9
Amahuuno ga Danyeri
1-2 «Yago magambo gakakoleka ku kyanya mwami Dariyo âli ki riiri mu mwaka gwa mbere atwaziri ubwami bweꞌBabeeri. Âli mugala mwami Serikisi, anâli riiri Mumeedi. Ku yikyo kyanya, nie Danyeri nâli gweti ngasoma mu Mandiko Meeru. Nanabona lirya igambo lyo Nahano Rurema akabwira umuleevi Yeremiya, kwaꞌkaaya keꞌYerusaleemu kagaahisa imyaka makumi galinda, kali biguuka. Kwokwo, nanakebagana imunda Nahano Rurema, nanakizi múhuuna, mu kati koꞌkuyishalisa. Nâli kizi yambala ubusuuzu, iri ninayibwandalika mu munyota-kiiko.
«Nanayilega imbere lya Rurema kwokuno:
«“E Rurema Nahamwitu! Utuuziri hiꞌgulu bweneene, unali wa kahebuuza! Ngiisi ábakukuuziri, banakusimbahiri, uli mu nywana ikihango mwe nabo mu kati koꞌrukundo, unali mu kizi kikengeera.
«“Haliko twehe, tukoli bihuusiri bweneene, tunakoli hubiri imbere lyawe. Tugweti tugayifunda mu byaha, iri tunakuhindulira ingoto. Keera tukajanda imaaja zaawe, neꞌmigeeza yawe.
«“Abakozi baawe, abaleevi, ikyanya bâli kizi tukengula kwiꞌziina lyawe, tutâli kizi batwaza. Bâli kizi ganuuza kiri naꞌbaami biitu, naꞌbatwali biitu, na bashokuluza biitu, na ngiisi bandi ábatuuziri mu kihugo kiitu.
«“E Nahano! Ngiisi byo uli mu kizi gira, bikwaniini bweneene. Haliko twehe zeene, tukoli teziibwi ishoni. Tutakiri bemeera imbere lyawe. Kyo kyanatuma watuyimula mu kihugo kiitu, twanashabukira mu mahanga ga hoofi kiri naꞌga hala. Yizo shoni, keera zatugwata, twe tutuuziri mu kihugo kyeꞌBuyuda, mu naꞌhandi mu Hisiraheeri, kiri na mu kaaya keꞌYerusaleemu.
«“E maashi Nahano! Tweshi tukoli teziibwi ishoni, kiri naꞌbaami biitu, naꞌbatwali biitu, na bashokuluza biitu. Mukuba, twâli kizi yifunda mu byaha imbere lyawe.
«“E Rurema Nahamwitu! Kundu tukahunaga imbere lyawe, haliko utuyereke kandi kwo uli munandengeerwa, na kwo uli mu kizi kogana. 10 Ikyanya ukatutumira imaaja zaawe ku njira yaꞌbakozi baawe, abaleevi, tutanazisimbaha. 11 Yizo maaja zaawe, twe Bahisiraheeri tweshi, tutâli zitwaziizi, twanalahira ukukusimbaha. Si tukakuhindulira ingoto.
«“Mu maaja za Musa, ukayandika kwo iri twangakizi yifunda mu byaha, lyo tugadaakwa ku ndahiro. Lyo na lyeryo idaaki keera tukalonga. 12 Ee! Ikyanya ukatushereeza, lyo ukakoleesa amagambo ágakagwanwa gadetwa hiꞌgulu liitu, kiri na hiꞌgulu lyaꞌbatwali biitu.
«“Ngiisi kwo ukahaniiriza akaaya kiitu keꞌYerusaleemu, ndaabo bandi ábakahanwa bukayu mwene kwokwo. 13 Nga kwo biri biyandike mu maaja za Musa, kwo na kwokwo ukatuhaniriza. Kundu kwokwo, e Rurema Nahamwitu, tutazi twikira ku byaha biitu, tutanazi kuhuuna ulukogo. 14 Ikyanya tukahuna imbere lyawe, utanatindiriza ukutuhana. Mukuba, ngiisi byo ugweti ugakizi kola, uli mu bikola ku njira íkwaniini.
15 «“E Rurema Nahamwitu! Yaho keera, ukalyosa abandu baawe mu kihugo kyeꞌMiisiri mu kati koꞌbuhagarusi, kyanatuma iziina lyawe ligakizi huuzibwa, halinde zeene. Kundu kwokwo, tukoli yifuuziri mu byaha, tunakoli bihuusiri bweneene. 16 Yibyo byaha biitu, kuguma noꞌbuligo bwa bashokuluza biitu, byo bitumiri akaaya keꞌYerusaleemu kakola mu kizi gayirizibwa naꞌbandu baꞌmahanga gooshi. Naꞌbandu baawe, bagweti baganegurwa.
«“E Nahamwitu! Ukukulikirana na ngiisi kwo uli mu gira íbikwaniini, utaki gwatwe noꞌbute hiꞌgulu liitu. Si akaaya kaawe Yerusaleemu, kali ku mugazi gwawe mweru!
17 «“E Rurema Nahamwitu! Inyumba yawe nyeeru, ikola mu siba. Na bwo ndi mukozi wawe, ngweti ngakutakira. Kwokwo, yaga mahuuno gaani, ukizi gayuvwiriza, unashubi kizi tutabaala. 18 E Rurema wani! Akaaya keꞌYerusaleemu, abandu booshi bayiji-yiji kwo kali keꞌmwawe. Halikago buno, kakoli hanyagiiri. Kwokwo, uyinamule amasu, unakalangiize.
«“Íbitumiri tugweti tugakuhuuna, kutali mbu bwo tugweti tugaagira íbikwaniini. Haliko tugweti tugakuhuuna, bwo we mwene ulukogo. 19 Ku yukwo e Nahano, utuyuvwirize, unatukoge! E maashi! Utuyuvwirize, unayami kola buzira kutindirira. Mukuba, yako kaaya kaawe, na booshi ábali mwo, biri mu buuzibwa mwiꞌziina lyawe!”
Umuganda Gabulyeri adeta umugeeza gwaꞌmabone
20 «Kwokwo, kwo nâli gweti ngahuuna Rurema Nahamwitu mu kuyilega ibyaha byani, kuguma neꞌbyaha byaꞌbiitu Bahisiraheeri. Nanâli kizi huunira kiri noꞌmugazi gwage mutaluule.
21 «Neꞌri nꞌgaba ngi genderiiri ukuhuuna, haaho-haaho umuganda Gabulyeri ananyijira ku kyanya kyoꞌkutanga ituulo lyaꞌkabigingwe, agweti agabalala mulindi-mulindi. (Ye yolya nꞌgabona mu galya gandi mabone.) 22 Uyo Gabulyeri anambwira kwokuno: “E Danyeri! Nayija, gira nguheereze ubwitegeereze noꞌbumenyi. 23 Ikyanya ukatondeera ukuhuuna Rurema, lyeryo ngana anayami tanga ishuvyo, linali lyo nayiji kubwira. Akukuuziri bweneene! Ku yukwo, galya mabone, utegage amatwiri kwiꞌshuvyo lyage, unalonge ukugasobanukirwa.
24 «“E Danyeri! Rurema keera akabiika imyaka magana gana na makumi galimwenda. Iyo myaka igaaba ya kumala amahube. Kwokwo, mutwikirage ku byaha, gira amabi giinyu gakogwe, munakizi gira íbikwaniini. Kwokwo, lyo byoshi íbiri mu galya mabone bikoleka. Kiri neꞌKisiika Kyeru Bweneene, kinalonge ukushiigwa amavuta mu kuyeruusibwa.
25 «“Aaho! Umenyage, unasobanukirwe. Ukulyokera ku kyanya bagakyula kwaꞌkaaya keꞌYerusaleemu kashubi yubakululwa, halinde ku kyanya kyoꞌlya mutwali úkashiigwa amavuta agayijira kwo, hakwaniini habe imyaka makumi gana na mwenda. Hanakulikire neꞌgindi myaka magana gana na makumi gashatu niꞌna. Haaho ho yako kaaya keꞌYerusaleemu kagashubi yubakululwa, kanabe neꞌnjira mbamu, kanazitirwe. Kundu kwokwo, ku kyanya kagayubakwa, hagaaba hakola amakuba mingi.
26 «“Ha nyuma lyeꞌyo myaka magana gana na makumi gashatu niꞌna, ulya úkashiigwa amavuta agayitwa. Binaboneke kwo ndaabyo akagira. Ee! Umukulu agayija, anayiji shereeza akaaya kuguma naꞌHandu Heeru bweneene. Neꞌkyanya kyeꞌmberuuka, kigayija duba-duba nga mwijulire. Hanakizi kungula amazibo noꞌbushereeze, nga kwo Rurema akabishungika.
27 «“Uyo mutwali mubi aganywana ikihango naꞌbandu bingi. Yibyo, bigaahisa imyaka irinda. Yikyo kyanya, mango kyahisa ikihande, agalahiza kwo batakizi ki tanga amatuulo goꞌkusiriiza, kandi iri gandi matuulo. NaꞌHandu Heeru bweneene mu nyumba ya Rurema, agahayimangika ikyagaza kyoꞌbushereeze. Yikyo kyagaza, kigabeera yaho, halinde ukuhisa ku kyanya kigashereezibwa, nga kwo Rurema keera akashungika.* 9.27 Mataayo 24.15; Mariko 13.14; Danyeri 11.31; 12.11.”»

*9:27 9.27 Mataayo 24.15; Mariko 13.14; Danyeri 11.31; 12.11.