4
Ndi niꞌgambo lyoꞌkukukomeereza imbere lya Rurema, neꞌmbere lya Yesu Kirisito. Uyo Yesu, ye gashubi galukaga mu kihugo, anayimangike ubwami bwage, anatwe imaaja zaꞌbagumaana, neꞌza abafwiri. Kwokwo, nakukomeereza kwo ukizi fiitirwa mu kuyigiriza abandu Igambo lyage, kuba ku kyanya kiija, kandi iri ku kibi. Ikyanya bali mu huba, ukizi bayerekeza, unakizi batetereza hiꞌgulu lyago. Na kwakundi, unakizi bakania imitima, iri unabayigiriza ku bwigenderezi bwoshi.
Mukuba, ku kyanya íkigayija, abandu batagaki yemeera ukuyuvwiriza amigirizo goꞌkuli. Ikyanya bagakayirwa naꞌmifwije mabi, bagayikumaniza abigiriza bingi-bingi. Bagalooza mbu bakizi babwira amagambo goꞌkubayagaaga ulununiirizi lwa mu matwiri gaabo. Bagalahira ukuyuvwiriza amagambo goꞌkuli, banakizi yidulumbika mu fumo za keera.
Haliko wehe, ukizi ba masu mu kati ka byoshi! Neꞌkyanya ugalongaga amalibu, ukizi gagooyera mwo. Na kandi, ukizi menyeesa abandu Imyazi Miija. Mu bukozi bwawe, ukizi kola ngiisi íbikwaniini.
Niehe, ngolaga bu tangwa ituulo lyoꞌkuyonwa umuko. Ikyanya kyani kyoꞌkulyoka mu kihugo keera kyahika. Nâli kizi gaagala mwiꞌzibo liija. Na ngiisi byo nâli kizi kubiriza kwo, keera nabiyusa. Na buno buzinda, ngi kaniri mu kuyemeera Yesu.
Buno, ngoli bikiirwi ulushembe, bwo ngoli kwaniini imbere lya Nahano. Yulwo lushembe, agambeereza lwo ku lusiku lwo agagaluka kwo, anabe ali mu twa imaaja ku njira yoꞌkuli. Ndanali nienyene naaho nie galongaga ulushembe. Si agaluheereza na ngiisi bandi ábali neꞌkyedu kyoꞌkubona ngiisi kwo agagaluka.
Amagambo goꞌkusezerana
Ugirage umwete gwoꞌkuyija ino munda duba. 10 Mukuba, Deema akasiga anjanda hiꞌgulu lyoꞌkukunda ibyeꞌkihugo, anagenda mu kaaya keꞌTesaloniki. Kereseke naye keera agenda i Galatiya. Na Tiito anagenda i Dalimatiya. 11 Luka naaho ye tukoli sigaliinwi hano. Ikyanya ugayijaga, mukayije na Mariko. Mukuba, ambitiiri akamaro mu mukolwa gwani. 12 Tukiko, keera nꞌgamútuma mu kaaya keꞌHefeso. 13 Mu kuyija, ukandeetere na lirya ikooti lyo nꞌgasiga imwa Karipo, mu kaaya keꞌTorowa. Unandeetere na birya bitaabo. Neꞌngingwe, birya íbikagirwa mu mbu.
14 Halegizandere, ulya mutuzi weꞌmiringa, akangirira buligo bweneene! Nahano agaki múhaniiriza ngana. 15 Ukizi ba makengwa hiꞌgulu lyage! Mukuba, âli kizi kayuka bweneene mu kugira mbu atuhangirire ku migirizo giitu.
16 Ku kyanya nꞌgatondeeraga ukuyibulanira, ndaaye mundu úkayiji ndabaala. Si booshi bakasiga banjanda. Rurema abakejeerere! 17 Kundu kwokwo, Nahano âli kizi ba kuguma na naani, anambiika mweꞌmisi. Kwokwo, nanamenyeesa Imyazi Miija mu batali Bayahudi, halinde booshi banagiyuvwa. Na kandi, akangizagya na mu kanwa keꞌndare. 18 Na ngiisi ábaloziizi ukungirira agandi mabi, Nahano agagenderera ukukizi ngiza mu kati kaago. Ubuzinda, âye mbise mu bwami bwage mwiꞌgulu, mu kati koꞌmutuula. Ayamage ali mu huuzibwa imyaka neꞌmyakuula! Bikizi ba kwokwo!
19 Undamukize Pirisila na Hakila, naꞌbandu ba mu nyumba ya Honesifooro. 20 Herasito akasigala mu kaaya keꞌKorindo. Na Torofimo kwakundi, nꞌgamúsiga alwaziri mu kaaya keꞌMireto. 21 Ugirage umwete gwoꞌkuyija hano duba, ku kyanya isiku zeꞌmbeho zítazi hika. Heyubulo akulamusa, kuguma na Puude, na Liino, na Kilodya, naꞌbandi beene witu booshi.
22 Nahano akizi beera mu mutima gwawe! Mweshi mukizi yamaga mugashaniirwi!