Ikitaabo kyoꞌmuleevi
Danyeri
Indangiriro
Danyeri âli riiri muleevi mwemeera imbere lya Rurema. Kundu abagoma bakagira mbu bamúhubiise, haliko, anagenderera ukukolera Rurema wage. Neꞌkyanya akalashwa mu kishimo kyeꞌndare, Rurema anamúlanga. Kiri naꞌbiira baage bashatu, Rurema anabalanga mu kiberekaana kyoꞌmuliro.
Kino kitaabo kiyerekiini amabone, ngiisi kweꞌbihugo bingi byâye ki yiji teerana. Haliko ku mbeka, ubwami bwa Rurema bwo bugaahima byoshi.
Muziizi muguma gwiꞌsikamiro, guli mu Danyeri 10.12: «Uyo muganda anashubi mbwira: “E Danyeri! Utayobohe! Hakola ikyanya, ho ukatondeerera ukuhuuna Rurema kwo akuheereze ubwitegeereze, wanayibiika haashi imbere lyage. Yago mahuuno gaawe, agayuvwiti. Nayija, gira nyiji gashuvya.”»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Ukuyerekana ngiisi kwo Rurema akalanga abandu baage i Babeeri (1–6)
b) Amabone goꞌkuyerekana íbigaki yija (7–12)
1
Danyeri naꞌbaabo mu nyumba yeꞌbwami
Ikyanya mwami Yoyakimu akahisa imyaka ishatu atwaziri ikihugo kyeꞌBuyuda, lyo mwami Nebukandeneza weꞌBabeeri akayija mu kaaya keꞌYerusaleemu, ali kuguma naꞌbasirikaani baage, banakasokanana, gira bakagwate. Ikyanya akakateera, Nahano anatanga uyo mwami Yoyakimu mu maboko gaage.
Mwami Nebukandeneza, ikyanya akagalukira mu kihugo kyage kyeꞌBabeeri, anatwala ibikolanwa biguma bya mu nyumba ya Rurema, anagendi bisingula mu luheero lweꞌmizimu yage.
Uyo Nebukandeneza anabwira Hashipenaazi, umwimangizi waꞌbakozi baage, kwo agende mu Bahisiraheeri, amúloogeze mwaꞌbatabana mu mbaga zaꞌbanalushaagwa, kiri na mu zeꞌkyami. Yabo batabana babe bazira kashembo. Banabe banonosiri bweneene, na beeshu, na bitegeereza. Kwokwo, lyo bakalonge ukukizi kola mu kajumiro. Anakyula kwo bakizi yigirizibwa indeto yaꞌBababeeri, halinde balonge ukukizi gisoma, kiri noꞌkugiyandika.
Yabo batabana, mwami anakyula kwo bakizi haabwa ku byokulya byage byeꞌkyami, kiri na ku divaayi. Bâli kwaniini ukuhisa imyaka ishatu, bagweti bagayigirizibwa. Na ha nyuma, banaleetwe mu mikolwa yeꞌbwami.
Mu yabo batabana, mwâli riiri Danyeri, na Hananiya, na Mishaheeri, na Hazariya. Yabo booshi, bâli riiri Bayuda. Ulya mukulu waꞌbakozi, anabayinika agandi maziina. Danyeri, anamúyinika iziina Beriteshaaza. Hananiya, anaba ye kola Shandaraki. Mishaheeri, anaba ye kola Meshake. Hazariya naye, anaba ye kola Habedinego.
Uyo Danyeri, iri akabonaga birya byokulya byeꞌkyami, neꞌyo divaayi, anahiga kwo atagakizi birya kwo, atayiji kengeera ayiyulubaza. Kwokwo, anayinginga ulya mukulu, kwo amúheereze ibindi-bindi byokulya.
Danyeri, Rurema anamúgira ayemeererwe imbere lyoꞌyo mwimangizi. 10 Kundu kwokwo, anamúbwira: «E Danyeri, ngoli yobohiri mwami, nahamwitu. Mukuba, keera akakyula kwo mukizi lya bino byokulya, munakizi nywa na bino binywebwa. Aaho! Mango ayiji bonaga kwaꞌmagala gaawe gataduziri nga gaꞌbiinyu bo muyumiini, si uganzinguliisa itwe!»
11 Yabo Bayuda, ulya mwimangizi anababiikira umulaliizi. Kwokwo, Danyeri anagendi múganuuza kwokuno: 12 «E waliha, tuli bakozi baawe. Aaho! Utee hisa isiku ikumi, ugweti ugatuheereza ishogo nzobeera naaho, naꞌmagaloovi. 13 Ha nyuma, unatushushaanie na yaba biitu ábagweti bagaalya ibyokulya byeꞌkyami, ukabuli twa uluhango wenyene.» 14 Uyo mulaliizi anayemeera, anahisa isiku ikumi, agweti agabageza.
15 Yizo siku iri zikamala, yabo Baheburaniya kundu bo bâli mu lya ishogo nzobeera, banaboneka kwo bo bakaniri ukuhima abaabo ábâli mu lya ku byeꞌkyami. 16 Kyanatuma uyo mulaliizi agashaaza ibyokulya byabo byeꞌkyami, kiri neꞌdivaayi, anakizi baheereza ishogo nzobeera.
17 Yabo batabana kwo bali bana, Rurema anabaheereza ubumenyi, halinde banalonga ukusobanukirwa naꞌmandiko ga kwingi-kwingi gaꞌBababeeri. Na kwakundi, anaheereza Danyeri ikigabi kyoꞌkukizi sobaanura amabone neꞌbirooto bya kwingi-kwingi.
18 Danyeri naꞌbaabo, iri bakahisagya irya myaka ishatu bagweti bagaasoma, ulya mwimangizi waꞌbakozi anabatwala imbere lya Nebukandeneza. 19 Neꞌkyanya mwami akabaganuuza, ndaaye gundi ye akabona úshushiini na Danyeri, na Hananiya, na Mishaheeri, na Hazariya. Kyanatuma yabo batabana bagabiikwa kwo bakizi kolera mwami.
20 Uyo mwami, ikyanya akababuuza, gira amenye ngiisi kwo bali noꞌbwitegeereze, na kwo basobanukiirwi, anayibonera kwo bo bahimiri abaabo booshi ubugira ikumi. Bâli himiri kiri naꞌbanamaleere, naꞌbalaguza booshi ba mu butwali bwage.
21 Kwokwo, Danyeri anakizi kola mu kajumiro, halinde ukuhisa ku mwaka gwa mbere gwa mwami Kiiro.