2
Pahulu ayemeerwa neꞌzaabo ndumwa
Iri hakaba keera halenga imyaka ikumi niꞌna, nanashubi zamuukira i Yerusaleemu, ngolaga na Barinaaba na Tiito. Mukuba, Rurema âli mali mbwira ku njira yoꞌbwigule kwo ngende yo. Neꞌri nꞌgahikaga yo, twanakuumana áhayiheriiri, kuguma na ábâli yijikiini kwo birongoozi byaꞌmashengero. Yibyo birongoozi, nanabiyereka Imyazi Miija yo ndi mu genda ngamenyeesa mu batali Bayahudi. Mukuba, nâli loziizi kwoꞌmukolwa gwo ndi mu yama nvukeriiri kwo, gutayiji kengeera gwafwa ubusha. Ku yikyo kyanya, twâli riiri kuguma na Tiito. Na kundu âli riiri Mugiriki, haliko yibyo birongoozi bitakamúhambaaza kwo atenguulwe.
Yee! Ku yikyo kyanya, mu kati kiitu mwâli mali yishesheza inaazi. Yizo naazi, kundu zikayihunda kwo bali baguma biitu mu kati ka Yesu, si zâli gweti zigagandiiza naaho, gira zimenye ngiisi byo tukoli hangwirwi kwo, bwo tukolaga mu kati ka Yesu Kirisito. Ee! Zâli loziizi ukushubi tuyingiza mu buja. Kundu kwokwo, tutanabayemeerera, kiri neꞌhiniini! Si twâli loziizi ukumùlangira ukuli kweꞌMyazi Miija.
Balya bashosi, kundu bâli menyekiini kwo bakulu, ndaakyo kindu kyo bakayushuula ku magambo go ndi mu genda ngayigiriza! Na kundu bo bali mu yimbwa mbu balyagagi bakulu, haliko imwani, ubukulu bwabo, kitâli kindu. Mukuba, Rurema, ndaayo indoola yo ahiiti. Yabo bakulu, bakabona kwo Rurema ye kambiika kwo ngizi genda ngamenyeesa Imyazi Miija mu batali Bayahudi. Peturu naye, keera akabiikwa kwo abe ye gakizi gimenyeesa mu Bayahudi. Ee ma! Rurema akabiika Peturu abe ndumwa mu Bayahudi, nga kwoku naani, akambiika kwo mbe indumwa mu bandu beꞌgindi milala.
Yakobo, na Peturu, na Yohana, bo bâli menyekiini kwo byo birongoozi. Neꞌri bakabonaga ngiisi kwo Rurema âli mali ngashaanira, banatuhuma mu maboko twe na Barinaaba, banatuyegereza mu ngoome yabo. Twanalagaana kwo twe tugakizi kola mu batali Bayahudi. Nabo banakizi kola mu Bayahudi. 10 Hali igambo liguma naaho lyo bakatuhuuna, kwo tukizi kengeera abakeni. Byebyo, byo na naani nâli koli fitiirwi kwo.
Ngiisi kwo Pahulu akayagagaza Peturu
11 Ikyanya Peturu akahika mu kaaya keꞌHandyokiya, twanamúgwana akoli hubiri. Bulya buhube bwâli bonesiri-bonesiri, kyanatuma ngamúyagagaza hiꞌgulu lyabwo! 12 Mukuba, Peturu âli koli komiiri ukushangiira ibyokulya na ábatali Bayahudi. Haliko, ikyanya Abakirisito baguma beꞌKiyahudi bakayija ukulyoka imwa Yakobo, leero, Peturu anayama agayiyeka ku batali Bayahudi, anabayihandula kwo. Âli yobohiri Abayahudi, bwo bâli kizi hagika kwaꞌbandu beꞌgindi milala nabo bakwiriiri ukutenguulwa. 13 Yubwo bulyalya bwa Peturu, abandi Bakirisito beꞌKiyahudi bâli gweti bagabuyifunda mwo. Kiri na Barinaaba naye, anabuyingira mwo.
14 Yabo booshi, ikyanya nꞌgabonaga kwo bataki kulikiiri Imyazi Miija mu kati koꞌkuli, nanayagagaza Peturu imbere lyaꞌbaabo booshi kwokuno: «Kundu ulyagagi Muyahudi, utaki tuuziri ngoꞌMuyahudi. Si ukoli tuuziri ngoꞌmundu weꞌgindi milala. Aahago! Kituma kiki uki gweti ugahagika kwaꞌbandu beꞌgindi milala bakizi kulikiriza imigeeza yaꞌBayahudi?»
Ukukwanana kwitu kukizi ba ku bwemeere
15 Twehe, tuli Bayahudi nirizina! Ee! Tutali bandu beꞌgindi-gindi milala, abakozi beꞌbyaha. 16 Kundu kwokwo, tuyiji kwo ndaaye mundu úwangakwanana imbere lya Rurema, mbu bwo ali mu simbaha Imaaja za Musa. Si angalonga ukukwanana naaho, ku njira yoꞌkubiika Yesu Kirisito kwoꞌbwemeere. Kwokwo na nyiitu, ikyanya tuloziizi ukukwanana imbere lyage, kulyagagi ku njira yoꞌkumúyemeera. Si kutali ku njira yoꞌkusimbaha Imaaja. Ndaaye úwangakwanana imbere lya Rurema, mbu bwo ali mu zisimbaha.
17 Ikyanya tuli mu loozagya ukukwanana imbere lya Rurema ku njira ya Kirisito, lyo tuli mu yerekana kwo na nyiitu tulyagagi banabyaha. Aaho! Ka kuli kudeta kwo Yesu ye mu tuhubiisa? Nanga! 18 Zirya maaja za keera, ndakiri mu ziyihega kwo. Neꞌri nangashubi gira mbu nzikulikirize, iri nienyene nayiyerekana kwo ndi muhubi. 19 Yizo Maaja ziri nga keera zikanyita. Na ngoli zifwiri kwo, halinde lyo ndonga ukuba ho hiꞌgulu lya Rurema. Keera nꞌgayitirwa ku kibambo kuguma na Kirisito. 20 Ndanali nie ki tuuziri ho. Si Kirisito ye koli tuuziri mu kati kaani. Na bwo nduuziri ho buno, kulyagagi ku njira yoꞌkuyemeera Umwana wa Rurema, bwo keera akangunda, anayitanga afwe hiꞌgulu lyani. 21 Kwokwo, ndakiri mu jandagira ulukogo lwa Rurema. Mukuba, abandu, nga bangalonga ukukwanana imbere lyage ku njira yoꞌkukizi kulikiriza Imaaja za Musa, nga yukwo kufwa kwa Kirisito, kukola kwa busha!