Ikitaabo kyaꞌ
Batwi beꞌmaaja
Indangiriro
Yiki kitaabo, kiyerekiini ngiisi kwaꞌBahisiraheeri bâli tuuziri buzira mwami, halinde ngiisi mundu anakizi gira nga kwo aloziizi yenyene, buzira kutwaza Rurema. Ikyanya bâli kizi gira amabi kwokwo, Rurema anabahaniiriza. Haliko, ikyanya bâli kizi yilega ku byaha byabo, Rurema anakizi bakejeerera, anabakize, mu kubatumira abatwi beꞌmaaja. Na kwo bâli booshi, bâli hisiri ikumi na bashatu.
Muziizi muguma gwiꞌsikamiro, guli mu Batwi beꞌmaaja 17.6, kiri na 21.25: «Mu yizo siku, ndaaye mwami yaꞌBahisiraheeri bâli hiiti. Si ngiisi mundu âli kizi gira nga kwo asiimiri yenyene.»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Abahisiraheeri bayabirwa ukuyimula abapagaani booshi i Kaanani (1.1–3.6)
b) Abatwi beꞌmaaja (3.7–16.31)
c) Abahisiraheeri bagenderera noꞌkuhuna imbere lya Rurema (17–21)
1
Íbikakoleka ku kyanya Yoshwa âli mali fwa
Ikyanya Yoshwa akaba keera afwa, Abahisiraheeri banabuuza Nahano: «Ikyanya tugagendi lwisa Abakaanani, mulala guhi úgugashokola injira?»
Nahano anabashuvya: «Umulala gwaꞌBayuda, gwo gugakizi shokola injira, bwo keera nabiika ikihugo kyeꞌKaanani mu maboko gaabo.»
Yabo Bayuda, banabwira beene wabo, beene Simyoni: «Keera tukahaabwa ikihugo kiitu. Aaho! Muyiji tutabaala, gira tugendi kigwata. Neꞌkyanya mugagendi gwata ikyeꞌmwinyu, lyo nyiitu tugamùtabaala.» Kwokwo, yabo beene Simyoni banayemeera ukugendi batabaala.
Ikyanya Abayuda bakagendi teera kirya kihugo kyaꞌBakaanani, neꞌkyaꞌBapereesi, Nahano anabibiika mu maboko gaabo, banagendi lwisa akaaya keꞌBezeeki, banayita mwaꞌbandu bihumbi ikumi. Mu yako kaaya, banagwana mwo mwami Hadooni-Bezeeki. Naye, banamúlwisa. Kwokwo, kwaꞌBakaanani naꞌBapereesi bakahimwa.
Ulya mwami Hadooni-Bezeeki, mbu puu! Kundu kwokwo, Abahisiraheeri banagenda bamúlandiriziizi. Neꞌkyanya bakamúgwata, banamútola ibingumwe-ngumwe byaꞌmaboko, kiri neꞌbyaꞌmagulu.
Kyanatuma uyo mwami agaadeta kwokuno: «Hâli riiri abaami makumi galinda bo nꞌgatola ibingumwe-ngumwe byaꞌmaboko, neꞌbyaꞌmagulu, banakizi toola íbyatibuka ku kashasha kaani. Na buno, ngiisi byo nꞌgabakolera, keera naani Rurema abingolera.» Ulya mwami, banamútwala i Yerusaleemu, anashaajira yo.
Balya Bayuda, banagendi teera akaaya keꞌYerusaleemu, banakagwata. Abatuulaga baamwo, banabaminika lwoshi ku ngooti. Naꞌkaaya kaabo, banakaduulika mwoꞌmuliro.
Ha nyuma, yabo Bayuda banagendi lwisa Abakaanani, ábâli tuuziri mu migazi, na ábâli tuuziri i Negebu, naꞌba mu twaya twa mu ndekeera. 10 Banagendi teera naꞌbandi ábâli tuuziri mu kaaya keꞌHeburooni. (Yako kaaya, ubwa mbere kâli kizi buuzibwa i Kiryati-Hariba.) Banagendi hima abandu boꞌmulala gwaꞌBashesayi, noꞌgwaꞌBahimaanu, noꞌgwaꞌBatalimaayi.
11 Balya Bayuda, iri bakalyokaga yaho i Kiryati-Hariba, banashubi gendi teera akaaya keꞌDebiiri. (Yako kaaya, ubwa mbere kâli kizi buuzibwa i Kiryati-Sefeeri.)
12 Haaho, Kalebu anakyula, ti: «Yaka kaaya keꞌKiryati-Sefeeri, ngiisi úgakateera anakagwate, ngamúheereza munyere wani wa Hakisha.»
13 Iri hakatama, Hotinyeri mugala Kenaazi, ye na mwene wabo Kalebu, anaba ye gakagwata. Kwokwo, Kalebu anamúheereza uyo munyere wage Hakisha.
14 Uyo Hakisha, iri akahika imwa yiba, anamúbwira: «Uhuunage daata indalo.» Yikyo kyanya, Hakisha âli shoniiri ku punda. Neꞌkyanya akagishonooka kwo, Kalebu anamúbuuza: «Ewe! Uloziizi ngugirire biki?»
15 Hakisha, ti: «E daata, ndoziizi undabaale, umbeereze na áhali ishyoko zaꞌmiiji. Mukuba, ikihugo kyo ukambeereza uluhande lweꞌkisaka kiyumagusiri.» Kwokwo, Kalebu anamúheereza uluhande lweꞌlugulu, na lwiꞌfwo, kwo zâli mweꞌshyoko.
16 Yabo Bayuda, banakulikirwa naꞌbandu ba mu mulala gwaꞌBakeeni. Yabo Bakeeni, bakalyoka mu kaaya keꞌYeriko. Bo bâli riiri bashevyala Musa. Yabo booshi kuguma, banagenderera noꞌlugeezi, halinde mwiꞌshamba lya Yuda, hoofi neꞌHaraadi, banagendi tuula yo, kuguma naꞌbatuulaga baamwo.
17 Ha nyuma, ikyanya balya Bayuda bakagendi teera akaaya keꞌSefaati, banatabaalanwa na beene wabo Abasimyoni, halinde banahima. Yako kaaya, banakashereeza lwoshi-lwoshi. Kyo kitumiri bakahindula iziina lyako, kabe Horima, (kuli kudeta: bushereeze). 18 Yabo Bayuda, banagwata naꞌkaaya keꞌGaza, kuguma noꞌtundi twaya twako twoshi, banagwata naꞌkeꞌHashikelooni, noꞌtwaya twako twoshi, naꞌkeꞌHekurooni, noꞌtwaya twako twoshi.
19 Nahano âli riiri kuguma naꞌBayuda, kyanatuma bagagwata kiri noꞌtwaya twa mu migazi. Si abatuulaga ba mu ndekeera boohe, banayumuusania. Mukuba, bâli gweti amagaare giꞌzibo, ganâli gizirwi mu byuma.
20 Uyo Kalebu, anasikirizibwa akaaya keꞌHeburooni, nga kwo Musa âli mali gwanwa adeta, anayimula mwo bagala Hanaaki bashatu.
21 Abayebuusi bo bâli tuuziri mu kaaya keꞌYerusaleemu. Yabo Bayebuusi, beene Binyamiini banayabirwa ukubayimula mwo. Halinde na zeene, baki tuuziri mwo, kuguma na beene Binyamiini.
22 Beene Yusefu, nabo banagendi teera akaaya keꞌBeteeri. (Yako kaaya, ubwa mbere kâli kizi buuzibwa Luuzi.) Yabo beene Yusefu, bâli tuuziri na Nahano. 23 Neꞌkyanya bakatuma abagahirizi, gira bagendi kagahiriza, 24 banagwanana mushosi muguma úwâli kizi kalyoka mwo.
Banamúbwira: «Twakuyinginga, we kongwa! Injira yoꞌkuyingira mu yaka kaaya, utuyereke yo. Ha nyuma, nyiitu tugakugirira amiija.» 25 Ulya mushosi, anabayereka yo.
Neꞌri bakakayingiraga mwo, banaminika abandu baamwo. Si uyo mushosi, banamúsiga, kuguma neꞌmbaga yage. 26 Haaho, anayami bungira mu kihugo kyaꞌBahiti, anagendi yubaka yaꞌkaaya, anakayinika iziina Luuzi. Yako kaaya, lyo niꞌziina lyako, halinde zeene.
27 Kundu kwokwo, beene Manaasi, batakashobola ukuyimula Abakaanani. Mukuba, yabo Bakaanani bâli hiziri kwo bagagenderera ukubeera mwomwo mu kihugo kyabo. Yabo Bakaanani, bâli tuuziri mu kaaya keꞌBeeti-Shehani, noꞌtwaya twamwo, kiri na mu kaaya keꞌTanaaki noꞌtwaya twamwo, na mu kaaya keꞌDoori noꞌtwaya twamwo, na mu kaaya keꞌHibulehamu noꞌtwaya twamwo, na mu kaaya keꞌMegido noꞌtwaya twamwo. 28 Yabo Bakaanani, kiri neꞌkyanya Abahisiraheeri bâli kola neꞌmisi bweneene, batakabayimula. Si bâli kizi bakoleesa ku kahaati.
29 Beene Hifurahimu, nabo batakayimula Abakaanani ábâli tuuziri i Gezeeri. Si yabo Bakaanani bakagenderera ukutuulanwa.
30 Beene Zabulooni, nabo batakayimula Abakaanani, abatuulaga ba mu kaaya keꞌKitirooni, naꞌba mu keꞌNahaloli. Si bakagenderera ukutuulanwa, banakizi bakoleesa ku kahaati.
31 Beene Hasheeri, nabo batakayimula abatuulaga ba mu kaaya keꞌHako, naꞌba mu keꞌSidooni, naꞌba mu keꞌHalaabu, naꞌba mu keꞌHakizibu, naꞌba mu keꞌHeriba, naꞌba mu keꞌHafiki, naꞌba mu keꞌRehobu. 32 Kyo kitumiri bakagenderera ukubatuula mwo.
33 Beene Nafutaali, nabo batakayimula Abakaanani ba mu kaaya keꞌBeeti-Shemeeshi, naꞌba mu keꞌBeeti-Hanaati. Si yabo beene Nafutaali, nabo bakagenderera ukubatuula mwo, banakizi bakoleesa ku kahaati.
34 Beene Daani, Abahamoori bakabahangirira, halinde banakizi tuula mu migazi. Batakanayemeera kwo bagendi tuula mu ndekeera. 35 Yabo Bahamoori, banahiga kwo bagenderere ukutuula mu twaya útwâli riiri ku mugazi gweꞌHereesi, na gweꞌHayalooni, na gweꞌSalabiimu. Si ikyanya beene Yusefu bakayushuuka, banakizi bakoleesa ku kahaati. 36 Yikyo kihugo kyaꞌBahamoori, kyâli tonderiiri i Seela, ku njira íri mu zamuukira ku higangazi Hakarabiimu.