34
Musa afwa
Kwokwo, Musa anashaaga mu ndekeera yeꞌMohabu, anazamuukira ku mugazi Nebo, anabeera kwiꞌrango Pisiga. Yiryo irango, liri mu lolana neꞌYeriko. Haaho, Nahano anamúyereka ikihugo kyoshi, ukutondeerera ku kihugo kyeꞌGiryadi, halinde i Daani, kiri neꞌkihugo kyeꞌmwa Nafutaali, neꞌkyeꞌmwa Hifurahimu, neꞌkyeꞌmwa Manaasi, neꞌkihugo kyeꞌBuyuda, halinde ku Nyaaja Mediterane. Anashubi múyereka ikihugo kyeꞌNegebu, neꞌndekeera yeꞌYorodaani, neꞌndeegu yeꞌYeriko (akaaya keꞌbigazi), halinde i Sowari.
Nahano anamúbwira: «Lolaga ikihugo kyo nꞌgalagaania Hiburahimu, na Hisake, na Yakobo. Nꞌgababwira kwokuno: “Yiki kihugo, ngakiheereza ibibusi byabo. Buno, keera nakuyereka kyo. Haliko, utagakiyingira mwo.* 34.4 Barumi 11.8.”»
Ulya Musa, âli riiri mukozi wa Nahano. Kwokwo, anafwira haaho, mu kihugo kyeꞌMohabu. Akafwira yo, nga kwo Nahano akagwanwa akyula. Nahano anamúziika mu ndekeera yeꞌMohabu, uluhande úluli mu lolana neꞌBeeti-Pehoori. Kundu kwokwo, ndaaye mundu úyiji ngiisi heꞌshinda yage iri, halinde zeene.
Ku kyanya Musa akafwa, âli koli hisiizi imyaka igana na makumi gabiri. Kundu kwokwo, âli kiri mu bona ngana-ngana, anâli kiri kikalage. Yaho mu ndekeera yeꞌMohabu, Abahisiraheeri banahisa isiku makumi gashatu, bagweti bagalirira Musa, halinde banamala ikigandaaro kyage.
Yoshwa mugala Nuuni, âli yijwiri ubwitegeereze, bwo Musa âli mali gwanwa amúbiika kwaꞌmaboko. Kwokwo, Abahisiraheeri banakizi múyuvwiriza, banakizi kola ngiisi kwo Nahano akakomeereza Musa.
10 Mu Bahisiraheeri, ndaaye gundi muleevi úkashubi yinamuka úli nga Musa. Nahano âli kizi múganuuza amasu ku gandi. 11 Akamútuma i Miisiri, gira agendi yerekana ibisoomeza bya kahebuuza. Akabiyerekana imbere lya mwami, kuguma naꞌbatungwa baage, kiri neꞌmbere lyaꞌbandi booshi. 12 Musa âli riiri kikalage, anâli kizi kola ku bushobozi bwaꞌkahebuuza, imbere lyaꞌBahisiraheeri booshi.

*34:4 34.4 Barumi 11.8.