Amaruba ga Pahulu imwa
Tiito
Indangiriro
Yaga maruba, Pahulu akagayandikira Tiito. Ubwa mbere, uyo Tiito atâli busirwi mu Bayahudi, si akayiji yemeera Rurema ha nyuma, anabuli tabaala Pahulu, mu kukolera Rurema. Neꞌkyanya Tiito akasigala mu kihugo kyeꞌKereete, Pahulu anamúyigiriza kwo akizi kundana, iri anayigiriza íbiri biija (1.8, 16; 2.3, 7, 14; 3.1, 8, 14)
Yaga maruba gali mu lola amagambo gashatu:
- Pahulu akengeeza Tiito ngiisi kweꞌbirongoozi biꞌshengero bakwaniini bakizi tuula ku njira nyiija, neꞌngingwe bwaꞌBakereete bingi bâli ngalagaaja, banâli kizi lya nga lwiji, banâli boolo-boolo (1.12).
Tiito anahanuulwa ngiisi kwo agatuula mu bandu balebe mwiꞌshengero, ngaꞌbashaaja, naꞌbakazi ábakoli bwini. Anabwirwa na ngiisi kwo agatuula mu bahya-kazi, neꞌmisore, kiri na mu baja.
Pahulu anahanuula Tiito kwo akizi tuula ku njira íkwaniini. Neꞌngingwe, akizi ba mundu woꞌmutuula, iri anayiyeka noꞌbushombani, neꞌmbamba, noꞌkugabulikana.
Imiziizi miguma yiꞌsikamiro, iri mu Tiito 2.11-12: «Rurema keera akayerekana ulukogo lwage mu bandu booshi, halinde balonge ukukizibwa. Ku yulwo lukogo, tuli mu yerekwa ngiisi kwo twangatwikira ku bitali bya Rurema, na ku mifwije mabi geꞌkihugo. Tuli mu yerekwa na ngiisi kwo tugakizi yihangirira ku mabi, halinde tulonge ukukizi tuula mu kino kihugo ku njira íkwaniini imbere lya Rurema.»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Indangiriro (1.1-4)
b) Ngiisi kwo Tiito agatoola abashaaja mwiꞌshengero (1.5-9)
c) Pahulu ahanuula Tiito ngiisi kwo agatuula mu bandu babi beꞌKereete (1.10-16)
d) Pahulu ahanuula Tiito hiꞌgulu lyaꞌbandu balebe (2.1-10)
e) Ukutuula mu miija, noꞌkuyiyeka naꞌmabi (2.11–3.11)
f) Pahulu aseezerana (3.12-15)
1
Indangiriro
Yaga maruba galyoka imwani nie Pahulu, mukozi wa Rurema, na ndi ndumwa ya Yesu Kirisito. Nꞌgatumwa mu bandu ábâli mali toolwa na Rurema, gira nibakanie mu bwemeere. Kwokwo, banamenye ukuli kwoshi, banalongage ukutuula mu kati kaage. Ee! Ubwemeere bwitu noꞌbumenyi bwitu, biyimangiiri ku mulangaaliro kwo twâye longage ukulama imyaka neꞌmyakuula. Ikyanya ikihugo kitâli zaazi bumbwa, Rurema âli mali gwanwa abiika umuhango kwo tugaalama imyakuula, atanali mu beesha. Rurema, ikyanya kyo akashungika, iri kikahikaga, akanzikiiriza Igambo lyage, mbu ngendi limenyeesa mu bandu. Rurema Lukiza witu, yenyene ye kakyula kwo bibe kwokwo.
Yaga maruba, gatumwa imwawe, e Tiito, we mwana wani nirizina. Mukuba, twembi kuguma tubiisiri Rurema kwoꞌbwemeere. Daata Rurema, na Yesu Kirisito, Lukiza witu, bakizi kugashaanira! Banakizi kuheereza umutuula.
Umukolwa gwa Tiito i Kereete
Nꞌgakusiga iyo munda i Kereete, gira uyusagye íbyâli sigiiri, halinde ubilingaanie bwija. Kwokwo, mu ngiisi kaaya, ukizi biika mwaꞌbashaaja biꞌshengero, nga kwo nꞌgasiga nakuyereka. Iri umundu angabiikwa kwo abe mushaaja wiꞌshengero, atakwiriiri kwo abe niꞌgambo lyo bangamúshumuza kwo. Akizi ba ayaziri mukazi muguma naaho. Abaana baage, banakwiriiri bayemeere Yesu, batanabe mindagabika yoꞌkuyifunda-funda mu bitali nga byo. Umwimangizi wiꞌshengero ali mu ba akoli sikiriziibwi umukolwa gwa Rurema. Kwokwo, atakwiriiri kwo abe niꞌgambo lyo bangamúshumuza kwo. Atanabe ndashungulwa, kandi iri wa kuyagalwa duba. Atanabe mulalwe. Atanabe woꞌkukizi shulika abandu. Atanabe muzizi weꞌbindu.
Si umushaaja wiꞌshengero abaagage mundu woꞌkukizi yegereza abageezi, anabe akuuziri íbiri biija, anabe wa kuyihangirira ku mabi, iri anafiitirwa ku bikwaniini, anabe mundu mweru, úyitooziri. Anabe wa kukizi kania amagambo goꞌkuli, nga kwo tukagayigirizibwa. Kwokwo, lyo alongaga ukusikamya abandi mu kati kaago. Neꞌri abandu bangagira mbu bagahangirire, ashobole ukubayumuusa.
10 Abandu bingi batali mu simbahana, neꞌngingwe Abakirisito ábakalyoka mwiꞌbanga lyaꞌBayahudi. Amagambo gaabo, gali ga kujejemba-jejemba naaho, iri banatebana. 11 Mwene yabo, bakwiriiri bazibwe utunwa twabo! Si bagweti bagayigiriza amagambo ágatali ngaago, halinde banayami sherebeza abandu booshi ba mu mbaga ndebe. Yabo batebani, ehee! Íbitumiri bali mu gira kwokwo, gira bakizi longa ifwaranga! 12 Yabo Bakereete, muguma wa mu baleevi baabo akadeta: «Abakereete bayamiri banabibeesha. Balyagagi birara bibi, banali boolo. Si banagweti bagaalya nga lwiji.» 13 Yaga magambo, ikyanya gakadetwa hiꞌgulu lyabo, kwokwo kwo biri! Aaho! Ukizi bakanukira ngana, halinde bakalonge ukukana mu kati koꞌbwemeere. 14 Bakwiriiri batwikirage ku fumo zaꞌBayahudi. Batwikire na ku magambo gaꞌbalyalya bali mu hamuliza-hamuliza kwo, kiziga na boonyene keera bakalahira ukuli!
15 Imwaꞌbandu beeru, byoshi biryagagi byeru! Haliko, iri abandu bangaba bakoli sherebiiri, banabe batakiri mu biika Rurema kwoꞌbwemeere, iri ndaakikyo kindu kyeru mu kati kaabo. Amenge gaabo, gali mu ba gakoli sherebiiri. Ee! Batanakiri mu yiyeka ku mabi. 16 Kundu bali mu yideta kwo bakoli yiji Rurema, haliko bakola mu kizi yifunda mu mabi naaho, kinatume bakola mu múlahira. Bali mu yagazania bweneene, mu kuhaasa-haasa. Ndaanagwo mukolwa mwija gwo bakwiriiri kwo.