2
Dahudi ayimikwa, abe mwami weꞌBuyuda
Ha nyuma, Dahudi anahanuusa Nahano, ti: «Ka ngalukirage mu twaya tweꞌBuyuda?» Nahano anamúshuvya: «Genda!»
Dahudi anashubi múbuuza: «Kwokwo, ndunguule mu kaaya kahi?» Naye, ti: «Ulunguule mu kaaya keꞌHeburooni.»
Kwokwo, Dahudi anayabiira bakaage bombi, Ahinwamu weꞌYezereheri, na Habigahiri muka umuhisi Nabaali weꞌKarimeeri, banabungira i Heburooni. Dahudi anagenda na balya bashosi bo bâli ririinwi, kuguma neꞌmbaga zaabo, banabungira mu twaya twa ha butambi lyeꞌHeburooni.
Iri Dahudi akahika yaho, balya Bayuda banayiji múbona, banamúyimika, abe mwami wabo.
Iri Dahudi akabwirwa kwaꞌbandu beꞌYabeeshi-Giryadi bo bagendi ziika Sahuli, anabatumira indumwa, ti: «Bwo mwayerekana ulushaagwa mu kuziika Nahamwinyu, Nahano akizi mùgashaanira. Na buno, akizi mùyerekana mwaꞌmiija, mu kukizi mùyemeerera. Bwo mwagira kwokwo, kiri na naani, ngakizi mùgirira amiija. Kundu nahamwinyu Sahuli akoli fwiri, mukanie umutima, munabe bikalage. Na buno, Abayuda keera banyimika, mbe mwami wabo.»
Hishibosheeti ayimikwa abe mwami waꞌBahisiraheeri
Habineeri mugala Neeri, ye wâli mukulu waꞌbasirikaani ba Sahuli. Uyo Habineeri anayabiira Hishibosheeti mugala Sahuli, anamútwala i Mahanayimu. Iri bakahikaga yo, ulya Habineeri anamúyimika abe mwami mu kihugo kyeꞌGiryadi, na mu kyeꞌHashuuru, na mu kyeꞌYezereheri, na mu kyeꞌHifurahimu, na mu kyeꞌBinyamiini, halinde ukuhisa ku mbeka yeꞌkihugo kyeꞌHisiraheeri.
10 Uyo Hishibosheeti, ikyanya akayima, abe mwami mu kihugo kyeꞌHisiraheeri, âli kola neꞌmyaka makumi gana, anahisa imyaka ibiri atwaziri.
Si abandu boꞌmulala gwaꞌBayuda boohe, bâli kizi kulikira mwami Dahudi. 11 Dahudi anahisa imyaka irinda neꞌkihande, ali mwami i Heburooni, anaba atwaziri Abayuda.
Izibo ha kati kaꞌBayuda naꞌBahisiraheeri
12 Habineeri mugala Neeri, kuguma na beene Hishibosheeti mugala Sahuli, banalyoka i Mahanayimu, banagenda i Gibyoni. 13 Yohabu mugala Zeruya, naꞌbandi bakozi ba Dahudi, banabagwana ha kirigo kyeꞌGibyoni. Abasirikaani baguma, banabwatala luhande luguma lweꞌkirigo, naꞌbandi ulundi.
14 Habineeri anadeta: «E Yohabu, iyi misore, tugishimye, gira ilwe imbere liitu.» Yohabu anayemeera, ti: «Ngahwe!»
15 Kwokwo, abandu ikumi na babiri beꞌmwa Hishibosheeti mu beene Binyamiini, banateera abandi ikumi na babiri beꞌmwa Dahudi.
16 Lyeryo, ngiisi muguma anagugumira umugoma wage kwiꞌtwe, banayomekana ingooti mu mbavu. Kwo bali booshi, banayami yidikuula haashi, banafwa. Kwokwo, yaho i Gibyoni, hanabuuzibwa Ahandu heꞌNgooti halinde zeene.
17 Ku lwolwo lusiku, izibo lyanakungula. Yabo beene Dahudi, banahima Habineeri naꞌbandu baage baꞌBahisiraheeri.
18 Na yaho, hâli riiri bagala Zeruya bashatu: Yohabu, na Habishaayi, na Hasaheeri. Uyo Hasaheeri âli kizi suula umulindi, nga mbongo. 19 Kwokwo, anagenda abingiriziizi Habineeri, buzira kukebagana-kebagana.
20 Habineeri, iri akakebagana, anabona Hasaheeri, anamúbuuza: «Ka we Hasaheeri?» Naye, ti: «Nie yehe.»
21 Habineeri anamúbwira: «Ho wangambingiriza, ulole ilulyo, kandi iri ilumosho, unahimane noꞌmusore muguma, unagunyage ibilwaniiso. Kundu kwokwo, Hasaheeri anagenderera ukubingiriza Habineeri.»
22 Uyo Habineeri, anashubi múyinginga, ti: «Ulekage ukumbingiriza, maashi! Si iri nangakuyita, kutagi kwo ngashubi tuula na mukulu wawe wa Yohabu.»
23 Uyo Hasaheeri atanamútwaza, kyanatuma Habineeri agahindula itumu lyage, lyanamúyitunga mu nda, lyanamúhulukaana i mugongo. Ulya Hasaheeri anayidikuula haashi, anayami fwa. Ngiisi mundu úwâli kizi hika yaho, anatee yimanga.
24 Ku yikyo kyanya, Yohabu na Habishaayi bâli gweti bagabingiriza Habineeri. Neꞌri izuuba likaba likola ligasooka, banahika ku mugazi Hama. Yugwo mugazi guli uluhande lweꞌsheere lweꞌGiya, mu njira íri mu genda mwiꞌshamba lyeꞌGibyoni. 25 Lyeryo, beene Binyamiini banayibiika ku Habineeri, banamúzunguluka, banayimanga yaho ku mugazi. 26 Ulya Habineeri anahamagala Yohabu, anamúbwira: «Ka tugayama tuli mu lwa? Ka utabwini kwo mu kuheza, bigatubiihira? Yiri izibo liitu, ligaamala mangoki? Uhanuulage beene wawe, kwo bajande ukubingiriza beene wabo.»
27 Yohabu anamúshuvya: «Yiri igambo, nga utangalidesiri, nga kwo Rurema ayamiri ho, bano beene wani bashuba bagagenderera ukubingiriza beene wabo halinde kusheezi shesheezi.»
28 Kwokwo, Yohabu anadihiriza ikibuga. Yabo beene wage booshi, banaleka ukubingiriza Abahisiraheeri. Kiri noꞌkulwa, batanaki lwa.
29 Habineeri naꞌbaabo, bwanakya bagweti bagalenga mu ndekeera yoꞌlwiji Yorodaani, banajabuka ulwiji. Izuuba lyanabasookera kwo, halinde i Mahanayimu.
30 Yohabu, iri akagaluka imunda âli bingiriziizi Habineeri, anakuumania abandu baage booshi. Anabona kwo mu bakozi ba Dahudi, mwahala abandu ikumi na mwenda, buzira kuharuura Hasaheeri. 31 Haliko, yabo bashosi ba Dahudi boohe, bakayita abandu magana gashatu na makumi galindatu. Yabo ábakayitwa, bâli riiri kuguma na Habineeri, boꞌmulala gwa Binyamiini.
32 Yabo beene Yohabu, banayabiira ikirunda kya Hasaheeri, banagendi kiziika mu shinda ya yishe, i Betereheemu. Yohabu naꞌbandu baage, bwanabakyera ku magulu. Neꞌri bukaba bukola mu tejuukana, banahika mu kaaya keꞌHeburooni.