Ikitaabo kya kabiri kya
Samweri
Indangiriro
Yiki kitaabo, kiyerekiini ngiisi kwo mwami Dahudi âli twaziri Abahisiraheeri. Uyo Dahudi, umutima gwage gwâli simisiizi Rurema. Kundu kwokwo, akagira ubushule na Batisheeba, anagira mbu abubishe mu kuyitana. Na kwakundi, akaleka ukukizi hanuula abaana baage, banalonga amakuba mingi. Kundu Dahudi âli kizi gwa mu byaha kwokwo, haliko akabiyilega, kyanatuma Rurema agamúkoga, anamúgingika bweneene.
Imiziizi miguma yiꞌsikamiro, iri mu 2 Samweri 7.4-5a, 16: «…mu bwobwo bushigi uyo Natani anahikirwa niꞌgambo lya Nahano, lyanamúbwira kwokuno: “Ugendi bwira umukozi wani Dahudi, ti: Ka we ganyubakira inyumba, halinde ngituule mwo?… Kwokwo, imbaga yawe, noꞌbwami bwawe, byo bigayama ho isiku zooshi. Ikitumbi kyawe kyoꞌbwami, kigayama kisikamiri halinde imyaka neꞌmyakuula.”»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Dahudi atondeera ukutwala (1–10)
b) Dahudi ayingira mu makuba geꞌmbaga (11–20)
c) Amagambo mazinda ga mwami Dahudi (21–24)
1
Dahudi abwirwa kwo Sahuli ayitwa
Ikyanya Sahuli akaba keera afwa, uyo Dahudi anagendi lwisa Abahamareki, anabahima. Neꞌkyanya akagalukira mu kaaya keꞌZikilaagi, anamala mweꞌsiku zibiri.
Ku lusiku úlugira izishatu, mundu muguma analyoka iwa shumbi ya Sahuli, ayambiiti ubusanganira, hiꞌgulu lyoꞌmwizingeerwe, anayijwiri ulukungu mwiꞌtwe. Uyo mundu, iri akahika áhali Dahudi, anagwa mu magulu gaage, mu kumúsimbaha.
Dahudi anamúbuuza: «Hayi walyoka?» Naye, ti: «Nalyoka mu shumbi yaꞌBahisiraheeri.»
Dahudi anashubi múbuuza: «Myazi miki yeꞌyo munda?» Naye, ti: «Abiitu batibita izibo. Abingi baabo, bakomeresibwa. Naꞌbandi banayitwa. Kiri na Sahuli na Yonataani, nabo bayitwa.»
Dahudi anashubi múbuuza: «Kuti wamenya kwo Sahuli na Yonataani bafwa?» Naye, ti: «Ku kyanya njuba ku mugazi Giribowa, nayiji gwana Sahuli ashendamiiri itumu lyage. Naꞌbagoma baage ábali mu gendera mu magaare, batámali múdugeereza. Ikyanya akakebaanuka, anambona, anambamagala. Nanayitaba, ti: “Ngutabaale kuti?”
«Anambuuza: “Uli nyandi?” Nanamúshuvya kwo ndi Muhamareki.
«Haaho, anayami mbwira: “Unyegeere! Inguma keera zandembya bweneene, na ngola bu fwa.”
10 «Kwokwo, nanamúyegeera, nanamúlungulula. Nanâli koli bwini kwo mango asheruka, atagaki vyuka. E nahamwitu, ulushembe lwage, noꞌlugolo lwo ashubi yambiiti ku kuboko, byebino hano.»
11 Dahudi kuguma na bo bâli ririinwi, iri bakayuvwa kwokwo, banajengeerwa, banayami daatula ibyambalwa byabo. 12 Banabiika ikigandaaro, banayishalisa halinde kabigingwe, iri banalirira Sahuli bweneene na mugala wage wa Yonataani, kiri naꞌbasirikaani ba Nahano. Banalirira kiri neꞌkihugo kyabo, bwaꞌbandu bingi bweneene bakaminikwa mwiꞌzibo.
13 Yugwo musore úgukaleeta umwazi, Dahudi anashubi gubuuza: «Hayagi walyoka?» Nagwo, ti: «Ndi kinyamahanga kyoꞌMuhamareki, na nduuziri mu kino kihugo.»
14 Dahudi naye, ti: «Kutagi wayita mwami, anali ye kataluulwa imwa Nahano?»
15 Lyeryo, Dahudi anahamagala muguma wa mu bandu baage, anamúbwira: «Gendaga, umúyite.» Uyo mundu, anayami mútimba haashi, anamúyita. 16 Mukuba, Dahudi âli mali múbwira: «Keera wayitangira ubumasi kwo we kayita umutaluule wa Nahano. Umuko gwawe, gukola gugaaba kwiꞌtwe lyawe wenyene.»
Dahudi agandaara Sahuli na Yonataani
17 Mu yikyo kigandaaro, Dahudi anakizi yimba ulwimbo lwoꞌmwizingeerwe hiꞌgulu lya Sahuli, na mugala wage wa Yonataani. 18 Yulwo lwimbo, anakyula kwaꞌbandu booshi beꞌBuyuda baluyigirizibwe. Lwanabuuzibwa «Ulwimbo lwoꞌMuheto». Lunayandisirwi mu kitaabo íkiri mu detwa Kitaabo kya Yashaari. Dahudi anakizi yimba kwokuno:
 
19 E Bahisiraheeri, mu migazi yinyu,
ábashubi mùleetera ubulangashane, keera bayitwa.
Lolagi ngiisi kweꞌbikalage keera byagwa haashi.
 
20 Yago magambo, mutagendi gamenyeesa mu kaaya keꞌGaati.
Mutanagende muli mu gaganuula mu njira za mu kaaya keꞌHashikelooni,
gira Abafirisiti-kazi batashagaluke.
Abanyere ba ábatali mu tenguulwa, batashambaale.
 
21 E migazi yeꞌGiribowa, mutâye longe ikimi, kandi iri invula.
Kiri neꞌndalo ziinyu, hatagirage kiri noꞌlusiku lwo zigahemba.
Mukuba, iyo munda, isiribo zeꞌbikalage zikayulubazibwa.
Isiribo ya Sahuli, itâye ki shiigwe amavuta.
 
22 Umuheto gwa Yonataani, gwâli kizi yitana.
Ingooti ya Sahuli, yâli kizi tumita abagoma.
Yugwo muheto, neꞌyo ngooti, byâli kizi labika akatundu kaꞌbagoma.
Byâli kizi labika indwani.
 
23 Sahuli na Yonataani, ku kyanya bâli kiri bagumaana,
bâli kizi kundwa, banâli kizi gashaanirwa.
Kiri na mu lufu, batakayihandulana kwo.
Bâli kizi suula umulindi, ukuhima nyunda.
Banâli neꞌmisi mingi, ukuhima indare.
 
24 E Bahisiraheeri-kazi, mulirire Sahuli.
Mukuba, âli kizi mùyambika imirondo yeꞌkituku-tuku,
anâli kizi mùlimbiisa neꞌnooro.
 
25 Mulole ngiisi kweꞌbikalage byayitwa mwiꞌzibo.
Yonataani akoli lambamiri ku higangazi.
26 E mwene witu wa Yonataani, ngweti ngakulirira ku mwizingeerwe.
Mukuba, wâli kizi nzimiisa isiku zooshi.
Ngiisi kwo wâli nguuziri, kwâli riiri kwaꞌkahebuuza.
Urukundo lwawe, lwâli himiri kiri lwoꞌmukazi.
 
27 Lolaga ngiisi kweꞌbikalage byayitwa mwiꞌzibo.
Ibyugi byabo, keera byashereera.