19
Mwami agendi hanuusa Hisaaya
(Hisaaya 37.1-7)
Yago magambo gooshi, ikyanya mwami Hezekiya akagayuvwa, naye anadaatula ibyambalwa byage. Anayambala ubusuuzu, anayingira mu nyumba ya Nahano, gira amútabaaze. Heryakimu, umwimangizi waꞌkajumiro, naye âli yambiiti ubusuuzu, kiri na Sebuna umwandisi, naꞌbakulu baꞌbagingi.
Yabo booshi, mwami Hezekiya anabalungika imwoꞌmuleevi Hisaaya mugala Hamoozi. Banagendi múbwira kwokuno: «Mwami Hezekiya adeta: “Zeene, lukola lusiku lwoꞌkushenguka. Keera twatukwa, twanagayirizibwa. Tukolaga nga mukazi úwahika ku lusiku lwoꞌkubuta umwana, haliko imisi yoꞌkumúbuta, ndaakiyo.
«“Ulya mwami weꞌHasuriya, agweti agashekeereza Rurema, anali ye Rurema úli mugumaana. Aaho! Hali ikyanya Rurema Nahamwinyu, angaba ayuvwiti ibitusi byoꞌyo mukulu, anamúhane hiꞌgulu lyabyo. Kwokwo e Hisaaya, uhuunire Abahisiraheeri ábaki sigiiri mu kino kihugo.”»
Balya batwali ba mwami Hezekiya, ikyanya bakaba keera bahisa irya ndumwa imunda Hisaaya, anababwira: «Mugendi bwira nahamwinyu kwo Nahano adetaga kwokuno: “Kundu yutwo tukozi twa mwami weꞌHasuriya, twanduka, utayobohe. Yuvwagwi! Ulya mwami, ngamúbiika mwoꞌmutima gweꞌkyoba. Ikyanya imyazi mirebe igamúhikira, agayami galukira mu kihugo kyage. Haaho, lyo ngamúyitiisa ku ngooti.”»
Ikindi kiteero kya mwami waꞌBahasuriya
(Hisaaya 37.8-20)
Ulya mukulu weꞌHasuriya analyoka yaho i Yerusaleemu, anagendi hanuusa mwami wage, Senakeribu. Uyo mwami âli lyosiri i Lakishi, anagendi teera akaaya keꞌRibuna.
Ha nyuma, mwami anayuvwa kwo mwami Tiraka weꞌHendyopiya* 19.9 Hendyopiya Mu kiheburaniya, Kuushi. agayiji múlwisa. Kwokwo, anatuma indumwa kwokuno:
10 «Mugendi bwira mwami Hezekiya weꞌBuyuda: “Kundu ugweti ugalangaalira Rurema, utaleke kwo akutebe, mbweꞌYerusaleemu itagagwatwa na mwami weꞌHasuriya. 11 Si keera wayuvwa ngiisi kwaꞌbaami beꞌHasuriya bakagirira ibindi bihugo, mu kubishereeza lwoshi. Aaho! Ka utoniragi kwo we gaakira?
12 «“Si bashokuluza baani bakaminika ibindi bihugo, ngeꞌGozani, neꞌHarani, neꞌResefu, naꞌbandu beꞌHedeni ábâli tuuziri i Telasaari. Ewe! Imizimu yabo, ka ikabakiza? Aahabi! 13 Na kandi, mwami weꞌHamaati alyagagi hayi? Kiri na mwami weꞌHaripaadi, na mwami weꞌSefarwayimu, na mwami weꞌHena, na mwami weꞌHiva, nabo bali hayi?”»
14 Yago maruba, iri mwami Hezekiya akagalonga, anagasoma, anayami kwabadukira mu nyumba ya Nahano, anagayajuulira imbere lya Nahano. 15 Anamúyinginga kwokuno: «E Nahano Rurema waꞌBahisiraheeri, we bwatiiri ku kitumbi kyeꞌkyami, ha kati ka bamakerubi. Wenyene naaho we twaziri amaami gooshi geꞌkihugo. Mukuba, we kalema ikihugo niꞌgulu. 16 Kwokwo, e Nahano! Uzibuulage amasu, ulole. Utege naꞌmatwiri gaawe, uyuvwe ibitusi byoshi byo Senakeribu agweti agakutuka. Unali we Rurema úli mugumaana.
17 «E Nahano, biri ukuli, kwaꞌbaami beꞌHasuriya keera bakashaabula galya maami gooshi, banashereeza neꞌbihugo byabo. 18 Bakaduulika imigisi yabo kwoꞌmuliro, banagijigiivya, bwo itâli riiri ye Rurema nirizina. Si yâli migisi naaho yaꞌbandu bakabaaja mu biti, na mu mabuye.
19 «E maashi Rurema, Nahamwitu, buno, utukizagye mu maboko ga Senakeribu, gira abandu baꞌmaami gooshi bamenye bwija kwo wenyene naaho we riiri ho. Bamenyage kwo we Nahano Rurema.»
Hisaaya atanga ubuleevi kwaꞌBayuda bagakizibwa
(Hisaaya 37.21-38)
20 Ha nyuma, Hisaaya mugala Hamoozi, anatuma indumwa imwa Hezekiya, ti: «Nahano Rurema waꞌBahisiraheeri adetaga kwokuno: “Yago mahuuno gaawe hiꞌgulu lya mwami Senakeribu weꞌHasuriya, keera nagayuvwa. 21 Kwokwo, ngweti ngaadeta yiri igambo hiꞌgulu lyage kwokuno:
Abandu beꞌSayuni bagweti bagakunegura lwoshi,
banali mu kushekeereza.
Ikyanya uli mu shaaga, abandu beꞌYerusaleemu banasigale bagweti bagakuzuugiza amatwe, mu kukugayiriza.
22 E Senakeribu, nyandi ye ugweti ugagayiriza?
Nyandi ye ugweti ugatuka?
Keera wateerera umulaga hiꞌgulu lya nyandi?
Ugweti ugahenekera nyandi ku bwikangaate?
Si ali Rurema, Umutaluule waꞌBahisiraheeri!
23 Keera walungika abakozi baawe, gira ushekeereze Nahano, ti:
Amagaare gaani giꞌzibo, bwo galyagagi katundu,
keera gakahika halinde ku marango geꞌLebanooni.
Nanayami kuba ibiti byayo bila byeꞌmyerezi,
kiri na byeꞌshindano kwo binonosiri.
Keera nꞌgahika heꞌbiti bihekiiri, binali biti biija ngana-ngana.
24 Nꞌgahumba ibirigo mu mahanga,
nananywa amiiji gaamwo.
Keera nanakamya inyiiji zeꞌMiisiri
mu kuzifina-fina mwo naaho.
 
25 «“E mwami weꞌHasuriya, ka utazi yuvwa?
Yiri igambo, si nie Nahano, nâli mali gwanwa nalishungika yaho kare!
Ngiisi igambo lyo ngola mu kwiza,
keera nꞌgagwanwa nalishungika.
Na íbitumiri nꞌgakuyimika, gira uhongole tulya twaya tuzitire,
halinde tunahinduke biguuka.
26 Yiri igambo, lyo litumiri abatuulaga baamwo keera bashenguka,
banakoli yobohiri bweneene, banakoli teziibwi ishoni.
Bakolaga nga byasi byoꞌmuyonga, íbikiri mu shoga ku katwe.
Kundu kwokwo, biri mu yami yumaguka, bítanazi kula bwija.
 
27 «“Wehe, ngoli yiji ngiisi ho utuuziri.
Nyiji ngiisi kwo uli mu yingira, na ngiisi kwo uli mu huluka.
Na kwakundi, nyiji ngiisi kwo ukoli ndakariiri.
28 Ewe! Uburaakari bwawe, keera bwambikira,
nanayuvwa ubwikangaate bwawe.
Kwokwo, ngakugosa mu kukubiika igera mwiꞌzulu.
Na ngubiike ikyuma mu kanwa.
Na ngugalule mu yerya njira yo ukayija mwo.”»
29 Haaho, Hisaaya anabwira Hezekiya: «Akalangikizo kwo Rurema agamùlanga, ko kaakano: Mu guno mwaka na mu mwaka úgugayija, mugaaba mukiri mu lya ku bisimbwe. Haliko mu mwaka gwa kashatu, mugabyala ingano, munagiyimbule. Mugabyala kiri neꞌmizabibu, munakizi lya ibitumbwe byayo.
30 «Ngiisi ábagasigala mu bandu beꞌBuyuda, bagashubi luguuka, banabe katundu nga kiti kyeꞌmizi ilaaziri mu luvu, kinatongesiri. 31 Kiri na ku mugazi Sayuni i Yerusaleemu, mugayija abandu bagerwa ábasigiiri. Kwokwo, kwo Nahano woꞌbushobozi bwoshi, akoli fitiirwi ukugira.
32 «Nahano adetaga hiꞌgulu lya mwami weꞌHasuriya kwokuno: “Uyo mwami atâye fine mu kano kaaya keꞌYerusaleemu. Kiri noꞌkulasha imyambi, ndaayo agaalasha mwo. Atanâye yije afumbiiti isiribo, ataganalunda uluvu ibutambi lyako, mbu alonge ubulyo bwoꞌkukahongola. 33 Injira yo akayija mwo, yo na yeyo agashubi galuka mwo. Kano kaaya, atâye kayingire mwo. Kwokwo, kwo Nahano adesiri. 34 Ngalanga kano kaaya, na ngakize hiꞌgulu lyoꞌlushaagwa lwani, na hiꞌgulu lyoꞌmukozi wani Dahudi.”»
35 Mu bwobwo bushigi, umuganda wa Nahano anayingira mu shumbi yaꞌBahasuriya, anayita mwaꞌbandu bihumbi igana na makumi galimunaana na bitaanu. Iri bukakya, ku kyanya abandu bakiri mu vyuka, banagwana birya birunda byoshi bilambamiri haashi.
36 Kwokwo, mwami Senakeribu weꞌHasuriya anajogoboka, anataahira imwage i Ninaawi, anabeera yeyo.
37 Lusiku luguma, ku kyanya Senakeribu akagendi yikumba umuzimu gwage Nisiroki mu luheero, bagala baage babiri, Hadaramereeki na Sarezeri, banayami múyita ku ngooti. Haaho-haaho, banayami tibitira mu kihugo kyeꞌHararaati. Ahandu haage, banayimika mugala wage Hesari-Hadoni.

*19:9 19.9 Hendyopiya Mu kiheburaniya, Kuushi.