2
Nahano azimulira abandu baage
Ku yikyo kyanya, umuganda wa Nahano akalyoka i Girigaali, anagenda i Bokimu, gira agendi bwira Abahisiraheeri kwokuno: «Niehe, nie kamùlyosa mu kihugo kyeꞌMiisiri, nanamùleeta mu kihugo kyo nꞌgalagaania bashokuluza biinyu. Nanadeta: “Kirya kihango kyo twanywana, ndâye kihongole. Aaho! Mutagirage mbu mushubi gendi nywana ikihango mwe naꞌbatuulaga beꞌyo munda. Si ututanda twabo tweꞌmigisi, mutuhongole.” Kundu nꞌgamùkengula kwokwo, haliko mutanandwaza. Aaho! Kutagi mwangayiyumya imitima kwokuno?
«Buno, nakyula: “Abatuulaga ba mu kino kihugo, ndagaki bayimula. Si bakola bagakizi mùlibuza. Neꞌmigisi yabo, ikola igakizi mùluluuvya.”»
Yago magambo, ikyanya umuganda wa Nahano akayusa ukugabwira Abahisiraheeri, banatulikira mu kimombo. Yaho handu, banahayinika iziina Bokimu, (kuli kudeta: kulira). Banahatangira Nahano amatuulo.
Yoshwa afwa
Ikyanya Yoshwa akaba keera ahanguula Abahisiraheeri kwo bagendage, banagendi yabiira ikihugo. Ngiisi mundu neꞌmbaga yage, banagenda ho bâli haabirwi.
Ikyanya Yoshwa âli ki riiri ho, Abahisiraheeri banagenderera ukukizi kolera Nahano. Kiri neꞌkyanya akaba keera afwa, banagenderera ukumúkolera, ku kyanya kyoshi kyaꞌbashaaja bâli ki riiri ho, balya ábakayibonera ngiisi byo Rurema âli kizi batabaala.
Uyo Yoshwa, mugala Nuuni, âli riiri mukozi wa Nahano. Neꞌkyanya akashaaja, âli kola neꞌmyaka igana niꞌkumi. Banamúziikira i Timunaati-Heresi. Mukuba, yaho handu, âli hahaabirwi bube buhyane bwage. Hâli riiri mu migazi yeꞌHifurahimu, íri uluhande lweꞌmbembe lwoꞌmugazi Gaashi.
10 Iri hakatama, abandu booshi beꞌkibusi kya Yoshwa, banafwa. Abaana baabo, batâli ki yiji Nahano, batanâli ki yiji ngiisi byo âli kizi kolera Abahisiraheeri.
Abahisiraheeri bahuna imbere lya Nahano
11 Ha nyuma, Abahisiraheeri bâli kizi gira ibitalaalwe imbere lya Nahano. Banakizi yikumba imigisi yoꞌmuzimu Baali. 12 Kundu Rurema âli riiri Nahano wa bashokuluza baabo, na kundu akabalyosa mu kihugo kyeꞌMiisiri, halikago banamújanda. Banatondeera ukukizi yikumba imigisi yaꞌbandu ábâli tuuziri ha butambi lyabo. Kwokwo, kwo bakayagaza Nahano bweneene. 13 Ikyanya bakamújanda, banakizi kolera imizimu ya Baali neꞌya Hashitarooti.
14 Yabo Bahisiraheeri, Nahano anabarakarira, analeka abanyazi bakizi yiji bashahula ibindu. Anababiika mu maboko gaꞌbagoma baabo, halinde batanaki hasha ukubahangirira. 15 Balya Bahisiraheeri, ikyanya bâli kizi genda mwiꞌzibo, idaaki lya Nahano lyanakizi genda libakulikiiri. Kwokwo, kwo âli mali gwanwa ababwira, mu kubiika indahiro. Neꞌkyanya bakabona ngiisi kwo badaakwa, banakizi yama bashengusiri bweneene.
16 Ha nyuma, ikyanya yabo bagoma bakagenderera ukukizi bashamba ibindu, Nahano anabaheereza abatwi beꞌmaaja, gira bakizi bakiza. 17 Kundu kwokwo, balya Bahisiraheeri batâli kizi batwaza, banaba nga bashule, mu kukizi yikumba imigisi yeꞌmahanga. Kundu bashokuluza baabo bâli kizi simbaha Nahano, si abaana baabo boohe, bâli kizi mútenguha.
18 Abahisiraheeri, ikyanya abagoma bâli kizi balibuza, bâli kizi tabaaza Nahano. Nahano anakizi bayuvwirwa indengeerwa, anakizi batumira abatwi beꞌmaaja. Yabo batwi beꞌmaaja, ngiisi muguma wabo, Nahano âli kizi múkoleesa mu kutabaala abandu baage, halinde anakizi bakiza mu maboko gaꞌbagoma baabo. Mu siku zooshi zoꞌyo mutwi weꞌmaaja, bâli tuuziri bwija.
19 Haliko ikyanya abatwi beꞌmaaja bâli kizi fwa, Abahisiraheeri banakizi shubi yifunda mu byaha. Banabe bakoli bihuusiri, ukuhima bashokuluza baabo. Mukuba, bâli kizi kulikira ibindi-bindi íbiri mu yikumbwa, iri banakizi bikolera, noꞌkukizi biyikumba. Neꞌkyanya bâli kizi yifunda mu bikoleere, banayami shiikiza kwo batâye bijande. Si bâli yamiri bali mu haasa-haasa mu bulya buhuni bwabo.
20 Birya byoshi, ikyanya Nahano akabibona, anabarakarira bweneene, anadeta kwokuno: «Kundu tukanywana ikihango na bashokuluza baabo, si yaba baana baabo, keera bakakihongola, batanaki gweti baganzimbaha. 21 Ku yukwo, ibinyamahanga byo Yoshwa akasiga, ndagaki bayimulira byo. 22 Si ngakizi bikoleesa, mu kukizi bageza. Kwokwo, lyo ndola iri bangaki shubi ngalukira, banakizi tuula nga kwo bashokuluza baabo bâli tuuziri.» 23 Kwokwo, yibyo binyamahanga, Nahano anabileka bituule mu kihugo. Atanaki bibiika mu maboko ga Yoshwa, mbu abiyimule kinaliguma.