3
E maashi Bagalatiya! Ka mwashikwa, halinde mukolaga bahwija kwoku? Si keera mukamenyeesibwa ku bweranyange ngiisi kwo Yesu Kirisito akayitirwa ku kibambo! Ndoziizi mumbwire igambo liguma. Ka mukayakiira Umutima Mweru ku njira yoꞌkukulikiriza Imaaja? Nanga! Si mukaguyakiira ku njira yoꞌkuyuvwa Imyazi Miija, mwanagiyemeera! Kutagi kandi mwayifunda mu buhwija mwene yubu? Si mukatondeerera mu kati koꞌMutima Mweru! Aaho! Ka mukoli loziizi ukuyukiza ku misi yinyu mwenyene? Ikyanya mukalengaga mu galya malibu gooshi, ka kwâli riiri kwa busha? Nanga! Bitangaziziri! Ikyanya Rurema ali mu mùbiika mwoꞌMutima Mweru, anakizi mùgiraga mweꞌbitangaaza, ka biri mu ba, mbu bwo mwâli kizi kulikiriza Imaaja zaage? Si bikaba kwokwo, bwo mukayuvwa Imyazi Miija, mwanagiyemeera!
Kiri na Hiburahimu, «Âli yemiiri Rurema, kyanatuma Rurema agamúharuura kwo akoli kwaniini imbere lyage.* 3.6 Ndondeko 15.6. » Munamenyage bwija, kweꞌkyanya abandi bali mu ba bayemiiri Rurema, iri bakola baana ba Hiburahimu. Ukulyokera keera, ábatali Bayahudi nabo bakatangirwa ubuleevi mu Mandiko Meeru, kweꞌri bangayemeera Rurema, bagaharuurwa kwo bakoli kwaniini imbere lyage. Mu gaago Mandiko Meeru, Hiburahimu naye akabwirwa Imyazi Miija kwokuno: «Mu kati kaawe, mwaꞌbandu baꞌmahanga gooshi bagakizi gashaanirwa! 3.8 Ndondeko 12.3; 18.18; 22.18. » Kwokwo, ikyanya abandu bali mu ba bayemiiri Rurema, lyo bali mu gashaanirwa, nga kwo Hiburahimu naye akagashaanirwa, bwo âli múyemiiri.
10 Haliko, iri abandu bangayihega ku Maaja, mbu lyo bakwanana imbere lya Rurema, iri badaasirwi! Si biri biyandike kwokuno: «Iri umundu atangasimbaha byoshi íbiyandisirwi mu yizi maaja, adaakwe! 3.10 Bukengeeze 27.26. » 11 Kwokwo, bibonekeriiri kwo ndaaye mundu úwangakwanana imbere lya Rurema, mbu bwo asimbahiri Imaaja zaage. Mukuba, bidesirwi mu Mandiko Meeru kwokuno: «Iri wangalooza ukukwanana imbere lya Rurema, ukwaniini umúyemeere.§ 3.11 Habakuki 2.4. » 12 Si yizo Maaja zaage, zoohe zitali mu lola ku bwemeere. Mukuba, zidesiri kwoꞌmundu iri angagira ngiisi kweꞌmaaja zidesiri, agakizi lama ku njira yazo.* 3.12 Balaawi 18.5.
13 Yiryo idaaki, kundu liri mu leetwa neꞌMaaja, haliko keera Yesu akatuguluula mu kati kaalyo. Mukuba yehe akadaakwa, ho twangadaasirwi. Biri nga kwo biyandisirwi mu Mandiko Meeru kwokuno: «Iri umundu angamanikwa ku kiti, 3.13 manikwa ku kiti Yesu akamanikwa ku kiti mu kubambwa ku kibambo. iri adaasirwi. 3.13 Bukengeeze 21.23. » 14 Yesu akatuguluula. Kwokwo, irya migashani yo Rurema akalagaania Hiburahimu, ilongage ukukwira kiri na mu batali Bayahudi ku njira ya Yesu Kirisito. Kiri noꞌMutima Mweru, Rurema akatulagaania kwo agatuheereza gwo. Kwokwo, nagwo, tuli mu guhaabwa ku njira yoꞌbwemeere!
Imihango ya Rurema itakayitwa neꞌMaaja
15 E beene witu! Tutee twira umugani ku bituula-tuula ho. Iri abandu bangaba keera banywana ikihango, keera banakiyemerezania kwo, iri ndaakiye mundu úwangashubi kibalala! Ndaanalyo igambo lyo angashubi kiyushuula kwo. 16 Kwokwo, neꞌmihango yo Rurema akalagaania Hiburahimu, akalagaania noꞌlya mundu muguma wa mwiꞌkondo lyage. Mukuba, mu Mandiko Meeru, mutadesiri kwo Rurema akagilagaania abandu bingi-bingi ba mwiꞌkondo lya Hiburahimu. Si bidesiri naaho kwo akalagaania Hiburahimu kuguma noꞌgundi mundu muguma wa mwiꞌkondo lyawe.§ 3.16 Ndondeko 12.7. Noꞌyo mundu muguma, ye Kirisito. 17 Byo ndoziizi ukudeta, byo byebi: Rurema akanywana ikihango bo na Hiburahimu, anakibiika kwoꞌmuhango. Neꞌri hakalenga imyaka magana gana na makumi gashatu, Imaaja za Musa zabuli yija. Kundu kwokwo, yizo Maaja zitangayita ikihango, kandi iri umuhango gwo Rurema akakibiika kwo. 18 Mukuba, ngiisi byo Rurema akaheereza Hiburahimu, akamúheereza byo ku lukogo lwage, ukukulikirana na ngiisi kwo âli mali gwanwa amúlagaania. Si byo Rurema ali mu haana, iri twangabilongaga mu kusimbaha Imaaja, bitangaki yimangira ku muhango gwage!
19 Aaho! Imaaja zikabiikirwa biki? Zikabiikwa gira zikizi yereka abandu amahube gaabo. Zanakizi kola naaho, halinde ukuhisa ku kyanya kyoꞌkuyija kwoꞌlya mundu muguma wa mwiꞌkondo lya Hiburahimu. Mukuba, Rurema âli mali gwanwa amúbiika kwoꞌmuhango. Yizo Maaja, ikyanya zikayijaga, zikaleetwa naꞌbaganda. Nabo, banazisikiiriza umutungwa muguma, ye Musa, gira naye azitwalire abandu. 20 Ikyanya abandu babiri bali mu nywana, lyo bali mu ba niꞌgoorwa lyoꞌmutungwa. Haliko Rurema, ikyanya akalagaania Hiburahimu, âli kola halwage yenyene.
21 Aaho! Ka kwo kudeta kweꞌMaaja ziloziizi ukuhangana neꞌmihango ya Rurema? Nanga! bitangaziga! Imaaja, nga zangashobwiri ukuleetera abandu ubugumaana, bashuba bagakwanana imbere lya Rurema ku njira yoꞌkukizi zisimbaha. 22 Haliko, biyandisirwi mu Mandiko Meeru kwaꞌbandu booshi bashwesirwi mu bushobozi bweꞌbyaha. Kwokwo, halyagagi injira nguma naaho yoꞌkulonga byo Rurema akatulagaania. Kuli ku njira yoꞌkuyemeera Yesu Kirisito naaho.
23 Ikyanya tutazi longa ubulyo bwoꞌkuyemeera Yesu, twâli yamiri tushwesirwi mu bushobozi bweꞌMaaja. 24 Zanâli kizi tulera, halinde ukuhisa ku kyanya Yesu akayija kwo. Kwokwo, tuli mu longa ukukwanana imbere lya Rurema ku njira yoꞌkuyemeera Kirisito. 25 Ee! Tukola mu yemeera Yesu, tutanakiri mwiꞌdako lyeꞌMaaja.
Tukola baana ba Rurema
26 Bwo mweshi mukoli yemiiri Yesu Kirisito, mukola baana ba Rurema. 27 Mukuba, keera mukabatiizibwa mu kati ka Kirisito, munakoli múshushiri. 28 Ndanakilwo lubibi mu Bayahudi naꞌbandu beꞌgindi milala, kandi iri mu baja na ábatali baja, kandi iri mu bashosi naꞌbakazi. Mweshi, mukola mwe baguma mu kati ka Yesu Kirisito! 29 Na bwo mukola bandu ba Kirisito, buno na niinyu mukolaga ba mwiꞌkondo lya Hiburahimu. Kwokwo, ngiisi byo Rurema akagwanwa amùlagaania, na niinyu mugabilonga.

*3:6 3.6 Ndondeko 15.6.

3:8 3.8 Ndondeko 12.3; 18.18; 22.18.

3:10 3.10 Bukengeeze 27.26.

§3:11 3.11 Habakuki 2.4.

*3:12 3.12 Balaawi 18.5.

3:13 3.13 manikwa ku kiti Yesu akamanikwa ku kiti mu kubambwa ku kibambo.

3:13 3.13 Bukengeeze 21.23.

§3:16 3.16 Ndondeko 12.7.