6
Yubwo bwami, mwami Dariyo weꞌMediya anabuyabiira. Uyo Dariyo, âli kola neꞌmyaka makumi galindatu niꞌbiri.
Igambi lyoꞌkuyita Danyeri
Mwami Dariyo anabiika abatwali igana na makumi gabiri, gira bakizi gendi kola mu butwali bwage. Anababiikira abimangizi bashatu. Muguma, ye wâli Danyeri. Yabo batwali igana na makumi gabiri, banayimangirwa na yabo bashatu, bakizi leeterwa imishahu. Kwokwo, lyo mwami alonge ukukizi genduukirwa.
Uyo Danyeri, mu kati kaꞌbaabo booshi, ye wâli kizi kola bwija, halinde anamenyeekana kwo ye wa mbere. Uyo mwami analooza ukumúkuza, gira abe ye gaaba mukulu woꞌbutwali bwage bwoshi.
Yabo bandi bakulu naꞌbatwali, mbu babonage ngiisi kwo Danyeri akuzibwa, banalooza igambo lyo bangamúlega kwo. Kyanatuma bagagahiriza mu mikolwa yo âli kizi gira i bwami. Haliko, batanalilonga. Mukuba âli kizi kola ku mwete bweneene, mu kati koꞌbwemeera. Ndaanakyo kitulire kyo âli kizi lya.
Iri hakatama, banadeta: «Ulya Danyeri, ndaalyo igambo lyo twangamúlega kwo, lítali naaho hiꞌgulu lyeꞌmaaja za Rurema wage.»
Kwokwo, balya batwali naꞌbandi bakulu banagendaga imunda mwami, banamúbwira: «E mwami, ulame imyaka neꞌmyakuula! Abatwali, naꞌbimangizi, naꞌbatungwa, naꞌbagingi, na baguvuruneeri, tweshi keera twafundika igambo. Aaho! Ubiikage ulubaaja, kwaꞌbandu bamale isiku makumi gashatu, buzira kutabaaza gundi yeshi, útali wehe naaho. Yulwo lubaaja, lukwaniini lukizi simbahwa. Ngiisi úgatabaaza íbiri mu yikumbwa, kandi iri ugundi mundu yeshi, akwiriiri ayami lashwa mu kishimo kyeꞌndare. E mwami! Ubiikage ulubaaja, unaluyandike, gira lutaki hindulwe! Kwokwo, kwo bali mu kizi gira mu Bameedi na mu Baperisiya, gira lutaki hindulwe.» 10 Kwokwo, lulya lubaaja, mwami Dariyo analuyandikiisa.
11 Ulya Danyeri, ikyanya akayuvwa kwo mwami keera ayandikiisa lulya lubaaja, anagendaga mu nyumba yage íyâli yubakiirwi hiꞌgulu lyeꞌgindi. Noꞌtwazo twayo, twâli kizi yigulirwa uluhande lweꞌYerusaleemu. Anagenderera ukukizi fukama imbere lya Rurema ubugira kashatu ku lusiku, anakizi múhuuna, noꞌkumútangira kongwa, nga kwoꞌmugeeza gwage gwâli riiri.
12 Balya bakulu, iri bakagendaga mu mwage, banagwana agweti agahuuna Rurema, iri anamútabaaza.
13 Haaho-haaho, banayami tibitira imunda mwami, banamúkengeeza hiꞌgulu lya lulya lubaaja lwage, ti: «E mwami, ka utakabiika ulubaaja kwo ku siku makumi gashatu, hatagire mundu úgahuuna íbiri mu yikumbwa, kandi iri ahuuna imwoꞌmundu yeshi, ítali imwawe naaho? Na ngiisi útagalusimbaha, analashwe mu kishimo kyeꞌndare?»
Mwami, ti: «Ee! Biri kwokwo, ukukulikirana noꞌlubaaja lwaꞌBameedi naꞌBaperisiya. Kwokwo, lutangaki hindulwa.»
14 Balya bakulu, banashubi deta: «E mwami, si Danyeri atakutwaziizi! Ali muguma wa balya Bayuda ábakagwatwa imbohe mu mahanga. Kundu ukayandika lulya lubaaja, haliko aki gweti agahuuna Rurema wage ubugira kashatu ku lusiku.»
15 Ulya mwami, iri akayuvwa kwokwo hiꞌgulu lya Danyeri, anayami shenguka bweneene, anahiga kwo agamúkiza. Izuuba lyanalindi sooka aki gweti agalooza ubulyo.
16 Balya balezi, banashubi gendera mwami Dariyo, banamúbwira: «E mwami, ukengeere bwija, kwo mu Bameedi na mu Baperisiya, iri mwami angaba keera abiika ulubaaja, ndaaye úwangaki luhindula!»
17 Uyo mwami anakyula kwo Danyeri aleetwe. Neꞌkyanya akaleetwa, anayami lashwa mu kishimo kyeꞌndare. Mwami anamúbwira: «E Danyeri, si ugweti ugakolera Rurema wawe ngiisi kyanya! Aaho! Akukizagye!»
18 Banaleeta ibuye, banaliseeneka ha mulyango gweꞌkishimo. Mwami analibiika kwaꞌkamangu kaage, na kwaꞌkamangu ka balya batungwa baage. Kwokwo, lirya ibuye, ndaaye úkashobola ukulishaaza, mbu ashaaze mwo Danyeri.
19 Uyo mwami anagalukira mu kajumiro kaage, anahisa ubushigi bwoshi agweti agayisaliza. Ndaanakyo kindu kyo akayiholeeza mwo, anahisa yubwo bushigi bwoshi átatoola iro.
20 Iri hakaba shesheezi kare-kare, mwami anavyuka, anakwabadukira iwa kishimo kyeꞌndare. 21 Iri akakiyegeera, anashubi shenguka, anahamagala: «E Danyeri, umukozi wa Rurema úli mugumaana! Ka ashobola ukukukiza mu yizo ndare?»
22 Danyeri anayitaba, ti: «E mwami, ulame imyaka neꞌmyakuula! 23 Rurema wani andumira umuganda wage, anafumba utunwa twazo, halinde zitanangomeeresa. Mukuba, Rurema ayiji kwo ndaako kashembo ko mbiiti imbere lyage. Kiri na naawe, ndaabwo buhube bwo nꞌgakugirira.»
24 Ulya mwami, iri akayuvwa kwokwo, anashambaala ngana-ngana! Anakyula kwo Danyeri ahulusibwe mu kishimo. Neꞌkyanya bakamúhulusa mwo, ndaalwo luguma lwo bakabona ku magala gaage. Mukuba, âli biisiri umulangaaliro ku Rurema wage.
25 Ulya mwami anashubi kyula kwo balya ábakabangaaniza Danyeri bagwatwe, kuguma na bakaabo, naꞌbaana baabo, banayami kabulwa mu kirya kishimo kyeꞌndare. Bátazi hika haashi, ehee! Yizo ndare zanayami basama, zanajanganula kiri naꞌmavuha gaabo gooshi-gooshi.
26 Mwami Dariyo anayandikira abandu beꞌmilala yoshi, naꞌbaꞌmahanga gooshi, naꞌbeꞌndeto zooshi kwokuno:
«Mukizi longa umutuula, munakizi genduukirwa!
27 «Kwokuno nabiika ulubaaja mu bandu ba mu maami gaani gooshi, kwo bakwaniini bakizi yoboha Rurema wa Danyeri, iri banamúsimbaha.
Mukuba, ye Rurema úli mugumaana,
anayamiri ho imyaka neꞌmyakuula!
Ubwami bwage butâye shereere.
Ubutwali bwage, butâye heke.
28 Ali mu guluula abandu, anabashwekuule.
Ali mu yerekana utulangikizo tweꞌbisoomeza kwiꞌgulu,
kiri na mu kihugo.
Keera akanakiza Danyeri mu tunwa tweꞌndare.»
29 Kwokwo, Danyeri anakizi genduukirwa mu bwami bwoshi bwa Dariyo, kiri na mu bwa Kiiro weꞌPerisiya.