wâli Hefiziba.
Uyo Manaasi anakizi gira amabi imbere lya Nahano, mu kukizi yifunda mu bitalaalwe, nga mwene byebirya byaꞌbandu bo Nahano akayimula imbere lyaꞌBahisiraheeri.
Kundu yishe Hezekiya akahongola imbeero zeꞌmigisi ku marango, haliko Manaasi anashubi ziyubaka. Anayubaka noꞌtutanda twoꞌkutangira kwoꞌmuzimu Baali amatuulo. Analingaania neꞌnguliro yoꞌmuzimu Hasheera, nga kwo mwami Ahabu waꞌBahisiraheeri âli kizi gira. Na kwakundi, anakizi fukamira indonde za kwiꞌgulu, iri anaziyikumba.
Tulya tutanda, anatuyubaka kiri na mu nyumba ya Nahano, kundu Nahano âli mali deta: «Mu kaaya keꞌYerusaleemu, mwiꞌziina lyani ligakizi yikumbirwa.» Mu mbuga zombi zeꞌnyumba ya Nahano, anayubaka mwoꞌtutanda twoꞌkuyikumbira indonde za kwiꞌgulu.
Uyo Manaasi anatanga kiri na mugala wage, libe ituulo lyoꞌkusiriiza. Anakizi yifunda mu byaꞌmaleere, iri anakizi laguza, noꞌkuhanuusa ábali mu ganuuza imizimu, naꞌbalozi. Âli kizi yifunda mu bihigo bingi imbere lya Nahano, halinde anamúraakaza bweneene.
Umugisi mubaaje gwoꞌmuzimu Hasheera, anagutereka mwomwo mu nyumba ya Nahano. Kundu kwokwo, Nahano âli mali bwira mwami Dahudi na mugala wage wa Sulumaani, ti: «Mu milala yoshi yaꞌBahisiraheeri, keera natoola ino nyumba, kiri neꞌYerusaleemu, kwo ngakizi tuula mwo. Haaho, ho ngakizi yikumbirwa imyaka neꞌmyakuula. Amagambo go nꞌgabwira Abahisiraheeri, iri bangakizi gira umwete gwoꞌkugasimbaha gooshi, banakizi kulikira imaaja zooshi zoꞌmukozi wani Musa akabaheereza, kwokwo ndagaki leka kwo bayimulwe mu kino kihugo kyo nꞌgaheereza bashokuluza baabo.»
Kundu kwokwo, batanayuvwa. Manaasi anabahubiisa, halinde banakizi yifunda mu mabi bweneene ukuhima gaꞌbatuulaga baamwo, balya Nahano akaminika imbere lyabo.
10 Kyanatuma Nahano agaadeta ku njira yaꞌbakozi baage abaleevi, kwokuno: 11 «Ulya mwami Manaasi âli kizi gira ibihigo byoꞌkuyagazania. Âli kizi hubiisa Abayuda, halinde nabo banakizi kulikiriza ibyeꞌmigisi. Amabi gaage, gakoli himiri gaꞌBahamoori, ábakatanga imbere lyage.
12 «Kwokwo, Nahano Rurema waꞌBahisiraheeri, adetaga kwokuno: “Ngashereeza i Yerusaleemu neꞌBuyuda. Kugaanaba ku kihano kyeꞌkitangaaza. Ngiisi úgayuvwa hiꞌgulu lyakyo, agakanguka bweneene. 13 Ngaahana i Yerusaleemu nga kwo nꞌgahana i Samariya, kiri neꞌmbaga ya mwami Ahabu. Ngashuka i Yerusaleemu, nga kwo bali mu shuka umukongo, banaguyubike.
14 «“Yabo bandu, kundu yo misigala yoꞌbuhyane bwani, haliko ngabajanda, na mbabiike mu maboko gaꞌbagoma baabo. Baganyagwa ibindu, banagwatwe naꞌbagoma baabo. 15 Na íbitumiri ngaagira yibyo byoshi, bwo bakayifunda mu bitali nga byo, banakizi nyaagaza ukulyokera ku lusiku lwa bashokuluza baabo bakalyoka kwo i Miisiri, halinde zeene.”»
16 Ulya Manaasi anakizi yitira abandu bingi ikimaama. Umuko gwabo, gwanahingira mu kaaya keꞌYerusaleemu, ukulyokera uluhande luguma, halinde ulundi. Âli kizi hubiisa abandu beꞌBuyuda, halinde banakizi bihuuka imbere lya Nahano.
17 Uyo Manaasi, igindi myazi yage, na byoshi byo âli kizi gira, kuguma neꞌbyaha byage byoshi, biyandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌBuyuda. 18 Iri hakazinda, mwami Manaasi anashaaja, anaziikwa mwiꞌtongo lyeꞌnyumba yage yenyene. (Lyâli tongo lyeꞌHuza.) Ahandu haage, banayimika mugala wage Hamooni.
Mwami Hamooni weꞌBuyuda
(2 Kutondobola 33.21-25)
19 Uyo Hamooni, ikyanya akayima, âli kola neꞌmyaka makumi gabiri niꞌbiri, anahisa imyaka ibiri atwaziri i Yerusaleemu. Nyina, ye wâli Meshulemeti munyere Haruzi, weꞌYotiba.
20 Uyo Hamooni anakizi gira amabi imbere lya Nahano, nga kwo yishe Manaasi akagira. 21 Anakizi kulikiriza ingesho zooshi za yishe. Mukuba, âli kizi yikumba yerya migisi yo yishe âli kizi yikumba, anakizi gifukamira. 22 Na kundu Nahano âli riiri Rurema wa bashokuluza baage, haliko anamújanda, atanakizi múkulikira.
23 Ulya Hamooni, abakozi baage banahuna, banamúyitira mu kajumiro. 24 Haliko, ngiisi ábakamúyita, nabo, abandu beꞌBuyuda bakabayita. Ha nyuma, banayimika mugala wage Yosiya, abe mwami ahandu haage.
25 Uyo Hamooni, igindi mikolezi yage yoshi, na ngiisi byo âli kizi kola, biyandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌBuyuda. 26 Hamooni anaziikwa mu shinda yage mwiꞌtongo lyeꞌHuza. Ahandu haage, banayimika mugala wage Yosiya.