4
Nebukandeneza alonga ikihano
Niehe Nebukandeneza, nâli bwatiiri mu kajumiro. Nâli tuuziri mu mutuula, nanâli kizi genduukirwa.
Iri nꞌgaba ngoli gwejiiri, nanaloota ibirooto, nanabona naꞌmabone. Birya byoshi, ikyanya bikalenga-lenga mwiꞌtwe lyani, byanandeera ikyoba bweneene! Yibyo birooto, nanatumira abitegeereza booshi ba mu kihugo kyeꞌBabeeri, gira bayiji mbwira umugeeza gwabyo.
Kwokwo, balya banamaleere banayija kuguma naꞌbalozi, naꞌbanabwenge beꞌndonde, na ábali mu banda imbuko. Yabo booshi, nanabalotololera birya birooto. Kundu kwokwo, ndaaye kiri noꞌmuguma wabo úkahasha ukumbwira umugeeza gwabyo.
Iri hakatama, Danyeri anayija imbere lyani. Naye, nanamúlotololera byo. (Uyo Danyeri, irindi iziina lyage, ye Beriteshaaza, ukukulikirana niꞌziina lyoꞌmuzimu gwani. Emwe! Umutima gwa íbiri mu yikumbwa gwâli múliiri mwo.)
Kwokwo, nanamúbwira: «E Beriteshaaza, mu banamaleere, we mukulu. Na nyiji kwoꞌmutima gwa íbiri mu yikumbwa gukuli mwo. Ndaanabwo bumbishwa úbwangakuyabira. Aaho! Ibirooto byani, byo byebi! Umbwirage umugeeza gwabyo.
«Ikyanya nâli gwejiiri, nꞌgabona amabone. Neꞌkyanya nꞌgalangiiza, nanabona ingaaja-malungu yeꞌkiti, kimeziri ha kati keꞌkihugo. Yikyo kiti, kyâli kila bweneene. Emwe! Kyâli hamuusiri ngana-ngana! Amatavi gaakyo gâli kizi hika mu kyanyaanya. Kwokwo, mu mahanga gooshi, bâli kizi kibona. Ibyasi byakyo byâli dehiri. Kyanâli tongesiri bweneene, halinde ibitumbwe byakyo byanakizi yigusa amahanga gooshi. Inyamiishwa zâli kizi yiji beera mu kimbehwa kyakyo. Noꞌtunyuni twâli kizi yiji beera mu matavi gaakyo. Yikyo kiti, ibiremwa byoshi byâli kizi kilonga kweꞌbyokulya.
10 «Ikyanya nâli gwejiiragi yaho, mu kulola galya mabone, nanalangiiza, nanabona umuganda mweru agweti agajooka ukulyoka mwiꞌgulu. 11 Uyo muganda anaberangira kwiꞌzu lihamu kwokuno: “Yiki kiti, ukikubage! Naꞌmatavi gaakyo, gashoosholwe. Neꞌbyasi bibugumulwe. Neꞌbitumbwe bishaabulwe. Inyamiishwa, zipuumuke mwiꞌdako lyakyo. Noꞌtunyuni, tubalale mu matavi gaakyo. 12 Halikago, naludakwe yehe, umúlekere i kuzimu kuguma neꞌmizi, akizi beera mu byasi bya mu ndalo. Unamúzingire kwoꞌtubangira tweꞌbyuma, na tweꞌmiringa.
«“Uyo naludakwe, mulekage ikimi kya mwiꞌgulu kikizi múlovya. Anatuule kuguma neꞌnyamiishwa mu ndagiriro, gira akizi lya mweꞌkishuka. 13 Ubwenge bwage bweꞌkimundu, buhinduke bube nga bwa nyamiishwa, halinde ukuhisa ku myaka irinda.
14 «“Yiki kihano, abaganda beeru bo bakakimenyeesa, lyaꞌbandu booshi balonga ukumenya kwo Rurema ye riiri hiꞌgulu lya byoshi. Bamenye na kwo ye gweti ubushobozi hiꞌgulu lyaꞌmaami gooshi. Ye mu yimika ngiisi ye aloziizi. Ali mu yimika kiri noꞌmugunda.”
15 «Nie mwami Nebukandeneza, yibyo byo birooto nꞌgaloota. Aahago! We Beriteshaaza, umbwirage umugeeza gwabyo. Mukuba, mu bitegeereza booshi ba mu bwami bwani, ndaaye úshobwiri ukumbwira gwo. Si we wangahasha, bwoꞌmutima gwa íbiri mu yikumbwa, binali byeru gukuli mwo.»
16 Uyo Danyeri anamala ikyanya agweti agagangaanwa bweneene! Imitono yage yanamúbuligania. Kwokwo, mwami anamúbwira: «E Beriteshaaza, yibi birooto noꞌmugeeza gwabyo, bitakushengule.»
Beriteshaaza anamúshuvya: «E nahamwitu, yibi birooto noꞌmugeeza gwabyo, nga byangabiiri ku bagoma baawe! 17 Kirya kiti ukabonaga kwo kiri ngaaja-malungu, kinasikamiri. Naꞌmatavi gaakyo gashuumiri halinde mu kyanyaanya. Abandu baꞌmahanga gooshi bali mu kibona. 18 Ibyasi byakyo bidehiri ngana-ngana, kinatongesiri bweneene! Neꞌbitumbwe byakyo, biri mu yigusa ibiremwa byoshi. Inyamiishwa ziri mu kizi beera mu kimbehwa kyakyo. Noꞌtunyuni tuli mu kizi beera mu matavi gaakyo.
19 «E mwami, kirya kiti, alyagagi wehe. Keera ukakuzibwa, halinde wanagangaala. Ubukulu bwawe, bwâli kizi kuzibwa halinde mwiꞌgulu. Noꞌbutwali bwawe, keera bukamenyeekana mu mahanga gooshi.
20 «E mwami, ukabona umuganda mweru agweti agajooka ukulyoka mwiꞌgulu, anadeta: “Kino kiti, mukikubage, kinasiriizibwe. Halikago, naludakwe alekerwe i kuzimu kuguma neꞌmizi, akizi beera mu byasi bya mu ndalo. Anabe azingiirwi kwoꞌtubangira tweꞌbyuma na tweꞌmiringa. Uyo naludakwe, umúleke akizi loba neꞌkimi kya mwiꞌgulu. Atuulage kuguma neꞌnyamiishwa, halinde ukuhisa ku myaka irinda.”
21 «E mwami, umugeeza gweꞌbirooto byawe, gwo gwogu: Rurema keera akutwira ulubaaja, anali hiꞌgulu lya byoshi! 22 Ugayimulwa mu bandu, unagendi tuula kuguma neꞌnyamiishwa. Neꞌyo munda, ugakizi lya ubwasi nga ngaavu. Ikimi kinakizi lyoka mwiꞌgulu, kinakulovye. Ugaahisa imyaka irinda uli kwokwo, halinde unayiji kebukwa kwo Rurema ye riiri hiꞌgulu lya byoshi. Ye na gweti ubushobozi hiꞌgulu lyaꞌmaami gooshi. Yehe, ali mu yimika ngiisi ye aloziizi.
23 «Na yulwo lubaaja, mbu nyaludakwe alekerwe i kuzimu kuguma neꞌmizi, kuli kudeta kweꞌkyanya ugakebukwa kwo Rurema ye mutwali, na kwo ali hiꞌgulu lya byoshi, lyo ugashubi yimikwa. 24 Ku yukwo, e mwami! Yiri ihano lyani, nakuyinginga ulisimbahe. Utwikirage ku byaha byawe, na ku mabi gaawe, we kongwa! Na ngiisi bo wâli kizi libuza, leero ukizi bagirira amiija. Ngeeka wangaki genduukirwa mu butwali bwawe.»
25 Uyo mwami Nebukandeneza, yibyo byoshi bikamúkoleka kwo.
26 Iri hakalenga mwaka muguma, Nebukandeneza anaba agweti agayihuguusa ku kajumiro kaage mu kaaya keꞌBabeeri, 27 iri anayidundulika, ti: «Niehe nie mwami! Ala yaka kaaya keꞌBabeeri! Ka ndali nie kakayubaka, gira kabe kaaya kaani kahamu ko ngatuula mwo? Nꞌgakayubaka ku njira yoꞌbuhagarusi bwani. Naꞌkalimbi kaako, ngizi longa mwoꞌbulangashane bweneene!»
28 Ulya mwami, mbu ayusagye ukudeta kwokwo, izu lyanalyoka hiꞌgulu, lyanadeta: «E mwami Nebukandeneza! Iyi ndumwa, we wagitumirwa. Ugiyuvwirizagye! Ubwami bwawe, bwamala. 29 Ukolaga ugayimulwa mu bandu, unagendi tuula mu kishuka kuguma neꞌnyamiishwa. Unakizi lya ubwasi nga ngaavu. Ugaahisa imyaka irinda uli kwokwo, halinde unakebukwe kwo Rurema ye riiri hiꞌgulu lya byoshi. Ye na gweti ubushobozi hiꞌgulu lyaꞌmaami gooshi, anali mu yimika ngiisi ye aloziizi.»
30 Haaho-haaho, lirya igambo lyanayami kolekaga. Ulya mwami anayimulwa mu bandu, anakizi gendi lya ubwasi nga ngaavu. Amagala gaage ganakizi loba neꞌkimi ukulyoka mwiꞌgulu. Umushaku gwage gwanalaaha nga mashala ga nyunda. Neꞌnyunu zaage zanalaaha, nga za kanyuni.
Nebukandeneza ahuuza Rurema
31 Iyo myaka irinda, iri hakaba keera yalengaga, niehe Nebukandeneza nanalegamira mwiꞌgulu. Lyeryo, ubwenge bwanashubi ngalukira. Nanayami tanga kongwa imwa Rurema, iri ninamúhuuza. Mukuba, yehe, ye riiri hiꞌgulu lya byoshi, ye na yamiri ho.
Ubutwali bwage buyamiri ho imyaka neꞌmyakuula.
Noꞌbwami bwage, bugagenderera ku ngiisi kibusi.
32 Aba mu mahanga gooshi, bali mu boneka nga kindu busha.
Ali mu koleesa ubushobozi bwiꞌgulu, nga ngiisi kwo aloziizi.
Kwo anali mu koleesa na ábali mu kihugo.
Ndaaye úshobwiri ukuhagana bo naye!
Ndaanaye úwangamúbuuza, mbu: «Ewe! Maki gano wagiraga!»
33 Ku kyekyo kyanya, ubwenge bwanashubi ngalukira. Rurema anashubi ngingika, anangalulira ubulangashane bwoꞌbwami bwani, noꞌbushobozi bwabwo. Abagingi baani, kuguma naꞌbakulu baꞌbasirikaani, banayiji ndooza. Nanashubi yingira ku bwami bwani, halinde nanashubi yiji gingikwa ukuhima ubwa mbere.
34 Kwokwo buno, ngola mu huuza Mwami wa mwiꞌgulu. Na ngweti ngamúyivuga, noꞌkumúhimbaaza, iri ninamúgingika. Mukuba, imikolezi yage, iri yoꞌkuli. Si ngiisi ábali mu yiheemya boohe, ali mu batindimaza.