24
Abahisiraheeri bayemeera ukukolera Nahano
Ha nyuma, Yoshwa anakuumania Abahisiraheeri booshi i Shekemu, kuguma naꞌbashaaja, naꞌbatwali, naꞌbatwi beꞌmaaja, naꞌbandi bakulu baꞌBahisiraheeri. Yabo bandu booshi, banayiji kuumana imbere lya Rurema.
Uyo Yoshwa anababwira: «Nahano Rurema waꞌBahisiraheeri, agweti agaadeta kwokuno: “Ukulyokera yaho keera, bashokuluza biinyu bâli tuuziri ku ngombe yoꞌlwiji Hefuraati. Neꞌyo munda, bâli kizi kolera imigisi. Mu kati kaabo, mwâli riiri Teera, yishe wa Hiburahimu na Nahoori.
«“Kundu kwokwo, nꞌgalyosa shokulu winyu wa Hiburahimu i kajabo koꞌlwiji Hefuraati, nanamúleeta halinde hano i Kaanani. Neꞌkyanya akahika hano, nanamúheereza ibuta, anabuta Hisake. Uyo Hisake, naye anabuta Yakobo na Hesahu. Uyo Hesahu, naye nanamúgira abe mutwali weꞌmigazi yeꞌSeyiri. Haliko Yakobo, yehe na bagala baage, banamanukira i Miisiri.
«“Ha nyuma, nanatuma Musa na Harooni mu kihugo kyeꞌMiisiri. Nanagira mweꞌbitangaaza bingi, halinde balya bashokuluza biinyu, nanabalyosa mwo. Ikyanya nꞌgabalyosa i Miisiri, banayija halinde ku Nyaaja Ndukula. Haaho, Abamiisiri banayija bagweti bagabahiiva, bali naꞌmagaare giꞌzibo, naꞌbasirikaani ábali mu gendera ku fwarasi.
«“Ikyanya Abahisiraheeri bakandabaaza, nanadisa ikihulu ha kati kaabo, naꞌBamiisiri. Noꞌbuzinda, iyo nyaaja yanashubaana, yanababindikira. Yibyo nꞌgagirira Abamiisiri, mwenyene mukabiyibonera. Ha nyuma, mwanamala isiku nyingi muli mwiꞌshamba.
«“Ha nyuma kandi, nanamùtwala mu kihugo kyaꞌBahamoori, kwo bâli tuuziri i kajabo koꞌlwiji Yorodaani. Kundu bakamùlwisa, haliko nanababiika mu maboko giinyu. Mwanayibonera ngiisi kwo nꞌgabaminika, mwanagwata ikihugo kyabo.
«“Neꞌkyanya Balaaki mugala mwami Zipoori weꞌMohabu, naye akashungika kwo agamùlwisa, anatumira Balaamu mugala Behoori, kwo ayiji mùdaaka. 10 Kundu kwokwo, uyo Balaamu, ndakamúyuvwiriza. Yiryo idaaki lyage, nanalihindula ibe migashani imwinyu. Kwokwo, kwo nꞌgamùlyosa mu maboko gaage.
11 «“Ha nyuma, mwanajabuka ulwiji Yorodaani, mwanahika mu kaaya keꞌYeriko. Abatuulaga baamwo, bakamùlwisa, kuguma naꞌBahamoori, naꞌBapereesi, naꞌBakaanani, naꞌBahiti, naꞌBagirigaashi, naꞌBahivi, naꞌBayebuusi. Iyo milala yoshi, nayo nanagibiika mu maboko giinyu. 12 Nanagwanwa natuma amabera-ngoma imbere liinyu, ganabayimula booshi, kuguma naꞌbaami babiri baꞌBahamoori. Yibyo byoshi, mutali mwe mukabikola neꞌngooti ziinyu, kandi iri neꞌmiheto yinyu.
13 «“Yikyo kihugo kyo nꞌgamùheereza, mutakashaha ikyuya hiꞌgulu lyakyo. Na yutwo twaya two nꞌgamùheereza, kundu mukayiji tutuula mwo, haliko mutali mwe mukatuyubaka. Kiri neꞌndalo zeꞌmizabibu, na zeꞌmizehituuni byo mugweti mugaalya, mutali mwe mukabibyala.”
14 «Ku yukwo, mukizi simbaha Nahano, munakizi múkolera ku mutima úgushenguusiri. Kundu bashokuluza biinyu bâli kizi yikumba imigisi i kajabo koꞌlwiji Hefuraati, kiri na mu kihugo kyeꞌMiisiri, mutaki kolwe mbu mukizi ki giyikumba. Si Nahano naaho, abe ye mugakizi kolera.
15 «Hali ikyanya mwangaba mutaloziizi ukukizi kolera Nahano. Aaho! Zeene buno, mutoolage ngiisi ye mugakizi kolera. Iri mwangalooza, mukizi kolera imigisi yo bashokuluza biinyu bâli kizi kolera i kajabo koꞌlwiji Hefuraati. Kandi iri mukizi kolera imigisi yaꞌBahamoori, kwo mukoli tuuziri mu kihugo kyabo. Haliko, niehe neꞌmbaga yani, tugakizi kolera Nahano.»
16 Uyo Yoshwa, Abahisiraheeri banamúshuvya kwokuno: «Nanga maashi! Twehe, tutâye leke ukukizi yikumba Nahano, mbu lyo tukizi kolera imigisi yeꞌmahanga. 17 Si Rurema Nahamwitu, yenyene ye katulyosa na bashokuluza biitu mu buja i Miisiri, anakizi gira ibitangaaza bya kahebuuza mu masu giitu. Na mu ngeezi ziitu zooshi, na mu bandu bo twâli kizi lenga mwo, ye wâli kizi tulanga. 18 Nahano, ye kanatuyimulira abandu baꞌmahanga gooshi. Kiri naꞌBahamoori, ye katuyimulira bo. Ku yukwo, nyiitu tugakizi kolera Nahano. Bwo nyiitu, ye Rurema witu.»
19 Lyeryo, Yoshwa anabakengula, ti: «Mwehe, mutangahasha ukukolera Nahano. Si ali Rurema Mutaluule, anali noꞌluugi. Ikyanya mugaahuna, munakizi gira ibyaha imbere lyage, atagabikoga. 20 Kundu keera akamùgiriraga yaga miija gooshi, haliko, iri mwangamújanda, munakizi kolera imigisi yeꞌmahanga, agamùhana, anamùheze.»
21 Yabo bandu, banashuvya Yoshwa: «Nanga, maashi! Twehe tugakizi kolera Nahano naaho.»
22 Yoshwa anadeta: «Mwenyene mwe tumasi, kwo keera mwatoola ukukolera Nahano.» Nabo, ti: «Ee! Twenyene tuli tumasi.»
23 Yoshwa anashubi babwira: «Mu kati kiinyu, muli imigisi yeꞌmahanga. Kwokwo, mugilyosagye, munakizi kulikira Nahano Rurema waꞌBahisiraheeri, ku mutima gwinyu gwoshi.» 24 Na wa nabo, ti: «Tugakizi kolera Rurema Nahamwitu, tunakizi músimbaha.»
25 Ku lwolwo lusiku, Yoshwa ananywana ikihango naꞌBahisiraheeri yaho i Shekemu, anabaheereza imaaja, kwo bagakizi zikulikira, kuguma neꞌmigeeza. 26 Yibyo byoshi, Yoshwa anabiyandika mu Kitaabo kyeꞌMaaja za Rurema. Ha nyuma, anayabiira ibuye lihamu, analishinga mwiꞌdako lyeꞌkiti kyoꞌmwalooni, ha butambi liꞌheema lyeꞌmihumaanano lya Nahano.
27 Ha nyuma, anabwira yabo bandu booshi kwokuno: «Lolagi! Yiri ibuye, ligaaba bumasi ha kati kiitu. Amagambo gooshi go Nahano atubwira, yiri ibuye keera lyagayuvwa. Aaho! Iri mwangajanda Rurema winyu, ligakizi mútangira ubumasi.» 28 Mu kuheza, Yoshwa anahanguula yabo booshi kwo ngiisi mundu ataahirage imwage.
Yoshwa afwa
29 Yoshwa mugala Nuuni, âli mukozi wa Nahano. Imyaka yage yoshi yo akahisa, yâli igana niꞌkumi. Iri hakazinda, anashaaja, 30 banamúziika i Timunaati-Seera, mwiꞌtongo lyage. Yiryo itongo, lyâli riiri mu migazi yeꞌHifurahimu, uluhande lweꞌkisaka lwoꞌmugazi Gaashi.
31 Ku kyanya kyoshi Yoshwa âli ki riiri mugumaana, Abahisiraheeri bâli kizi kolera Nahano. Neꞌkyanya akaba keera afwa, banagenderera ukumúkolera. Mukuba, abashaaja ábakayibonera ngiisi byo Rurema akagirira Abahisiraheeri, bâli ki riiri ho.
32 Imigongolo ya Yusefu, Abahisiraheeri bâli mali gilyosa i Miisiri. Kwokwo, banagiziika i Shekemu, mwiꞌtongo lyo Yakobo akagula imwa bagala Hamoori, bijukulu Shekemu. Akahagula ibingorongoro igana. Yaho handu, bwanaba bwo buhyane bwa beene Yusefu.
33 Iri hakazinda, Heryazaari mugala Harooni, naye anafwira i Gibeya, mu migazi yeꞌHifurahimu. Yaho handu, bâli haheziizi mugala wage wa Finehaasi.