20
Hezekiya alwala, anashubi kira
(Hisaaya 38.1-8, 21-22; 2 Kutondobola 32.24-26)
Ku yikyo kyanya, mwami Hezekiya analwala bweneene, anahambiri fwa. Kwokwo, umuleevi Hisaaya mugala Hamoozi, anayiji mútanduula, anamúbwira: «Nahano adetaga kwokuno: “Ulingaanie bwija amagambo ga mu nyumba yawe. Utagaki kira, si ukola ugaafwa.”»
Hezekiya anahindukira ikibambaazi, anahuuna Rurema kwokuno: «E Nahano, nakuyinginga ukengeerage ngiisi kwo nâli kizi kukolera mu kati koꞌbwemeera, na ku mutima gwani gwoshi. Ee! Ukengeere ngiisi kwo nâli kizi gira íbikwaniini imbere lyawe.» Haaho, Hezekiya anagwatwa neꞌkifufu, analira.
Ikyanya Hisaaya atâli zaazi lyoka mu luzitiro, Nahano anashubi mútumira indumwa, ti: «Galuka! Ubwire Hezekiya, ikirongoozi kyaꞌbandu baani kwokuno: “Nie Nahano Rurema wa shokuluza wawe Dahudi, nadeta: Amahuuno gaawe, keera nagayuvwa, nanabona neꞌmigenge yawe. Ku yukwo, ngakukiza. Ha nyuma lyeꞌsiku zishatu, ugagenda mu nyumba ya Nahano.
«“Ngakuyushuulira imyaka ikumi niꞌtaanu ku burambe bwawe. Na kundu mwami weꞌHasuriya agweti agakushomboroza, ngakukiza mu maboko gaage, kuguma na kano kaaya kooshi. Ngalanga kano kaaya hiꞌgulu lyoꞌlushaagwa lwani, na hiꞌgulu lyoꞌmukozi wani Dahudi.”»
Hisaaya anadeta: «Muleete ikitumbula kyoꞌmutiini.» Neꞌri bakakileeta, banakibiika ku kirole. Kwokwo, kwo akalonga ukukira.
Hezekiya âli mali buuza Hisaaya: «Kalangikizo kaki ákagayerekana kwo Nahano agangiza, na kwo ngaahasha ukugenda mu nyumba ya Nahano ku lusiku úlugira izishatu?»
Hisaaya naye, ti: «Akalangikizo koꞌkuyerekana kwo Nahano agaagira nga ngiisi kwo akulagaania, ko kaakano: Ka uloziizi kwiꞌzuuba ligende indambo ikumi imbere, kandi iri ligaluke indambo ikumi inyuma?»
10 Hezekiya anashuvya: «Ukugenda indambo ikumi imbere, bivwarusiri. Kwokwo, ligalukage ha nyuma indambo ikumi.»
11 Hisaaya anahuuna Nahano. Kwokwo, Nahano anagalula ikimbehwa indambo ikumi, ku lwingo úlukayubakwa na Ahaazi.
Indumwa kulyoka i Babeeri
(Hisaaya 39.1-8)
12 Ku yikyo kyanya, mwami Merodaaki-Baladani, mugala mwami Baladani weꞌBabeeri, anayuvwa ngiisi kwo Hezekiya ashuba mulwazi. Kyanatuma agamúlungikira amaruba kuguma noꞌlutengu.
13 Ikyanya bakayija, ulya Hezekiya anabayegereza, anabayereka ibindu byoshi mu bihinda byage, ngeꞌharija, neꞌnooro, neꞌndungo zeꞌbyokulya, naꞌmavuta goꞌmuhongolo mwija, neꞌsiribo zaage, neꞌbindi byoshi íbyâli bisingule mu bihinda byage. Ndaakyo kindu kyo atakabayereka, kiba mu kajumiro, kandi iri mu kihugo kyage kyoshi.
14 Ha nyuma, uyo mwami Hezekiya, umuleevi Hisaaya anamúgendera, anamúbuuza: «Ewe! Yaba bandu, balyoka hayi? Na kuti kwo badeta?» Hezekiya, ti: «Balyosiri mu mahanga geꞌBabeeri.»
15 Anashubi múbuuza: «Biki byo babonaga mu nyumba yawe?» Hezekiya, ti: «Babona byoshi íbiri mwo. Kiri na mu bihinda byani, ndaakyo kindu kyo ndabayereka.»
16 Uyo Hisaaya, ti: «Yuvwagwa igambo lya Nahano. 17 Mu siku ízigayija, yabo Bababeeri bagashaaza byoshi íbiri mu nyumba yawe, kiri neꞌbindu byoshi byo bashokuluza baawe bakakuumania, banabitwale imwabo. Ndaakyo kindu íkigasigala. Kwokwo, kwo Nahano adesiri. 18 Na mu baana baawe, baguma bagatwalwa, banagendi ba batungule mu kajumiro ka mwami weꞌBabeeri.»
19 Hezekiya anashuvya: «Yago magambo ga Nahano, gali miija.» Na íbitumiri akadeta kwokwo, bwo akayitoneesa, ti: «Mu burambe bwani bwoshi, hagaaba umutuula noꞌbutoge.»
Imbeka yoꞌbutwali bwa Hezekiya
(2 Kutondobola 32.32-33)
20 Uyo Hezekiya, igindi mikolezi yo âli kizi gira ku bukalage, na ngiisi kwo akayubaka ikirigo, anahumba ingera yoꞌkuleeta amiiji mu kaaya, byoshi biyandisirwi mu Kitaabo kyaꞌmagambo gaꞌBaami beꞌBuyuda. 21 Uyo Hezekiya anashaaja. Ahandu haage, banayimika mugala wage Manaasi.