Ikitaabo kya
Hayubu
Indangiriro
Yiki kitaabo, kiyerekiini ngiisi kwoꞌmundu akwiriiri ukuyigenderera mu makuba. Yaho kare, Shetaani akagira mbu ahandule Hayubu ku Rurema, mu kumúmalira byoshi byo âli hiiti. Kuli kudeta kwo akayiji teera imbaga yage, noꞌbugale bwage. Kiri na yenyene, anamúlibuza mu magala gaage.
Uyo Hayubu, iri akabona kwokwo, anakizi haliira naꞌbiira baage, mu kulooza ukumenya íbitumiri Rurema agamúlibuza. Iri hakazinda, Rurema anamúkiza, anamúgalulira byoshi.
Imiziizi miguma yiꞌsikamiro, iri mu Hayubu 1.20-22: «Hayubu anayami yijejeeta, anadaatula ikyambalwa kyage. Ha nyuma, anayibega umushaku kwiꞌtwe, anayibulaga haashi, anatondeera ukuyikumba Rurema kwokuno: “Nꞌgayija mu kihugo, ndi bukondwe. Na mu kulyoka mwo, ngagenda ndi bukondwe. Ngiisi byo nâli hiiti, Nahano ye kabimbeereza. Ye wanashubi binyaga. Ee! Iziina lyage likizi huuzibwa.” Kundu yubwo buhanya bukahikira Hayubu kwokwo, ndaakyo kyaha kyo akagira, mbu ashumuze Rurema.»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Ukugezibwa kwa Hayubu (1.1–2.10)
b) Hayubu ahagana na Herifaazi, na Biridaadi na Sofaari (2.11–31.39)
c) Herihu naye adeta (32–37)
d) Nahano aganuuza Hayubu (38.1–42.6)
e) Hayubu ashubi longa ibindu, kiri neꞌngingwe ya byo âli hiiti (42.7-17)
1
Shetaani ageza Hayubu
Mu kihugo kyeꞌHuuzi, mwâli tuuziri mundu muguma, iziina lyage ye Hayubu. Uyo Hayubu, âli mundu woꞌkuli, úwâli tungiini imbere lya Rurema. Âli kizi múgingika, iri anayiyeka neꞌbyaha. Âli hiiti abagala balinda, naꞌbanyere bashatu. Uyo Hayubu âli mugale bweneene, weꞌbibuzi bihumbi birinda, neꞌngamiya bihumbi bishatu, neꞌngaavu kihumbi, naꞌmabuguma ga bapunda magana gataanu, naꞌbakozi bingi bweneene. Ye wâli mugangambale, ukuhima abandi booshi ba mu mbande zeꞌsheere.
Yabo bagala Hayubu bâli kizi gira ulusiku lukulu, mu kukizi kuumana mu ngiisi nyumba, ukukulikirana na kwo bâli londiini. Banakizi laalika yabo baali baabo bashatu, kwo bakizi yiji shangiira ibyokulya, banakizi nywa kuguma.
Yizo siku ngulu, ikyanya zâli kizi ba keera zamala, Hayubu anakizi hamagala yabo baana baage, gira abayeruuse. Mukuba, âli kizi tona, ti: «Ngeeka abaana baani bangaba keera bakola ikyaha, banatuke Rurema mu mitima yabo.» Kwokwo, anakizi zindukiri vyuka shesheezi kare-kare, anatange ituulo lyoꞌkusiriiza hiꞌgulu lya ngiisi muguma wabo.
Iri hakatama, lusiku luguma, abaganda ba Rurema* 1.6 abaganda ba Rurema Mu kiheburaniya, baana ba Rurema. banagendi kuumana imbere lya Nahano. Shetaani naye, anabagwana ho. Nahano anabuuza Shetaani, ti: «Hayagi naawe walyoka?» Shetaani, ti: «Njuba mu jeba-jeba mu kihugo, mu kukizi tanduula byoshi íbiri mu koleka mwo.»
Nahano anashubi múbuuza: «Aahago! Ka wayitegeereza bwija umukozi wani Hayubu? Mu bihugo byoshi, ndaaye gundi úli mwija nga ye. Uyo Hayubu, âli mu kizi yiyeka neꞌbyaha, buzira kubiyifunda mwo. Atungiini imbere lyani, anayamiri anzimbahiri.»
Shetaani anamúnaakira, ti: «Uyo Hayubu, ka agweti agakuyobohera ubusha? 10 Si we mu múkingira imbande zooshi, kuguma neꞌmbaga yage, na ngiisi byo agweti! Keera ukamúgashaanira mu byoshi byo ali mu gira. Lolaga ngiisi kweꞌbitugwa byage biyondolosiri mu kihugo. 11 Aahago! Wangatee golola ukuboko kwawe, unayabiirage byoshi byo ahiiti, lyo ugaabona ngiisi kwo agakutuka.»
12 Nahano, ti: «Ngahwe! Yibyo bindu byage, ugendi bigira nga ngiisi kwo uloziizi. Si yenyene, utamúhume kwo!» Haaho, Shetaani anashaaga imbere lya Nahano.
Igezo lya mbere lya Hayubu
13 Lusiku luguma, bagala Hayubu na banyere baage, bâli gweti bagaalya noꞌkunywa idivaayi kuguma, mu nyumba ya mushija wabo mukulu. 14 Haaho, umukozi anayijaga imunda Hayubu, anamúbwira: «E waliha, tushuba mu lima neꞌfuka zoꞌkukululwa neꞌngaavu. Bapunda nabo, bashuba mu liisa haliira ha butambi. 15 Lyeryo ngana, Abasheeba banayiji tuteera, banatunyaga ibitugwa, banaminika abakozi booshi ku ngooti. Nienyene naaho nie wafuuka, halinde nyiji kumenyeesa umwazi.»
16 Uyo mukozi, iri akaba atazi yusa ukudeta, ugundi anahulukira ho, anadeta: «Inguba yatibuka mwiꞌgulu, yanajigiivya ibibuzi byoshi, kiri naꞌbangere baabyo. Nienyene naaho nie wafuuka, gira nyiji kumenyeesa umwazi.»
17 Uyo naye, iri akaba atazi yusa ukudeta, ugundi anahulukira ho, anadeta: «Abakalidaayo, bayigaba mweꞌbiso bishatu, banayiji yifuka ku ngamiya, banazitwala, banasiga bayita abakozi baawe ku ngooti. Nienyene naaho nie wafuuka, gira nyiji kumenyeesa umwazi.»
18 Uyo naye, iri akaba atazi yusa ukudeta, ugundi anahulukira ho, anadeta: «Bagala baawe na banyere baawe, bashuba mu lya, iri bananywa idivaayi mu nyumba ya mwene wabo umukulu. 19 Lyeryo ngana, ikihuhuuta kyanahuusa ukulyoka mwiꞌshamba, kyanayitimba kwiꞌyo nyumba ngiisi luhande, yanabayihongoleka kwo. Iyo misore yoshi, yanayami fwa. Nienyene naaho nie wafuuka, gira nyiji kumenyeesa umwazi.»
20 Hayubu anayami yijejeeta, anadaatula ikyambalwa kyage. Ha nyuma, anayibega umushaku kwiꞌtwe, anayibulaga haashi, anatondeera ukuyikumba Rurema kwokuno:
21 «Nꞌgayija mu kihugo, ndi bukondwe.
Na mu kulyoka mwo, ngagenda ndi bukondwe.
Ngiisi byo nâli hiiti, Nahano ye kabimbeereza.
Ye wanashubi binyaga.
Ee! Iziina lya Nahano, likizi huuzibwa.»
22 Kundu yubwo buhanya bukahikira Hayubu kwokwo, ndaakyo kyaha kyo akagira, mbu ashumuze Rurema.

*1:6 1.6 abaganda ba Rurema Mu kiheburaniya, baana ba Rurema.