48
Ubuhyane bweꞌmilala yoꞌluhande lweꞌmbembe
Gano, go maziina geꞌmilala neꞌbimaanye byabo: Ikimaanye kya Daani, kigaaba imbembe, ku butambi bweꞌnjira íri mu lola i Hetilooni, kinasooke i Lebo-Hamaati, halinde i Hazori-Henani. Yutwo twaya, tubibikiinwi neꞌkihugo kyeꞌDamasiki na kyeꞌHamaati. Kitonderiiri ku lubibi lweꞌsheere halinde imuga, ku nyaaja Mediterane. Kyekyo, kyo kimaanye kya Daani. Ikimaanye íkigakulikira íkya Daani, kigaaba kya Hasheeri, ukulyokera isheere halinde imuga. Na íkigakulikira ikimaanye kya Hasheeri, kigaaba kya Nafutaali. Na íkigakulikira ikimaanye kya Nafutaali, kigaaba kya Manaasi. Na íkigakulikira ikimaanye kya Manaasi, kigaaba kya Hifurahimu. Na íkigakulikira ikimaaye kya Hifurahimu, kigaaba kya Rubeni. Na íkigakulikira ikimaanye kya Rubeni, kigaaba kya Yuda.
Ikimaanye kitaluule imwa Nahano
«Ikimaanye íkigakulikira íkya Yuda, ukutondeerera ku lubibi lweꞌsheere halinde lweꞌmuga ku nyaaja Mediterane, bagaasiga ikimaanye íkiyumiini neꞌkya ngiisi mulala. Kuli kudeta bilomeetere ikumi na bibiri kwiꞌkumi na bibiri. Ha kati kaakyo, heꞌnyumba ya Rurema igayubakwa. Yikyo kimaanye kya Nahano kigaaba bilomeetere ikumi na bibiri neꞌkitolo ku bilomeetere ikumi. 10 Ku yikyo kimaanye, mugataluula ibilomeetere ikumi na bibiri neꞌkitolo, ukulyokera isheere halinde imuga, neꞌbitaanu, ukulyokera imbembe halinde ikisaka, habe handu haꞌbagingi. Ha kati-kati, heꞌnyumba ya Nahano igayubakwa. 11 Yaho, ho handu haꞌbagingi bataluule naaho, balya ba mwiꞌkondo lya Saadoki. Mukuba bo bakaba bemeera mu kungolera. Batakanahuna, nga kwaꞌBalaawi bakagira ku kirya kyanya Abahisiraheeri bakahuna. 12 Kyo kitumiri yaho handu, bagalonga heꞌkyeꞌmwabo kimaanye kya boonyene, hoofi neꞌkyaꞌBalaawi. 13 Ikimaanye kyaꞌBalaawi, kigayumaana neꞌkyaꞌbagingi. Kuli kudeta, ngiisi kiguma bilomeetere ikumi na bibiri neꞌkitolo ku bilomeetere bitaanu. 14 Yaho handu, hali haꞌkamaro. Ku yukwo, ndaaye úhangwirwi ukuhakaburania naꞌhandi, kandi iri ahaguliisa, kandi iri ahahaana. Mukuba, hali hataluule imwa Nahano.
Ikimaanye kyeꞌbwami
15 «Ku halya handu hataluule, hali ibilomeetere ikumi na bibiri neꞌkitolo, ku bilomeetere bibiri neꞌkitolo. Yaho handu, hoohe hatali hataluule. Si hali ha kukizi kolera igindi-gindi mikolwa yaꞌkaaya, ngeꞌnyumba, neꞌmifulege. Ha kati-kati, ha kaaya kahamu kagaaba. 16 Yikyo kimaanye, imbande kwo ziri zina, kigaaba neꞌbilomeetere bibiri neꞌmeetere magana gabiri na makumi gataanu. 17 Yako kaaya, imbande zaako kwo ziri zina, hagasigala imeetere igana na makumi gabiri na zitaanu zeꞌndagiriro. 18 Na áhagasigala isheere neꞌmuga, mu matambi geꞌkimaanye kitaluule imwa Nahano, ho ábagakizi kolera akaaya bagakizi lima, banalonge byo bagaalya. Hagaaba ibilomeetere bitaanu-bitaanu. 19 Yabo bakozi ábagakizi halima, babe balyosiri mu ngiisi mulala gwaꞌBahisiraheeri. 20 Ku yukwo, ikimaanye kitaluule imwa Nahano, kuguma neꞌkyaꞌkaaya, hooshi, bigaaba bilomeetere ikumi na bibiri neꞌkitolo. Akaaya kagayabiira ikihande kiguma kyaꞌkana. 21 Ikimaanye íkigaaba kisigiiri imbande zooshi za kirya kyeꞌmwa Nahano, neꞌkyaꞌkaaya, kigaaba kya mwami. Yikyo kihande, kyo kyekirya íkiyumiini imbande zooshi zaakyo kwo ziri zina. Ngiisi luhande, luli neꞌbilomeetere ikumi na bibiri neꞌkitolo, ukulyokera isheere halinde imuga, ku nyaaja Mediterane. Mukuba, halya handu hataluule, na áhagayubakwa inyumba ya Rurema, hagaaba ha kati. 22 Ku yukwo, ikimaanye kyaꞌBalaawi, kuguma neꞌkyaꞌkaaya, bigaaba ha kati keꞌkimaanye kya mwami. Yikyo kimaanye kya mwami, kigaaba ku lubibi lweꞌkimaanye kyaꞌbandu boꞌmulala gwa Yuda, imbembe, na ku lubibi lweꞌkimaanye kyaꞌbandu boꞌmulala gwa Binyamiini, ikisaka.
Ubuhyane bweꞌmilala íri ikisaka
23 «Abandu beꞌgindi milala, ibimaanye byabo byo byebi: Ikimaanye kyoꞌmulala gwa Binyamiini, kigatondeerera ku lubibi lweꞌsheere, kinahekere ku nyaaja Mediterane, imuga. 24 Ikigakulikira íkya Binyamiini, kiri kyeꞌmwa Simyoni. Kilyokiiri isheere halinde imuga. 25 Na íkigakulikira íkya Simyoni, kiri kyeꞌmwa Hisakaari. 26 Na íkigakulikira íkya Hisakaari, kiri kyeꞌmwa Zabulooni. 27 Na íkigakulikira íkya Zabulooni, kiri kyeꞌmwa Gaadi. 28 Yikyo kyeꞌmwa Gaadi, kyo kiri ku lubibi lweꞌkisaka. Neꞌsheere kibibikiinwi naꞌkaaya keꞌTamaari, neꞌkirigo kyeꞌMeriba i Kadeeshi. Kinakulikire ingombe yoꞌlwiji úluli ku lubibi lweꞌMiisiri, halinde ku ngombe yeꞌnyaaja Mediterane. 29 Kwokwo, kwo yikyo kihugo kigagabulirwa imilala yaꞌBahisiraheeri, mu kubatariisa ikibare, kinabe kikola buhyane bwabo. Kwokwo, kwo nie Nahano Rurema ndesiri.»
Imiryango ikumi niꞌbiri yeꞌYerusaleemu
30-31 «Akaaya keꞌYerusaleemu, imiryango yako, kwo iri ikumi niꞌbiri yoꞌkuyingira, ngiisi muguma gugakizi detwa kwiꞌziina lyoꞌmulala muguma gwaꞌBahisiraheeri. Inali yo yeno: Imbembe, ubula bweꞌkibambaazi kyayo, zigaaba meetere bihumbi bibiri na magana gabiri na makumi gataanu. Yulwo luhande, lugaaba imiryango ishatu: Umulyango gwa Rubeni, noꞌgwa Yuda, noꞌgwa Laawi. 32 Isheere nayo, ikibambaazi kyayo, kigaaba noꞌbula bweꞌzindi meetere bihumbi bibiri na magana gabiri na makumi gataanu. Yulwo luhande nalwo, lugaaba imiryango ishatu: Umulyango gwa Yusefu, noꞌgwa Binyamiini, noꞌgwa Daani. 33 Ikisaka, nayo igaaba zeezo-zeezo meetere bihumbi bibiri na magana gabiri na makumi gataanu. Yo igaanaba umulyango gwa Hisakaari, noꞌgwa Simyoni, noꞌgwa Zabulooni. 34 Imuga nayo, igaaba zeezo-zeezo meetere bihumbi bibiri na magana gabiri na makumi gataanu. Yo igaanaba umulyango gwa Gaadi, noꞌgwa Hasheeri, noꞌgwa Nafutaali. 35 Yibyo bibambaazi byoshi kwo biri bina, ukubizunguluka, ziri meetere bihumbi mwenda. Ukulyokera ku yikyo kyanya, yaka kaaya kakola kagakizi detwa: Yaho ho Nahano ali.»