40
Abahisiraheeri bashinga iheema lyeꞌmihumaanano
Ha nyuma, Nahano anabwira Musa: «Lirya iheema lyeꞌmihumaanano, ulishingage umwezi gwa mbere, mu lusiku lwa mbere. Ikyanya mugaagira kwokwo, mulibiike mwo kalya Kajumba keꞌKihango. Ha nyuma, unakasiike, mu kumanika umulondo. Mu yiryo iheema, utereke mwaꞌkashasha, kuguma neꞌbirugu byako. Ukabuli yingiza mwo kirya kiterekero, unakinanike kwaꞌmatara. Unabuli biika mwo kalya katanda koꞌkuyokera kwoꞌmubadu, kalya ákakatulwa mu nooro. Kakizi beera imbere lyaꞌKajumba keꞌKihango. Ha nyuma, ha mulyango gwiꞌheema lyeꞌmihumaanano, uhabiike gulya mulondo.
«Imbere lyoꞌmulyango gwoꞌkuyingira mwiꞌheema lyeꞌmihumaanano, ubiike mwo kalya katanda koꞌkusiriigiza kwaꞌmatuulo. Ha kati kiꞌheema lyeꞌmihumaanano, naꞌkatanda koꞌkusiriigiza kwaꞌmatuulo, ubiike hoꞌmutanga gwoꞌkuyikarabira mwo, unaguyijuze mwaꞌmiiji.
«Yiryo iheema, ulubuga lwalyo luzitire, unabiike neꞌmirondo ha mulyango.
«Ha nyuma, yiryo iheema kuguma neꞌbirugu byalyo byoshi, ubishiige kwaꞌmavuta. Kwokwo, lyo ugaaba wabitaluula imwani, halinde bikizi yama biri bitaluule.
10 «Ha nyuma kandi, ukataluule akatanda koꞌkusiriigiza kwaꞌmatuulo, kuguma neꞌbirugu byako byoshi. Ubishiige kwaꞌmavuta, halinde bibe bikola bitaluule lwoshi-lwoshi. 11 Kiri noꞌmutanga gwoꞌkuyikarabira mwo, neꞌkiterekero kyagwo, nabyo ubitaluule.
12 «Ha nyuma, uleetage Harooni na bagala baage, bayije ha mulyango gwiꞌheema lyeꞌmihumaanano, unabakarabe naꞌmiiji. 13 Ubuli yambika Harooni birya byambalwa bitaluule. Unamúshiige amavuta mu kumútaluula, halinde abe mugingi woꞌkukizi ngolera.
14 «Uhamagale na bagala baage. Nabo, unabayambike galya makanju gaabo. 15 Nabo, unabashiige amavuta, nga ngiisi kwo wagashiiga yishe, gira lyo bakizi ngolera mu bugingi. Yukwo kubashiiga amavuta, kwo kugababiika mu mukolwa gwoꞌbugingi bweꞌmyaka neꞌmyakuula, halinde mu bibusi byabo byoshi.»
16 Yibyo byoshi, Musa anabigira, nga ngiisi kwo Nahano akamútegeka.
17 Iri bakahisagya umwaka muguma bakoli lyosiri i Miisiri, mu lusiku lwa mbere lwoꞌmwezi gwa mbere, banataluula yiryo iheema. 18 Ikyanya Musa akatondeera ukulishinga, anatereka ibiterekero byalyo, anashinga ibiti, anabiika inzizi, anashinga neꞌnguliro.
19 Ha nyuma, Musa anayajuulira gulya mulondo kwiꞌheema, gwanalibwikira, nga kwo Nahano akagwanwa amúbwira. 20 Anatwala galya mabuye gabiri mabaaje ágakahokoororwa kweꞌmaaja, anagabiika mu Kajumba Kataluule. Anayabiira birya biti byoꞌkubetulira kwaꞌKajumba, anabifunda mu zirya mbete zaako, anakatumbikira kwoꞌmutumbikizo gwoꞌlukogo. 21 Ha nyuma, yako Kajumba keꞌKihango, Musa anakayingiza mwiꞌheema, anamanika gulya mulondo gwoꞌkukasiika, nga ngiisi kwo Nahano akagwanwa amúbwira.
22 Mu kati kiꞌheema, uluhande lweꞌmbembe, anabiika akatanda imbuga lyoꞌmulondo. 23 Anakatereka kweꞌmikate iyâli kizi tangwa imwa Nahano, nga ngiisi kwo Nahano âli mali gwanwa amúbwira.
24 Mwomwo mu lirya iheema, anabiika mweꞌkiterekero kyaꞌmatara. Kikabiikwa i kajabo kaꞌkashasha, uluhande lweꞌkisaka lwiꞌheema. 25 Anabuli yasa amatara imbere lya Nahano, nga ngiisi kwo Nahano akagwanwa amúbwira.
26 Mwomwo mwiꞌheema, imbere lyoꞌmulondo, anabiika mwo kalya katanda keꞌnooro koꞌkuyokera kwoꞌmubadu. 27 Anakayokera kwoꞌmubadu gwoꞌmuhongolo mwija, nga ngiisi kwo Nahano âli mali gwanwa amúbwira.
28 Ha mulyango gwoꞌkuyingira mwiꞌheema, anahamanika umulondo. 29 Haaho ha mulyango, anahatereka akatanda koꞌkusiriigiza kwaꞌmatuulo, anakatangira kwiꞌtuulo lyoꞌkusiriiza lwoshi, kiri naꞌmatuulo goꞌmushyano, nga ngiisi kwo Nahano âli mali gwanwa amúbwira.
30 Ha kati ka lirya iheema naꞌkatanda koꞌkusiriigiza kwaꞌmatuulo, anahatereka umutanga gwoꞌkuyikarabira mwo. Anabuli biika mwaꞌmiiji goꞌkuyikaraba. 31 Kwokwo, Musa na Harooni, kiri na bagala baage, booshi banakizi gukoleesa, mu kuyikarabira mwaꞌmaboko naꞌmagulu. 32 Ngiisi kyanya bâli kizi yingira mwiꞌheema, kandi iri bayegeera kalya katanda, bâli kizi yikaraba, nga ngiisi kwo Nahano âli mali gwanwa abwira Musa.
33 Iri hakazinda, Musa anazungulusa yiryo iheema, kiri naꞌkatanda, uluzitiro. Anabuli biika umulondo ha mulyango gwalwo. Kwokwo, kwo Musa akakwiza imikolwa yoshi.
Ubulangashane bwa Rurema
(Muharuuro 9.15-23)
34 Lyeryo, yiryo iheema lyeꞌmihumaanano lyanayijula mwoꞌbulangashane bwa Nahano. 35 Musa, atanashobola ukuliyingira mwo, bweꞌkibungu kyâli mali shonookera kwiꞌheema, noꞌbulangashane bwa Nahano, bwanaliyijula mwo.
36 Yabo Bahisiraheeri, ikyanya bâli kizi balama, ikibungu kyâli kizi tee nunga, banabuli shokola injira.
37 Haliko yikyo kibungu, ikyanya kitazi nunga, bâli kizi lindirira haaho, halinde ku kyanya kiganunga. 38 Ikyanya kya mwiꞌzuuba, ngiisi ho bâli kizi genda, yikyo kibungu kya Nahano kyâli kizi beera hiꞌgulu liꞌheema. Na mu bushigi, kyâli kizi boneka nga muliro.