3
Nebukandeneza ayimangika umugisi
Ha nyuma, mwami Nebukandeneza anatuliisa nangungubanga woꞌmugisi mu nooro. Ikimango kya yugwo mugisi, zâli meetere makumi gabiri na zirinda. Noꞌbuhamu, zâli meetere zishatu. Yugwo mugisi, anagutereka mu ndekeera yeꞌDuura, mu poroveesi yeꞌBabeeri.
Uyo mwami anatumira abakulu ba mu poroveesi zaage zooshi, kwo bayije: abatwali, na baguvuruneeri, naꞌbahanuuzi, na ábali mu langa ibihinda byoꞌtwaya, naꞌbatwi beꞌmaaja, naꞌbahambuuzi, kuguma naꞌbandi bakulu booshi. Mwami âli loziizi kwo bayiji shambaalira ulusiku lwoꞌkuyimika umugisi gwage. Yabo bakulu booshi, iri bakayijaga, banakuumana, banayimanga imbere lyoꞌmugisi.
Haaho, indesi nguma yanabamenyeesa kwiꞌzu lihamu kwokuno: «E bandu beꞌmilala yoshi, naꞌbaꞌmahanga gooshi, naꞌbeꞌndeto zooshi! Muyuvwirize ngiisi kwo mwami Nebukandeneza akyula. Mugayuvwa izu lyeꞌkibuga, na lyoꞌmuteera-teera, na lyeꞌkinubi, na lyeꞌnzeeze, na lyaꞌkashamba, kuguma na geꞌbindi bikolanwa byeꞌnyimbo. Haaho-haaho, mukayami gwa buubi, munayikumbe yugu mugisi gweꞌnooro. Na ngiisi útagaagwa buubi imbere lyagwo mbu aguyikumbe, yehe agaalashwa mwiꞌbengesheeshe lyoꞌmuliro!»
Yabo bandu, mbu bayuvwagwe izu lyeꞌkibuga, na lyoꞌmuteera-teera, na lyeꞌkinubi, na lyeꞌnzeeze, na lyaꞌkashamba, kuguma na geꞌbindi bikolanwa byeꞌnyimbo, booshi banayami gwa buubi imbere lyoꞌmugisi, banaguyikumba.
Abiira ba Danyeri balegwa
Ku yikyo kyanya, baguma mu banabwenge beꞌndonde, banayija imbere lya mwami Nebukandeneza, gira balegeereze Abayahudi, ti: «E mwami, ulame imyaka neꞌmyakuula! 10 Keera ukakyula kwo ngiisi mundu, ikyanya agayuvwa kwiꞌzu lyeꞌbikolanwa byeꞌnyimbo lyatondeera, akwaniini ayami gwa buubi, anayikumbe yugu mugisi úgwatulwa mu nooro. 11 Wanadeta kwo ngiisi útagaagwa buubi mbu aguyikumbe, akwaniini ayami lashwa mwiꞌbengesheeshe lyoꞌmuliro.
12 «Aaho! Halyagagi Abayahudi baguma bo ukatoola, kwo bakizi yimangira akaaya keꞌBabeeri. Amaziina gaabo, hali Shandaraki, na Meshake, na Habedinego. E mwami! Yabo bandu batagweti bagatwaza ulubaaja lwawe. Mukuba, keera bakalahira ukukizi kolera umugisi gwawe. Kiri neꞌkyanya ukatereka gulya mugisi gweꞌnooro, batanagutwaza!»
13 Mwami Nebukandeneza, mbu ayuvwagwe kwokwo, anashavura ngana-ngana! Anatuma kwo Shandaraki, na Meshake, na Habedinego baleetwe imbere lyage.
14 Neꞌri bakahikaga, anababuuza: «Ka biri ukuli, kwo mutagweti mugakolera imigisi yani? Kiri na gulya mugisi gweꞌnooro gwo nꞌgatereka, ka biri ukuli kwo mutagweti mugagutwaza? 15 Lolagi! Mango leero mwayuvwa izu lyeꞌkibuga, na lyoꞌmuteera-teera, na lyeꞌkinubi, na lyeꞌnzeeze, na lyaꞌkashamba, kuguma na geꞌbindi bikolanwa byeꞌnyimbo, haaho-haaho, mukayami gwa buubi mu kuguyikumba. Neꞌri mwangalahira, mugayami lashwa mu kiberekaana kyoꞌmuliro. Aahago! Ka hakiri ugundi úli mu yikumbwa, úgamùkiza mu maboko gaani?»
16 Shandaraki, na Meshake, na Habedinego, banamúshuvya kwokuno: «E mwami, mu yaga magambo gooshi, twehe ndaalyo twangayibulanira kwo. 17 Tugweti tugakolera Rurema. Neꞌri twangakabulwa mu kiberekaana kyoꞌmuliro, ali noꞌbushobozi bwoꞌkutukiza mwo, anatubangatuule mu maboko gaawe. 18 Na kundu atangatukiza, e mwami! Tuloziizi umenyage bwija, kwo twehe tutangakolera imigisi yawe. Kiri na gulya mugisi gweꞌnooro gwo watereka, tutangaguyikumba!»
Abiira ba Danyeri bahanwa
19 Lirya ishuvyo lya Shandaraki, na Meshake, na Habedinego, mwami Nebukandeneza mbu aliyuvwe, anashavura bweneene, anabazizibalira! Anayami kyula kwo gulya muliro guyasibwe, halinde guyake bweneene ubugira kalinda. 20 Anahanguulaga ibikalage biguma mu basirikaani baage, kwo bakone Shandaraki, na Meshake, na Habedinego, banalashwe mu muliro.
21 Yibyo bikalage byanabakona, baki yambiiti amakanju, neꞌmijwangi, noꞌmulondo gwoꞌkusoosa mwiꞌtwe, neꞌbindi byambalwa. Banayami balasha mu muliro. 22 Uyo mwami, bwo akaraakara bweneene, kyanatuma yikyo kiberekaana kyoꞌmuliro kyâli koli yasiri ngana-ngana! Imbigi zâli kola mu yigwima-gwima, gwi-gwi! Yabo basirikaani, mbu batibulirage balya Shandaraki, na Meshake, na Habedinego mu muliro, imbigi zaagwo zanayami bashamula, zanayami bayita. 23 Ku yikyo kyanya Shandaraki, na Meshake, na Habedinego, bakalashwa mu muliro, bâli ki konirwi.
24 Mwami Nebukandeneza, mbu alangiizagye mu muliro, anasoomerwa ngana, anayami guruka, anabuuza abahanuuzi baage kwokuno: «Balya bandu bo twakonaga, ka batashuba bandu bashatu?» Abagingi baage, ti: «Ee mwami, kwokwo!»
25 Naye, ti: «Aahago! Si ngoli bwini mwaꞌbandu bana ábagweti baganooka-nooka. Batanaki konirwi. Na gulya muliro, gutagweti gugabayokya. Noꞌliira wa kana, ashushiini noꞌmwana wa bamungu!»
Imisore yashwekuulwa
26 Mwami Nebukandeneza anayegeeraga ha kanwa ka yikyo kiberekaana kyoꞌmuliro, anayamiza kwokuno: «E Shandaraki, na Meshake, na Habedinego, mwe bakozi ba Rurema úli hiꞌgulu lya byoshi! Huluki, muyijage hano!» Lyeryo, banayami kondooka mwo.
27 Haaho, abatwali banabazunguluka, kuguma naꞌbatungwa, na baguvuruneeri, naꞌbagingi beꞌbwami. Neꞌri bakabalolaga kwo, banabona kwo ndaakwo umuliro gwabagira. Kiri neꞌmishaku itakahiira. Neꞌmirondo yabo, itakababuka, kandi iri ibaya lyoꞌmuliro ndaalyo bakayuvwa ku magala gaabo.
28 Kwokwo, Nebukandeneza anadeta: «Rurema wa Shandaraki, na Meshake, na Habedinego, akizi huuzibwa! Mukuba, bali bakozi baage, banagweti bagamúbiika kwoꞌmulangaaliro. Kyo kitumiri atuma umuganda wage, ayiji bakiza. Kundu nꞌgabiika ulubaaja, halikago banalahira ukulusimbaha. Basiimiri naaho kwo bakizi yikumba Rurema nirizina. Na ho bangayikumba ibindi íbiri mu yikumbwa, bâli riiri ibiringiini ukutanga amatwe gaabo hiꞌgulu lyage.
29 «Ku yukwo, nabiikaga yulu lubaaja imwaꞌbandu ba ngiisi mulala, naꞌba ngiisi ndeto. Ngiisi ábagatuka Rurema wa Shandaraki, na Meshake, na Habedinego, bakwaniini bayami tolwa bitolo-bitolo. Neꞌnyumba zaabo zinahongolwe. Ndaaye gundi woꞌkuyikumbwa úwangakiza mwene yuku.»
30 Haaho, mwami anakuza Shandaraki, na Meshake, na Habedinego, anabagingika mu butwali bwage mu poroveesi yeꞌBabeeri.
Mwami Nebukandeneza ashubi loota
31 Niehe mwami Nebukandeneza, nie namùtumira iyi ndumwa, mwe bandu ba mu milala yoshi, naꞌbaꞌmahanga gooshi, naꞌbeꞌndeto zooshi. Nziimiri kwo mukizi genduukirwa mu kati ka byoshi.
32 Keera nabona kwo buli bwija nimùmenyeese hiꞌgulu lyeꞌbisoomeza byo Rurema akangirira, binali bya kahebuuza. 33 Ee! Ibisoomeza byage, biri mu ba bihamu bweneene. Binali bya kahebuuza. Ubwami bwage, bugayama buli ho imyaka neꞌmyakuula. Neꞌkitumbi kyage kyoꞌbwami, kigayama kiri ho halinde ku bibusi byoshi.