Ikitaabo kya
Yoshwa
Yiki kitaabo, kikayandikwa na Yoshwa. Kinayerekiini ngiisi kwaꞌBahisiraheeri bakagaaza ikihugo kyeꞌKaanani. Rurema akatee babwira kwo bakizi ba bihagarusi imbere lyage, buzira kuyoboha. Kwokwo, mu kugendi gaaza ikihugo, batakayegamira ku bilwaniiso byabo, si bâli kizi lola ku Rurema naaho. Kwokwo, kwo bakagira imbere lyaꞌkaaya keꞌYeriko, kiri naꞌhandi hingi.
Iri Abahisiraheeri bakayusa ukugaaza ikihugo, Yoshwa anagabulira ngiisi mulala ikyabo kihugo kyo bagatuula mwo.
Imiziizi miguma yiꞌsikamiro, iri mu Yoshwa 1.8-9: «Yikyo kitaabo kyeꞌmaaja, ngiisi íbiri biyandike mwo, ukizi bikengeera, unakizi biyitoneesa kwo, ubwakya-ubwayira. Unakizi bikulikiriza byoshi-byoshi, halinde lyo ukizi yunguka, unakizi genduukirwa. Keera nꞌgakukomeereza kwo usikamage, unabe kikalage. Utayobohe, utanajugume. Mukuba, ngiisi ho ugakizi genda, Rurema Nahamwinyu, mugakizi ba muliriinwi.»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Abahisiraheeri bayingira mu kihugo kyeꞌKaanani (1.1–5.12)
b) Ukugaaza ikihugo kyeꞌKaanani (5.13–12.24)
c) Abahisiraheeri bagabirwa utwaya (13.1–21.45)
d) Ha nyuma lyoꞌkugaaza ikihugo (22.1–24.33)
1
Yoshwa agomboola Musa
Ulya mukozi wa Nahano, Musa, umutabaazi wage, ye wâli Yoshwa mugala Nuuni. Ikyanya Musa âli mali fwa, Nahano anabwira Yoshwa kwokuno: «Umukozi wani Musa, keera akafwa. Aaho! Wehe, ujabusagye yaba Bahisiraheeri booshi, ulwiji Yorodaani, halinde unabayingirane mu kihugo kyo ngabaheereza. Nga kwo nꞌgalagaania Musa, ngiisi ho mugaafina, ngayami mùheereza ho.
«Yikyo kihugo, imbibi zaakyo zo zeezi: uluhande lweꞌkisaka lugatondeerera kwiꞌshamba. Na lweꞌmbembe, lugahekera ku migazi yeꞌLebanooni. Na lweꞌsheere lugatondeerera ku lwiji luhamu Hefuraati, lunagenderere uluhande lweꞌmuga, halinde mu kihugo kyoshi kyaꞌBahiti, lunahekere ku Nyaaja Mediterane.
«E Yoshwa, nga kwo nâli kizi ba na Musa, kwo na naawe, tugayamanwa. Mu burambe bwawe bwoshi, ndaaye mundu úwâye kuhangirire. Ndâye kusige, ndanâye kuhemukire.
«Aaho! Usikamage, unabe kikalage. Si we gahyaniisa yaba bandu ikihugo kyo nꞌgalagaania bashokuluza baabo. Kwokwo, ukizi yama usikamiri, unabe kikalage. Imaaja zoꞌmukozi wani Musa akamùheereza, zooshi, ukizi zisimbaha. Hatanagirage zo ugakizi bambala, mbu ulole ilulyo kandi iri ilumosho. Ngiisi ho ugakizi genda, ugakizi genduukirwa.
«Yikyo kitaabo kyeꞌmaaja, ngiisi íbiri biyandike mwo, ukizi bikengeera, unakizi biyitoneesa kwo, ubwakya-ubwayira. Unakizi bikulikiriza byoshi-byoshi, halinde lyo ukizi yunguka, unakizi genduukirwa.
«Keera nꞌgakukomeereza kwo usikamage, unabe kikalage. Utayobohe, utanajugume. Mukuba, ngiisi ho ugakizi genda, Rurema Nahamwinyu, mugakizi ba muliriinwi.»
Yoshwa alingikania abandu, gira bajabuke ulwiji Yorodaani
10 Yoshwa anabwira abimangizi baꞌbandu, ti: 11 «Mulengage mu shumbi yoshi yaꞌBahisiraheeri, munababwire kwokuno: “Kirya kihugo, si Rurema Nahamwinyu keera akamùheereza kyo. Aaho! Mugirage mulingaanie indanda. Ku lusiku úlugira izishatu, mugajabuka ulwiji Yorodaani, munagendi kigwata.”»
12 Kwokwo, Yoshwa anaganuuza abashosi boꞌmulala gwa Rubeni, na boꞌgwa Gaadi, neꞌkimaanye kyoꞌmulala gwa Manaasi kwokuno: 13 «Musa, umukozi wa Nahano, akamùbwira kwo kino kihugo, Nahano, Rurema winyu keera akamùheereza kyo, anakola agamùluhuusa.
«Yiryo igambo, mukizi likengeera. 14 Na bwo Musa keera akamùheereza ikihugo íkiri isheere yoꞌlwiji Yorodaani, bakiinyu, na yaba baana biinyu, bo bagakisigala mwo, kuguma neꞌbitugwa. Si mwe bikalage, mujabukage imbere lya beene winyu, mufumbiiti bilwaniiso, gira mukabatabaale, 15 halinde ukuhisa ku kyanya nabo, Nahano agabaluhuusa. Mubatabaalage, halinde nabo, bakagwate ikihugo kyo Nahano, Rurema winyu abaheziizi. Ha nyuma, kino kihugo íkiri uluhande lweꞌsheere lwoꞌlwiji Yorodaani, mukabuli kigalukira mwo.»
16 Yabo bandu, banashuvya Yoshwa, ti: «E waliha, ngiisi byo watubwira, tugakizi bigira. Na ngiisi ho ugakizi tutuma, ho tuganakizi genda. 17 Nga kwo twâli kizi simbaha Musa, kwo na naawe, tugakizi kusimbaha. Igambo liguma naaho lyo twahuuna Nahano Rurema, akizi yama ali kuguma na naawe, nga kwo âli yamiinwi na Musa. 18 Ikyanya watubwira amagambo, iri hangaba hali úgakizi kugayiriza, anabe atakusimbahiri, uyo anayitwe nyene. Si wehe, ukizi yama usikamiri. Unabe ulyagagi kikalage.»