2
Yoshwa alungika abandu babiri bagendi gahiriza i Yeriko
Ikyanya Abahisiraheeri bâli riiri i Shitimu, Yoshwa mugala Nuuni, analungika abagahirizi babiri ku bumbishwa, anababwira: «Mugendi gahiriza ikihugo, neꞌngingwe, kaliira kaaya keꞌYeriko.» Kwokwo, banagenda yo, banalunguula mu nyumba yoꞌmushule muguma, iziina lyage ye Rahaabu, banabeera mwomwo.
Mwami weꞌYeriko anabwirwa, ti: «Lolaga! Buno bushigi, mu kano kaaya keera mwayingira abashosi baꞌBahisiraheeri. Ewe! Bayiji gahiriza ikihugo kiitu.»
Lyeryo, mwami anatuma abandu imwa Rahaabu, ti: «Yabo bashosi ábayingira mu mwawe, ubahuluse. Si íbitumiri bayija, gira bayiji gahiriza ikihugo kiitu kyoshi!»
Yabo bashosi kwo bali bombi, uyo mukazi âli mali gwanwa ababisha, kyanatuma agashuvya kwokuno: «Balya bashosi, biri ukuli kwo nie bashubi zatiiri. Si ndayiji ho bashubi lyosiri. Neꞌkyanya ulwivi lwaꞌkaaya lukahamikwa, lyo bayami huluka ku hihwehwerwe. Ndanaki menya imunda bagenda. Iri mwangakwabaduka, hali ikyanya mwangaki baduuka.»
(Yabo bagahirizi, kundu Rahaabu akadeta kwokwo, haliko âli mali gwanwa abashonia mwiꞌdaari, anababisha mu tuti tweꞌkitaani. Mukuba, âli tushashiri kwo.)
Yabo bandu ba mwami, ikyanya bakahuluka mu kaaya, ulwivi lwiꞌrembo lwanayami hamikwa, banakizi genda bagabashakula, halinde banahika ku byambu byoꞌlwiji Yorodaani.
Bwobwo bushigi, ikyanya abagahirizi batâli zaazi hunira, Rahaabu anabagwanana mwiꞌdaari, anababwira kwokuno: «Nyiji bwija kwo Nahano keera akamùheereza kino kihugo kiitu. Na buno, tweshi tukolaga neꞌkyoba kingi hiꞌgulu liinyu, tunakoli twisiri indege. 10 Keera twayuvwa kweꞌkyanya mukalyoka mu kihugo kyeꞌMiisiri, kwo Nahano akakamya amiiji geꞌNyaaja Ndukula, gira mujabuke. Ha nyuma, mwanayita abaami babiri baꞌBahamoori, mwami Sihooni, na mwami Hoogi, kwo bâli tuuziri i kajabo koꞌlwiji Yorodaani. Mwanayami bashereeza lwoshi-lwoshi. 11 Ikyanya tukayuvwa kwokwo, imitima yitu yanayami shenguka. Tweshi twanatwika indege. Mukuba, Nahano, Rurema winyu atuuziri mwiꞌgulu, kiri na hano mu kihugo.
12 «Keera namùtabaala. Aahago! Naani, namùyinginga, mumbiikire indahiro kwiꞌziina lya Nahano, kwo mugandabaala kuguma neꞌmbaga yani. Mumbeereze akalangikizo, 13 kwo mugangiriza daata na maawe, na bashija baani, na beene witu. Ee! Booshi beꞌmbaga yani, mukabafuuse.»
14 Yabo bagahirizi, ti: «Iri wangamira umwazi gwitu, nyiitu tugakugirira amiija, mu kuyemeerana. Aaho! Utukizagye, gira nyiitu, tukakukize. Mukuba, kino kihugo, Nahano akoli tuhiiri kyo.»
15 Ulya Rahaabu, inyumba yage yâli nyubakire ku luzitiro lwaꞌkaaya. Kwokwo, analeeza yabo bashosi babiri mu kaazo, mu kubashonoola noꞌmugozi. 16 Anababwira: «Mutee gendi yibisha mu tugangazi. Ikyanya bagamùhiiva, lyo batamùbone. Munahise isiku zishatu muli yeyo, halinde bakabe keera bagaluka. Ha nyuma, mukabuli yigendera.»
17 Yabo bagahirizi, banamúshuvya: «Iyi ndahiro yo watubikiisa, twagiyemeera. 18 Aaho! Ikyanya tugayiji gwata kino kihugo, uyabiire yugu mugozi mudukula, unagushwekere ku kano kaazo ko watuleeza mwo. Ha nyuma, muno mu mwawe unakuumanie yisho, na nyoko, na bashija baawe, na beene winyu, kuguma naꞌbandi booshi beꞌmbaga yinyu. 19 Haliko, iri muguma winyu angahuluka, anayitwe, umuko gwage gugaaba hiꞌgulu lyage yenyene. Twehe tugaaba twayikaraba. Haliko, iri twangagendi múteera mu nyumba yawe, kwoki umuko gwage gugaaba hiꞌgulu liitu. 20 Iyi ndahiro yo watubikiisa, iri wangagibalala, iri keera wagihongola.»
21 Na wa naye, ti: «Bibe nga kwo mwadeta.» Haaho, anashwekera gulya mugozi mudukula ku kaazo, anabahanguula kwo bagendage.
22 Yabo bagahirizi, iri bakazamuukira mu tugangazi, banatee mala yeꞌsiku zishatu babishamiri. Kundu abandu beꞌYeriko bâli gweti bagabahiiva-hiiva, haliko batanababona, banagalukira mu kaaya.
23 Ha nyuma, yabo bombi banalyoka mu migazi, banajabuka ulwiji Yorodaani. Neꞌri bakahika áhali Yoshwa mugala Nuuni, banamúganuulira ngiisi íbikabakoleka kwo. 24 Banashubi múbwira: «E waliha, ku kasiisa, Nahano keera atuheereza kirya kihugo kyoshi. Si abatuulaga baamwo, keera batwika indege hiꞌgulu liitu!»