Ikitaabo kyeꞌ
Kimombo kya Yeremiya
Indangiriro
Yiki kitaabo kikayandikwa noꞌmuleevi Yeremiya. Kiyerekiini ngiisi kwaꞌkaaya keꞌYerusaleemu kakashaka, na ngiisi kwo akakalirira. Abandu beꞌYerusaleemu, bakalibuzibwa buligo bweneene. Abagoma bakayita abandu bingi, abatwali kiri naꞌbaami (2.6), naꞌbashaaja (1.19), naꞌbagingi (1.4), naꞌbaleevi (2.9), naꞌbagunda (2.10-12). Kundu bâli kizi liruuka bweneene (1.2), ndaaye úkabaholeeza (1.16). Utujumiro, kundu twâli limbiri, si tukahongolerwa haashi (2.5), kiri neꞌnyumba ya Rurema yonyene (2.7). Abandu, ishali lyâli bayogogoziizi bweneene (2.12), neꞌbirunda byaꞌbandi byâli kizi lambama mu njira (2.21). Abakazi, kundu bâli riiri batuudu, si bâli kola mu lya abaana baabo (4.10). Abingi baabo, bâli kizi bimbiirwa ku misi (5.11). Na ábâli sigiiri, banatwalwa imbohe, banakizi gendi koleesibwa ku kahaati (5.13).
Ikitaabo kyoshi kiri kitengeke mweꞌmiteeko nga kweꞌbigaajo biri. Umuteeko gwa mbere, noꞌgwa kabiri, noꞌgwa kana, noꞌgwa kataanu, byoshi biri mu ba mweꞌmiziizi makumi gabiri niꞌbiri, ukukulikirana neꞌfwabe zeꞌkiheburaniya. Si umuteeko gwa kashatu, gwohe gugitalusiizi.
Kundu ikitaabo kidesiri hiꞌgulu lyoꞌkushereera kwaꞌBahisiraheeri, haliko ha kati kaakyo, hali amagambo goꞌmulangaaliro (3.21-23): «Kundu kwokwo, hali igambo liguma lyo ngi kengiiri, linali lyo litumiri ngiri noꞌmulangaaliro. Urukundo lwa Nahano, lutali mu heka. Na bwo atukuuziri bweneene, tutazi mirwa lwoshi-lwoshi. Ee ma! Nahano atuula-tuula ali mwemeera ngana. Amiija gaage, gali mu ba mahyahya ngiisi shesheezi! Ndi mu yibwira kwokuno: “Ngiisi íbiri byeꞌmwa Nahano, ngaki bihyana. Kyo kitumiri ngakizi múbiika kwoꞌmulangaaliro.”»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Yeremiya ayerekana ngiisi kweꞌYerusaleemu igweti igalibuzibwa bweneene (1.1–3.18)
b) Yeremiya akiri mu langaalira ulukogo lwa Rurema (3.19-39)
c) Ukuyiganyira (3.40–4.22)
d) Abayuda bayinginga Rurema bweneene kwo abatabaale (5)
1
Mu mahanga gooshi, akaaya keꞌYerusaleemu ko kâli kizi huuzibwa bweneene.
Haliko buno, kakola nga namufwiri.
Yako kaaya kâli yijwiri mwaꞌbandu bingi,
si buno keera kasiba lwoshi.
Mu tundi twaya, kundu ye wâli muluzi-nyere,
si buno, kakolaga muja-kazi naaho.
Emwe! Yerusaleemu ali mu laala ubushigi bwoshi, agweti agabululuka,
halinde amatama gaage gakola mu hinga kweꞌmigenge.
Mu bakundwa baage, ndaaye úwangamúholeeza.
Kiri naꞌbiira baage booshi, bakoli múheziizi ingoto,
banakoli ba bagoma baage.
Balya Bayuda, abagoma baabo keera bakabalandiriza, banabagwata.
Leero, bataki hiiti ho bagafushukira.
Keera bakatwalwa i mahanga, banakoli ba baja.
Bagweti bagaakola ku kahaati, batanali mu luhuuka.
Injira íziloziri akaaya keꞌSayuni, zikoli jengiirwi.
Mukuba, abandu batakiri mu zilenga mwo, mbu bashambaalire isiku ngulu,
batanakiri mu lenga mu miryango yako.
Abagingi baamwo bakola mu gongeera.
Naꞌbanyere bakola mu bululuka.
Kalya kaaya, kakola mu gooka ngana!
Emwe! Abandu baamwo bâli kizi yidulumbika mu byaha bweneene.
Kyo kitumiri Nahano yenyene, akola mu kalibuza.
Abagoma keera bakabagwata,
banatwala abandu hala bweneene i mahanga.
Yako kaaya, buno abagoma bo bakoli katwaziri.
Keera bakakashahula mweꞌbindu, binakola mu bagenduukira.
Akaaya keꞌSayuni kataki buyahiri.
Naꞌbatwali baako bali nga mbongo ízabula byo zigaalya.
Bataki hiiti kiri neꞌmisi yoꞌkutibita umugoma, si bakolaga jabati-jabati!
Yerusaleemu aki kengiiri ngiisi kwo âli jeberiiri mu bugale bwage.
Haliko buno, akola mu yangaara mu mwizingeerwe.
Ikyanya abandu bakagwatwa naꞌbagoma, ndaaye úkabatabaala.
Yabo bagoma, iri bâli kizi babona, banabahonyoleze, mbu:
«Honyo! Si akaaya kiinyu, ndaakiko!»
Yerusaleemu âli kizi yifunda mu byaha bweneene,
na buno, akoli yulubiiri.
Kundu âli kizi huuzibwa,
halikago leero, akola mu negurwa!
Abagoma keera bakabona ngiisi kwo akola bukondwe.
Buno, akola mu gongeera, iri anayibisha hiꞌgulu lyeꞌshoni.
Kundu ibitalaalwe byage byâli kizi múkululira umwama, si atâli kizi gutwaza.
Kyanatuma agayiyulubaza bweneene.
Kwokwo, ikyanya akayihongoleka haashi, ndaaye úkayiji múholeeza.
Akolaga mu yinginga Nahano, ti:
«E Nahano, langiiza ngiisi kwo nalonga ubuhanya! Si abagoma keera bambima!»
10 Yabo bagoma, keera bakashahula ibindu byoshi byeꞌkishingo.
Na kundu Nahano akalahiza ibinyamahanga
kwo bitâye yifunde mu nyumba yage,
haliko, yenyene akayibonera ngiisi kwo bikagiyigogombeka mwo, byanagiyulubaza.
11 Abandu beꞌYerusaleemu, booshi bakola mu genda bagalooza byo bagaalya,
iri banagongeera.
Keera bakanatanga ibindu byabo byeꞌkishingo, mbu lyo babilonge,
halinde bahembuluke.
Banakola mu banda akashiba, ti: «E Nahano, utulolage kwo we kongwa!
Si tukola mu negurwa bweneene!»
 
12 Akaaya keꞌYerusaleemu, kanadeta: «Mweshi, mwe muli mu lenga hano!
Kituma kiki mutatwaziizi gano malibu gaani?
Keera Nahano akandakarira, maashi!
Aahago! Ka keera mukabona agandi malibu ágali nga gano geꞌmwani?
13 Nahano akalindimula umuliro ukulyoka mwiꞌgulu,
gwanayami njashaata mwo, halinde na mu mavuha.
Emwe! Akandega umubashu.
Neꞌkyanya gukanganga, anayami ngalula kifudeete.
Ananziga mu kahumbwe, ngoli shengusiri.
14 Nahano akayabiira ibyaha byani, anabinjwekera mwiꞌgosi.
Na buno, ndaakiyo misi mbiiti.
Keera akandanga mu maboko gaꞌbagoma,
ndanaki hiiti ubulyo bwoꞌkubahaga.
15 Kundu njubi hiiti indwani zaani, haliko Nahano keera akazinenuuka.
Akabwira ikiso kihamu kyaꞌbagoma, kwo bayiji minika imisore yani.
Bâli kizi hinyata-hinyata akaaya kaage kakunde,
nga kwoꞌmundu ali mu vunga ikikafi kyeꞌmizabibu mu kikandiro.
16 Bwo keera nꞌgalonga yago malibu gooshi, ngweti ngaliruuka.
Imigenge ikola mu mbunguluka mwo.
Ndaaye úwangamboleeza,
ndaanaye úwangambeereza ikise.
Bwaꞌbagoma bakoli tuhimiri,
abaana baani bataki hiiti umulangaaliro.»
 
17 Emwe! Kundu abandu beꞌYerusaleemu bagweti bagagolola amaboko, mu kutabaazania,
halikago, ndaaye úkiri mu batabaala.
Nahano keera akabwira abatuulani baꞌBahisiraheeri kwo babayihindulire, babaagage bagoma baabo.
Yayewe! Akaaya keꞌYerusaleemu, kakola nga myanda mu masu gaabo.
 
18 «Yibyo byoshi, ikyanya Nahano akabigira, âli kulikiiri íbikwaniini.
Mukuba, nie Yerusaleemu nâli kizi huna imbere lyage.
E bandu mweshi! Munyuvwirize ngana-ngana,
munaloleekeze ngiisi kwo ngola mu ganya.
Si banyere baani, na bagala baani, keera bakatwalwa hala mu mahanga!
19 Nꞌgatabaaza biira baani ba mu bindi bihugo,
haliko, iri bakanyuvwa, bananyihindulira.
Abagingi baani, kiri naꞌbahanuuzi, bâli kizi jeba-jeba mu kulooza byo bagaalya.
Kwo bali booshi, banaholera mwomwo mu kaaya, banafwa.
20 E Nahano, langiizagya ngiisi kwo nashenguka bweneene.
Umutima gwani, keera gukavunika, gunakoli shengusiri.
Ala nie! Keera nꞌgahuna imbere lyawe.
Buno mu mitalimbwa, abandu baani bakola mu yitwa ku ngooti.
Kiri na mu nyumba, bayiji-yiji naaho kwo bakola bagaafwa.
21 Abandi bayuvwiti ngiisi kwo ngweti ngagongeera.
Kundu kwokwo, ndaaye úkangebagana, mbu ayiji mboleeza.
Abagoma baani, ikyanya bakayuvwa ngiisi kwo wandibuza,
banatondeera ukushambaala.
Ewe! Si keera ukatulagaania ulusiku lwaꞌbagoma biitu nabo bagalibuuka kwo!
Aaho! Yulwo lusiku, luhikage duba!
22 Yabo bagoma, ulangiize amahube gaabo, unabahaniirize,
nga kwo naani keera ukambaniiriza hiꞌgulu lyaꞌmahube gaani.
Ubwinagi kwo ngweti ngasiriira bweneene.
Umutima gwani, gukoli vunisiri.»