7
Ibirooto hiꞌgulu lyeꞌnyamiishwa zina
Mwami Berishaaza weꞌBabeeri, âli ki riiri mu mwaka gwa mbere atwaziri. Lusiku luguma, iri Danyeri akaba agwejiiri ku ngingo yage, analoota ibirooto, anabona naꞌmabone. Neꞌri akaba keera abibona, anabiyandika kwokuno:
«Mu bushigi, nꞌgabona amabone. Neꞌri nꞌgalangiiza, nanabona ibihuhuuta ukulyoka mu mbande zina ziꞌgulu, byâli gweti bigakunduza inyaaja. Na mwiꞌyo nyaaja, mwanayogoroka inyamiishwa zina. Ngiisi nguma yayo, yâli bonesiri kwayo-kwayo.
«Inyamiishwa ya mbere, yâli shushiri nga ndare. Si yâli gweti ibyubi nga bya nyunda. Yibyo byubi, iri nꞌgaba ngi gweti ngabiyitegeereza, byanayami kuulwa. Iyo nyamiishwa, yanalengezibwa, halinde yanatondeera ukuyimangira ku magulu gabiri nga mundu. Yanahaabwa ubwenge nga bwoꞌmundu.
«Ha nyuma, nanashubi bona inyamiishwa ya kabiri iyimaaziri ha mbere lyani. Iyo nyamiishwa yohe, yâli shushiini nga dubu, yanâli tigaliiri luhande luguma. Na mu kanwa kaayo, yâli bangiiti mweꞌmbavu zishatu. Nanayuvwa izu, lyanagibwira: “Yimukaga, ugendi vwajagira inyama, nga ngiisi kwo uloziizi!”
«Ha nyuma, nanashubi langiiza. Haaho ha mbere lyani, hanaboneka igindi nyamiishwa. Yohe, yâli shushiri nga ngwi. Na ku mugongo gwayo, kwâli riiri ibyubi bina nga bya tunyuni. Yâli gweti amatwe gana. Iyo nyamiishwa yâli hangwirwi kwo ikizi twala.
«Nanashubi langiiza, nanabona igindi nyamiishwa ya kana. Ehee! Yohe, yâli kizi shengulana bweneene. Yanâli teriini ikyoba, mukuba yâli riiri ndangi bweneene! Iyo nyamiishwa, amiino gaayo gâli riiri geꞌbyuma, ganâli riiri mahamu bweneene! Yanâli kizi duutulana, iri inamirangusania. Na ngiisi byo italya, yanakizi bilibata-libata. Iyo nyamiishwa ya kana, yâli riiri kwayo-kwayo, yanâli gweti amahembe ikumi.
«Yago mahembe, iri nꞌgaba ngi gweti ngagayitegeereza, nanabona ihindi hihembe higweti higazununuka ha kati kaago. Yihyo hihembe, hyanakuula amahembe gashatu. Hyâli hiiti amasu nga ga mundu. Na mu kanwa kaahyo, mwâli kizi huluka amagambo goꞌbwikangaate.
Ukushereezibwa kwa yizo nyamiishwa
«Ku kyanya nꞌgaba ngi gweti ngayitegeereza, nanabona ibitumbi byeꞌkyami biteresirwi yaho. Hanayija umushaaja weꞌmyaka neꞌmyakuula, anayiji bwatala, gira atwe imaaja. Uyo mushaaja, ibyambalwa byage byâli byeru pepeepe, nga lugungu. Neꞌnvwi zaage, zâli riiri nyeeru kahengura. Ikitumbi kyage kyeꞌkyami, kyâli kizi yaka kweꞌmbigi zoꞌmuliro. Kiri naꞌmapine gaakyo, gâli mbu gwi-gwi! 10 Na ha mbere lyage, iri hanakizi golomba ulwiji, úlwâli nga muliro. Uyo mushaaja, ibinoono neꞌbinoono byaꞌbaganda byâli kizi múkolera. Imbere lyage, hâli yimaaziri ikizimya-izuuba kyaꞌbandu. Haaho, abatwi beꞌmaaja banabwatala. Neꞌbitaabo byanayajuulwa.
11 «Hirya hihembe, hyâli genderiiri ukukizi yihaya. Ikyanya nâli gweti ngayitegeereza, lyeryo ngana nanabona kweꞌrya nyamiishwa ya kana yayitwa. Umutumba gwayo, gwanashereezibwa, gwanalashwa mu muliro. 12 (Izaabo nyamiishwa ízikasigala, zananyagwa ubushobozi bwazo. Kundu kwokwo, zanahanguulwa kwo zibe ho ku kyanya kiniini.)
13 «Mu galya mabone gaani, bushigi, nanalangiiza. Yaho imbere lyani, nanabona úshushiri umwana woꞌmundu, agweti agayija mu bibungu, anayiji beera ha butambi lyoꞌmushaaja weꞌmyaka neꞌmyakuula.* 7.13 Bwigule 1.13; 14.14. 14 Uyo mwana woꞌmundu, anahaabwa ubushobozi, noꞌbulangashane, noꞌbuhagarusi, gira abandu booshi bakizi múyikumba, baba beꞌmilala yoshi, naꞌbaꞌmahanga gooshi, naꞌbeꞌndeto zooshi. Ubutwali bwage, bugayama ho imyaka neꞌmyakuula! Noꞌbwami bwage, butâye shereezibwe.
Umugeeza gwaꞌmabone ga mbere
15 «Yago mabone, niehe Danyeri, mbu ngabonage, umutima gwanashenguka, nanayoboha bweneene. 16 Kwokwo, mu bâli yimaaziri yaho, nanayegeera muguma, nanamúbuuza: “Ewe! Yibi byoshi, umbwire umugeeza gwabyo!”
«Ananzobanulira kwokuno: 17 “Yizo nyamiishwa mbamu kwo ziri zina, gali maami gana ágagaki yima hano mu kihugo. 18 Kundu kwokwo, abataluule ba Rurema úli hiꞌgulu lya byoshi, bagayimikwa mu bwami bwage, banakizi twala, halinde imyaka neꞌmyakuula!”
19 «Haaho nanasiima kwo nzobaanulirwe hiꞌgulu lyeꞌrya nyamiishwa ya kana. Mukuba, yâli riiri kwayo-kwayo, yanâli kizi teera ikyoba bweneene ukuhima izaabo. Imihenga yayo, yâli riiri ya byuma. Neꞌnyunu zaayo, zâli zeꞌmiringa. Yâli kizi duutulana, iri inamirangusania. Na íbikasigala, yanakizi bilibata-libata. 20 Nanasiima kwo nimenye na hiꞌgulu lya galya mahembe ikumi ágâli riiri kwiꞌtwe lyayo. Nimenye na hiꞌgulu lya hirya hihembe íhikamera, hyanakuula galya gashatu. Mukuba, yihyo hihembe, hyâli riiri naꞌmasu, naꞌkanwa ákâli kizi deta amagambo goꞌbwikangaate.
21 «Neꞌri nꞌgaba ngi gweti ngayitegeereza, hirya hihembe hyanagira izibo naꞌbataluule ba Rurema, hyanâli gweti higabahima. 22 Haliko, ulya mushaaja weꞌmyaka neꞌmyakuula anayimuka, anatwa ulubaaja lwa ábayemiiri Rurema mu kati koꞌkuli. Kwokwo, iri hakazinda, yabo bemeera banasikirizibwa ubwami.
23 «Uyo mundu ananzobanulira kwokuno: “Irya nyamiishwa ya kana, buli bwami bwa kana úbugaki boneka mu kihugo. Yubwo bwami, butagashushaana naꞌgaabo maami. Si bugavwajagira amahanga gooshi, bunagalibate-libate kwo, iri bunagafuta-futa. 24 Yago mahembe ikumi, bali baami ikumi ábagabuyima mwo.
«“Ha nyuma, hanayime ugundi mwami útali nga bo. Uyo mwami, anatindimaze yabo baami bashatu. 25 Anakizi yihaya, iri anatuka Rurema úli hiꞌgulu lya byoshi, anakizi libuza ábayemiiri Rurema. Anagire mbu ahindule imaaja, kuguma neꞌsiku zaabo ngulu, kundu byâli mali biikwa. Yabo bemeera, agayami bagwata imbira, anabamalane imyaka ishatu neꞌmyezi ndatu.
26 «“Haliko, ikyanya abatwi beꞌmaaja bagakuumana, bagamúnyaga ubutwali bwage, halinde bunasibe lwoshi-lwoshi. 27 Haaho, abemeera ba Rurema úli hiꞌgulu lya byoshi banahaabwe ubutwali, noꞌbuhagarusi, noꞌbukulu bwaꞌmaami gooshi ga mu kihugo. Yubwo bwami bwabo, buganayama ho imyaka neꞌmyakuula. Na yabo batwali booshi, bagakizi múyikumba, iri banamúsimbaha.”
28 «Haaho, haꞌmabone gaani gakahekera. Nie Danyeri, nanashenguka bweneene mu mutima gwani. Naꞌmalanga gaani ganahinduka ikikebe. Kundu kwokwo, yago mabone, ndaaye gundi mundu ye nꞌgabwira hiꞌgulu lyago.»

*7:13 7.13 Bwigule 1.13; 14.14.