10
Abayuda bayimula bakaabo beꞌmahanga
Uyo Hizira, âli ki gweti agahuuna Rurema imbere lyeꞌnyumba yage. Anayemeera ibyaha byaꞌBahisiraheeri, anakizi yibulaga haashi iri analiruuka. Ku kyekyo kyanya, Abahisiraheeri banayiguga yaho. Hâli riiri abashosi, naꞌbakazi, kiri naꞌbaana. Yabo booshi, banamúsokanana, iri nabo banakizi bululuka.
Lyeryo, Sekaniya mugala Yehyeri, woꞌmulala gwa Helamu, anabwira Hizira kwokuno: «Ku kasiisa, twe Bahisiraheeri keera twahubira Rurema bweneene, mu kuyanga abakazi beꞌkipagaani. Kundu kwokwo, tuki hiiti umulangaaliro. Buno yaba bakazi, tunywane ikihango na Rurema kwo tubayimule, kuguma naꞌbaana baabo. Tukola tugakulikira ngiisi kwo watuhanuula, kiri naꞌmagambo ga ngiisi ábasimbahiri imaaja za Rurema witu. Byoshi bikizi koleka, ukukulikirana neꞌmaaja zaage. Yimukaga, we kongwa, ukanie indege. We kwaniini ukutuyereka ngiisi kwo tugaagira. Tugakuyibiika kwo.»
Iri Hizira akayuvwa kwokwo, anayimuka, anabikiisa indahiro imwaꞌbagingi naꞌBalaawi, kiri neꞌmwa abandi Bahisiraheeri booshi, kwo bakolage nga kwo Sekaniya akadeta. Iyo ndahiro, yabo booshi banagiyemeera.
Haaho, Hizira analyoka mu lubuga lweꞌnyumba ya Rurema, anagendi beera mu kisiika kya Yohanani mugala Heryashibu. Ikyanya âli riiri ho, ndaahyo hyo akalya, kandi iri kunywa, bwo âli ki jengiirwi hiꞌgulu lyaꞌmahube gaabo.
Ha nyuma, abatuulaga beꞌYerusaleemu, naꞌbeꞌBuyuda, banamenyeesibwa kwokuno: «Ngiisi ábahunguuka, bakuumane i Yerusaleemu. Ngiisi útagaahika mu yizi siku zishatu, bagamúnyaga ibindu byage byoshi, banamútwe mu muhumaanano gwa ábakahunguuka. Yiri igambo, likulikiriini nga kwaꞌbimangizi baabo bakyula, kuguma naꞌbatabaazi baabo.»
Ha nyuma lyeꞌsiku zishatu, abashosi booshi beꞌBuyuda, naꞌbeꞌBinyamiini, banakuumana i Yerusaleemu. Zâli riiri siku makumi gabiri, zoꞌmwezi gwoꞌmwenda. Abandu booshi banayiguga ha nyumba ya Rurema. Bâli koli shengusiri hiꞌgulu lyaꞌmahube gaabo. Na kwakundi, invula yâli gweti igaatonya.
10 Umugingi Hizira anayimanga, anababwira kwokuno: «E Bahisiraheeri, ikyanya mukayanga abakazi beꞌkipagaani, lyo mukahuba ngana. Si mukayilundira ikyaha kiguma ku bindi. 11 Buno, muyemeerage amahube giinyu imbere lya Nahano, Rurema wa bashokuluza biinyu, munagire ngiisi kwo aloziizi. Ibinyamahanga byoshi bya mu kino kihugo, muyami biyihandula kwo. Kiri na balya bakiinyu beꞌmahanga, mugirage muyami bayimula.»
12 Abandu booshi ábâli yiguziri yaho, banayami shuvya kwiꞌzu lihamu, ti: «Ee! Ngiisi byo wadeta, biri byoꞌkuli. Ku kasiisa tugabikulikira. 13 Haliko, tukoli luguusiri. Kikola kyanya kyeꞌnvula, tutanganashubi beera ha mbuga. Na kwakundi, yiri igambo litangakoleka ku lusiku luguma naaho, kandi iri zibiri. Si tukoli bihuusiri bweneene.
14 «Yiri igambo, twakuyinginga, uleke abimangizi biitu babe bo bagatukolera lyo. Mu twaya twitu, ngiisi ábakayanga abakazi beꞌkipagaani, bakizi bayijira, ukukulikirana neꞌsiku zo bagaaba bashungika. Yabo bandu, bagakizi yija naꞌbashaaja, kuguma naꞌbatwi beꞌmaaja ba ngiisi kaaya. Tugaloleekeza yiri igambo, halinde Rurema ataki turakarire.»
15 Kundu abandu bingi bakayemeera, haliko Yonataani mugala Hasaheeri, bo na Yazeya mugala Tikwa, boohe, batanaliyemeera. Kiri na Meshulamu noꞌMulaawi Shabetayi, nabo banagira mbu balihangirire.
16 Haliko, abandi Bahisiraheeri booshi, banayemeera ngiisi kwo bashungika. Kwokwo, mu ngiisi mulala, umugingi Hizira anatoola abakulu beꞌmbaga, ngiisi muguma mwiꞌziina lyage. Yabo bakulu, banatondeera ukuhambuula abandu, mu lusiku luguma lwoꞌmwezi gwiꞌkumi. 17 Na mu mwaka úgukakulikira, mu lusiku luguma lwoꞌmwezi gwa mbere, banayusa ukutwa imaaja zaꞌbashosi booshi ábakayanga abakazi beꞌkipagaani.
Abashosi ábakayanga abakazi beꞌkipagaani
18 Mu bagingi ábâli yaziri abakazi beꞌkipagaani, mwâli riiri:
Abashosi beꞌmbaga ya Yeshuha, mugala Yozadaki, kuguma na beene wabo, bâli Maseya, na Heryezeeri, na Yaribu, na Gedaliya. 19 Yabo, bakatwa uluhango mu kubiika indahiro kwo bagayimula bakaabo. Ngiisi muguma wabo anatanga ikipanga, libe ituulo lyoꞌkukogwa ibyaha.
20 Naꞌbashosi beene Himeeri, bâli Hanani na Zebadiya.
21 Naꞌbashosi beene Harimu, bâli Maseya, na Hiriya, na Shemaya, na Yehyeri, na Huziya.
22 Naꞌbashosi beene Pashuuri, bâli Heryonaayi, na Maseya, na Hishimaheeri, na Netaneeri, na Yozabadi, na Herasa.
23 Mu Balaawi, mwâli Yozabadi, na Shimeyi, na Kelaya (úwâli kizi buuzibwa kandi Kerita), na Petahya, na Yuda, na Heryezeeri.
24 Mu bimbi, mwâli Heryashibu.
Mu balaazi beꞌmiryango, mwâli Salumu, na Teremu, na Huuri.
25 Na mu bandi Bahisiraheeri: Mu beene Paroshi, mwâli Ramiya, na Hiziya, na Malikiya, na Mijamini, na Heryazaari, na Malikiya, na Benaya.
26 Na mu beene Helamu, mwâli Matania, na Zakariya, na Yehyeri, na Habudi, na Yeremooti, na Hiriya.
27 Na mu beene Zatu, mwâli Heryonaayi, na Heryashibu, na Matania, na Yeremooti, na Zabaadi, na Haziiza.
28 Na mu beene Bebaayi, mwâli Yohanani, na Hananiya, na Zabaayi, na Hatilaayi.
29 Na mu beene Baani, mwâli Meshulamu, na Maluki, na Hadaya, na Yashubu, na Sheyali, na Yeremooti.
30 Na mu beene Pahati-Mohabu, mwâli Hadina, na Kelali, na Benaya, na Maseya, na Matania, na Bezaleeri, na Binwi, na Manaasi.
31 Na mu beene Harimu, mwâli Heryezeeri, na Hisiya, na Malikiya, na Shemaya, na Simyoni, 32 na Binyamiini, na Maluki, na Shemariya.
33 Na mu beene Hashumu, mwâli Matenayi, na Mataata, na Zabaadi, na Herifereeti, na Yeremaayi, na Manaasi, na Shimeyi.
34 Na mu beene Baani, mwâli Madaayi, na Hamuramu, na Huweri, 35 na Benaya, na Bedeya, na Keluhi, 36 na Vaniya, na Meremoti, na Heryashibu, 37 na Matania, na Matenayi, na Yasu.
38 Na mu beene Binwi, mwâli Shimeyi, 39 na Sheremiya, na Natani, na Hadaya, 40 na Makinadebaayi, na Shashaayi, na Sharaayi, 41 na Hazareeri, na Sheremiya, na Shemariya, 42 na Salumu, na Hamariya, na Yusefu.
43 Na mu beene Nebo, mwâli Yehiyeri, na Matitiya, na Zabaadi, na Zebina, na Yadaayi, na Yuheeri, na Benaya.
44 Yabo bashosi booshi, bakayanga abakazi beꞌkipagaani. Na mu kati kaabo, abingi baabo, bâli mali babuta kwo.