Ikitaabo kyaꞌ
Balaawi
Indangiriro
Yiki kitaabo, kikayandikwa na Musa, kinayerekiini ngiisi kwaꞌBahisiraheeri bakwaniini ukukizi tuula imbere lya Rurema mu kati koꞌbweru. Kwokwo, akabayereka isiku ngulu ndebe zo bagakizi simbaha, anabayereka kiri naꞌmatuulo go bagakizi mútangira. Na kwakundi, anabayereka ngiisi kwo bakwaniini bakizi yiyeka neꞌkyeye.
Muziizi muguma gwiꞌsikamiro, guli mu Balaawi 11.45: «Nie Nahamwinyu! Nie kamùlyosa mu kihugo kyeꞌMiisiri, gira lyo mba Rurema winyu. Ku yukwo, mukizi ba beeru, nga kwo naani ndi mweru.»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Rurema abiikira Abahisiraheeri amatuulo gataanu mahamu (1–7)
b) Ukuyimikwa kwa Harooni, naꞌbagala, noꞌkukola kwabo (8–10)
c) Ukuyiyeruusa na íbiri naꞌkashembo (11–15)
d) Ulusiku lwoꞌkuyiyeruusa kwo ku ngiisi mwaka (16)
e) Ngiisi kwaꞌBahisiraheeri bagakizi tuula ku njira nyeeru (17–27)
1
Amatuulo goꞌkusiriiza lwoshi
Ikyanya Nahano âli riiri mwiꞌheema lyeꞌmihumaanano, anahamagala Musa, anamútuma kwo agendi menyeesa Abahisiraheeri kwokuno: «Mu kati kiinyu, iri hangaba umundu úloziizi ukutangira Nahano ikitugwa libe ituulo lyoꞌkusiriiza, angakitoola mu ngaavu, kandi iri mu bibuzi, kandi iri mu mbene.
«Yiryo ituulo lyoꞌkusiriiza lwoshi, iri yangaba ngaavu, ikwaniini ibe shuuli, inabe nzira kashembo. Anagisholere halinde ha mulyango gwiꞌheema lyeꞌmihumaanano. Kwokwo, lyo Nahano amúyemeera.
«Mu kutanga yiryo ituulo lyeꞌkitugwa, uyo mundu alambike ukuboko mu ruhanga lwakyo. Mango agira kwokwo, Nahano agayemeera kwo kyafwa hiꞌgulu lyage, anamúkoge ibyaha byage. Haaho, akitongeerere imbere liꞌheema lyeꞌmihumaanano. Umuko gwakyo, abagingi bagala Harooni, bagaguyabiira, banagushangire imbande zooshi zaꞌkatanda ákali ha mulyango gwiꞌheema. Haaho, akihonie uluhu, abuli kitenga bitolo-bitolo.
«Yabo bagingi bagashasha ishaali, banayase umuliro. Banayabiirage irya mihoole, kuguma niꞌtwe, noꞌlusha, banabilambike ku zirya shaali. Halikago, ubula neꞌbirenge, byohe bigatee shukwa. Yibyo byoshi, umugingi anabisiriigize ku katanda, libe ituulo lyoꞌkusiriiza lwoshi. Kwokwo, umushiiriri gwalyo, gunasimiise Nahano.
10 «Yiryo ituulo lyoꞌkusiriiza lwoshi, iri lyangaba kiri kibuzi kandi iri mbene, kikwaniini kibe kipanga, kandi iri kihebe, kinabe kizira kashembo. 11 Yikyo kitugwa, uyo mundu akitongeerere imbere liꞌheema lyeꞌmihumaanano, uluhande lweꞌmbembe lwaꞌkatanda. Noꞌmuko gwakyo, abagingi, bagala Harooni, bagushangire ku katanda, imbande zaako zooshi. 12 Haaho yikyo kitugwa, akitole-tole, anashaaze itwe, noꞌlusha. Yibyo byoshi, umugingi muguma anabibiike ku shaali ízikoli yasiri. 13 Halikago, ubula neꞌbirenge, byohe bikwaniini bitee shukwa. Yibyo byoshi, umugingi agabisiriiza, libe ituulo lyoꞌkusiriiza lwoshi. Kwokwo, umushiiriri gwalyo gunasimiise Nahano.
14 «Yiryo ituulo lyoꞌkusiriiza lwoshi, iri lyangaba kali kanyuni, likwaniini libe ihumba, kandi iri mutungulu gweꞌngunde. 15 Yako kanyuni, umugingi agakaleeta ku katanda, anakanyole itwe. Agatee yona umuko gwako, guhingire mu matambi gaꞌkatanda, akabuli kasiriiza. 16 Yako kanyuni, agagwanwa akaduutula akafooge, anakakabule isheere yaꞌkatanda, ngiisi hoꞌmunyota-kiiko guli mu biikwa. 17 Anabuli kagwatira ku byubi, anakagabaanule. Haliko, atagayami kalungulula. Ha nyuma, anakasirigiize ku katanda, libe ituulo lyoꞌkusiriiza lwoshi. Kwokwo, umushiiriri gwalyo, gunasimiise Nahano.