28
Pahulu azibatiirwa noꞌmujoka i Merita
Iri tukaba keera twahushwa neꞌnyaaja, twabuli menya kwo tukola mu kalira keꞌMerita. Abatuulaga beꞌyo munda, kundu batâli tuyiji, haliko banatuyegereza bwija ngana, banatutwanira umuliro, banatubwira tweshi kwo tukaluuke. Mukuba, kyâli kola kyanya kyeꞌmbeho, neꞌnvula yâli kola mu nia.
Pahulu anashamata umubega gweꞌshaali, anagubiika ku muliro. Yizo shaali, ikyanya zikaduuta, haaho, mwanayami jalabuka ikiloba. Yikyo kiloba, kyanazibatiira Pahulu ku kuboko. Balya batuulaga, mbu babonage kweꞌkiloba kigweti kigalembeera ku kuboko kwage, banabwirana, ti: «Uyu Pahulu, kiziga ali mwitani! Kundu ahushwa neꞌyi nyaaja, Rurema uno úkoli gweti úgamúhana.»
Lyeryo kirya kiloba, Pahulu anayami kibugumulira mu muliro. Ndaanakwo kwo akaba. Yabo bandu, banakizi loleera iri Pahulu agaheema, kandi iri agayidikuula haashi, anayami fwa. Banamala ikyanya kingi bagweti bagaloleera ngiisi kwo agaaba. Neꞌri bakabona kwo ndaakwo aba, banatondeera ukudeta kwo ali muguma wa mu byo bali mu yikumba.
Pahulu akiza yishe woꞌmukulu weꞌMerita
Yaho tukayogorokera, hâli riiri hoofi liꞌtongo lyoꞌmukulu waꞌkalira, iziina lyage Pubulyo. Uyo Pubulyo, anatuyegereza bwija mu mwage, twanamala mweꞌsiku zishatu.
Ku yikyo kyanya, yishe wa Pubulyo âli lambamiri ku ngingo. Âli kalaliirwi niꞌshuushira, anâli kizi huruza umuko.
Uyo mulwazi, Pahulu, anagendi yingira mwo ali. Neꞌri akamúhuunira imwa Rurema, anamúbiika kwaꞌmaboko, anamúkiza.
Mu kalya kalira, abandi balwazi nabo, kalema neꞌngombo! Banakizi yija. Yabo booshi, Pahulu anakizi bakiza.
10 Yabo bandu, banakizi tuheereza ulushaagwa ku ngiisi njira. Neꞌri tukaba tukola tugalyoka naꞌgandi mashuba, banatutabaala ku ngiisi magoorwa giitu.
Pahulu ahika mu kaaya keꞌRumi
11 Iri tukaba keera twamala heꞌmyezi ishatu, twanahalyoka naꞌmashuba maguma ágâli kola yaho, hiꞌgulu lyoꞌkulindira kweꞌkyanya kyeꞌmbeho kigalenga. Yago mashuba, gâli riiri geꞌHalegizanderiya. Niꞌziina lyago Mizimu yaꞌMahasha.
12 Ha nyuma, twanahika i Sirakusi. Neꞌri tukahamala isiku zishatu, twanahalyoka, 13 twanajabukira i Regiyo. Neꞌri bukakya, imbuusi yanatangira ukuhuusa uluhande lweꞌkisaka. Kyanatuma úbugaakya bwa lwolwo lusiku, tugayami hika i Puteholi. 14 Na yaho, twanagwana mwo beene witu, banatuyinginga kwo tutee beeranwa isiku zirinda.
Ha nyuma, twanashokola injira yoꞌkugenda mu kaaya keꞌRumi. 15 Beene witu beꞌyo munda i Rumi, mbu bayuvwe kwo tukola mu njira yoꞌkugenda yo, banayiji tusanganira mu Kaguliro keꞌHapiyo, na áhali mu buuzibwa Nyumba Zishatu zaꞌbageezi. Pahulu, mbu ababande kwaꞌmasu, anadeta kongwa imwa Rurema, anakana indege.
Pahulu amenyeesa abandu beꞌRumi hiꞌgulu lya Yesu
16 Iri tukaba keera twahika mu kaaya keꞌRumi, Pahulu anahanguulwa kwo ahandisibwe mu nyumba ya yenyene. Anahaabwa umusirikaani woꞌkukizi múlanga.
17 Iri akamala mweꞌsiku zishatu, anatumira abakulu baꞌBayahudi beꞌyo munda. Neꞌri bakakuumana, Pahulu anababwira: «E beene witu, ndaaye mundu woꞌmulala gwitu ye nꞌgahubira. Kiri neꞌmigeeza yo tukasigirwa na bashokuluza biitu, ndaagwo nꞌgahubira. Kundu kwokwo, Abayahudi banambirigisha i Yerusaleemu, banandanga mu maboko gaꞌBarumi. 18 Neꞌri Abarumi bakaba keera bambuliriza bwija, banaloozi gira mbu banjwekuule. Mukuba, ndaabyo byo nꞌgagira íbyangatumiri ngayitwa.
19 «Haliko, ikyanya Abayahudi bakalahira kwo ndashwekuulwe, nanabulaga kwo ngaagira. Kyanatuma ngahuuna kwoꞌlubaaja lwani luyiji twibwa ino munda imwa Kahisaari. Yukwo, kutali kudeta kwo ndoziizi ukuyiji lega yabo beene witu.
20 «Kwokwo, byo bitumiri ngamùtumira, gira tuganuulire kuguma. Mukuba, igambo lyo njwekiirwi, lyo na lyeryo, lyaꞌbiitu Bayahudi booshi bagweti bagalangaalira.»
21 Yabo bakulu baꞌBayahudi, nabo ti: «Twehe, ndaago maruba go tukalonga ukulyoka i Buyahudi hiꞌgulu lyawe. Ndaanaye muguma witu úkalyoka yo, mbu ayiji kudetera igambo libi. 22 Tugweti tugalindirira naaho ukuyuvwa ngiisi byo utoniri. Mukuba, yiri ibanga lyo ukulikiiri, tuyiji kwo ligweti ligashembuulwa-shembuulwa ngiisi handu.»
23 Yabo bakulu, banalagaana na Pahulu ulusiku lwo bagashubi yiji kuumana kwo, mwiꞌyo nyumba yo ahaaziri mwo.
Yulwo lusiku, iri lukahika, Abayahudi banayiji kuumana ku bwingi ukuhima ubwa mbere. Pahulu, anamala umulege-rege gwoshi, agweti agabamenyeesa ku bwitonde hiꞌgulu lyoꞌbwami bwa Rurema. Na mukuba âli loziizi kwo nabo bayemeere Yesu, kyanatuma agabayereka amagambo ágadesiri hiꞌgulu lya Yesu. Maguma, gayandisirwi mu maaja za Musa, naꞌgandi mu bitaabo byaꞌbaleevi.
24 Yago magambo go Pahulu akadeta, baguma baabo banagayemeera. Haliko abandi, banagalahira.
25 Neꞌkyanya Pahulu akayushuula kwaꞌgandi magambo, yabo Bayahudi banashaabuka, iri banapaapana. Mukuba, akababwira: «Umutima Mweru gukadeta ukuli, mu kubwira bashokuluza biinyu kwokuno ku njira yoꞌmuleevi Hisaaya.
26 “Ugendage imwa yaba bandu, unababwire kwokuno:
Ukuyuvwa, mugakizi yuvwa.
Haliko, mutâye sobanukirwe!
Ukulola, mugakizi lola.
Haliko, mutâye bone.
27 Yaba bandu, keera bakayumuusa imitima yabo.
Banakoli ba babitwitwi,
banakoli ba bandabona.
Nga bitangabiiri kwokwo, amasu gaabo gangabwini.
Naꞌmatwiri gaabo, gangayuvwiti.
Neꞌmitima yabo, yangasobanukiirwi,
halinde bangangalukiiri, na mbakize.* 28.26-27 Hisaaya 6.9-10. ”»
28 Pahulu anashubi deta: «Aaho! Mumenyage kwoꞌbukize bwa Rurema keera bukatwalwa mu bandu beꞌgindi milala. Boohe, bagagenderera noꞌkukizi buyakiira!»
[ 29 Iri Pahulu akayusa ukudeta kwokwo, balya Bayahudi banagenda bagahaliizania bweneene.]
30 Pahulu, anamala myaka ibiri ahaaziri mwiꞌyo nyumba ya yenyene. Neꞌkyanya abandu bâli kizi múyijira, anakizi bayegereza mwo. 31 Anakizi yigiriza abandu ku bukaruuke hiꞌgulu lyoꞌbwami bwa Rurema, na hiꞌgulu lya Nahano Yesu Kirisito, buzira kubuzibwa.

*28:27 28.26-27 Hisaaya 6.9-10.