3
Yesu akiza umundu ku lusiku lweꞌSabaato
(Mataayo 12.9-14; Luka 6.6-11)
Ulundi lusiku, Yesu anayingira mu nyumba yeꞌmihumaanano yaꞌBayahudi, anagwana mwoꞌmundu úwâli niaziri ukuboko. Abagoma ba Yesu, bâli gweti bagamúgandiiza, gira babone iri agamúkiza ku lusiku lweꞌSabaato. Mukuba, bâli loziizi igambo lyo bangamúlegera kwo.
Uyo mundu, Yesu anamúbwira ti: «Yimuka! Uyimangage yaha ha kati.» Neꞌri akayija, Yesu anababuuza: «Aahago! Ku lusiku lweꞌSabaato, biki byeꞌmaaja zituhangwiri ukukizi gira? Kaꞌmiija, kandi iri amabi? Ka zituhangwiri kwo tukizi lukizania kwo, kandi iri tukizi luyitana kwo?» Balya bandu, banayihulikira!
Yesu, anabaleeza-leeza mwaꞌmasu, anajengeerwa bweneene, bwo bâli yumusiizi imitima yabo. Ulya mundu, Yesu anamúbwira: «Lambuula ukuboko kwawe!» Neꞌri akakulambuula, kwanayami kira!
Balya Bafarisaayo, iri bakabona kwokwo, banalyoka yaho, banagendi gira igambi naꞌbandu ba Heroode, lyoꞌkuyita Yesu.
Abandu bingi bashololokera áhali Yesu
Yesu analyoka yaho, naꞌbigirizibwa baage, banashubi genda iwa nyaaja. Abandu bingi bweneene banakizi genda bamúkulikiiri. Yabo booshi, bâli lyosiri i Galilaaya, neꞌBuyahudi, neꞌYerusaleemu, neꞌHidumeya, neꞌkajabo koꞌlwiji Yorodaani, na mu mbande zeꞌTiiro na mu zeꞌSidooni. Na íbikatuma bagamúyijira, bwo bâli yuvwiti hiꞌgulu lyeꞌbitangaaza byoshi byo âli kizi gira.
Yesu anabwira abigirizibwa baage kwo bagwanwe bamúbiikira ubwato hoofi, lyaꞌbandu batamúfindirize. 10 Mukuba, âli mali kiza abandu bingi. Naꞌbalwazi âli gweti bagakubirira mbu nabo bamúhume kwo. 11 Kiri na ábâli bambwirwi neꞌbisigo, ikyanya bakabona Yesu, banayibulaga imbere lyage. Birya bisigo byanakizi yamiza, ti: «Si we Mwana wa Rurema!» 12 Kundu kwokwo, Yesu anabikanukira, kwo hatagire íkigamúmenyeesa mu bandu.
Yesu atoola indumwa ikumi na zibiri
(Mataayo 10.1-4; Luka 6.12-16)
13 Yesu anazamuukira ku mugazi, anahamagala ngiisi bo âli loziizi. Neꞌri bakamúyijira, 14 anabiika ikumi na babiri, anabayinika iziina Ndumwa. Yizo ndumwa, anazibwira kwo bakizi gendanwa. Anazituma, gira zikizi gendi menyeesa Imyazi Miija. 15 Anaziheereza noꞌbushobozi bwoꞌkukizi yimula mweꞌbisigo.
16 Zirya ndumwa ikumi na zibiri, zo zeezi: Simooni (ye Yesu akayinika iziina lya Peturu), 17 na Yakobo, na Yohana. (Yabo bombi bâli riiri bagala Zebedaayo, banali bo Yesu akayinika iziina Bowanerige, kuli kudeta Baana beꞌmikungulo.) 18 Anabiika na Handereya, na Firipo, na Batoromaayo, na Mataayo, na Tomaasi, na Yakobo mugala Halufaayo, na Tadaayo, na Simooni úwâli kizi buuzibwa Zeloote, 19 na Yuda Hisikaryote, ulya úkayiji tanga Yesu mu bagoma.
Beene wabo Yesu bamúgayiriza
20 Ha nyuma, Yesu naꞌbigirizibwa baage banayingira mu nyumba, banagwana mwaꞌbandu bingi bweneene, halinde batanalonga kiri noꞌbulyo bwoꞌkulya.
21 Beene wabo Yesu, mbu bayuvwagwe kwokwo, banadeta, ti: «Ehee! Si akoli sirehiri!» Kyanatuma bagagenda imunda ali, gira bagendi múyabiira.
Yesu ashembwa kwo abambwirwi neꞌbisigo
(Mataayo 12.22-32; Luka 11.14-23; 12.10)
22 Abigiriza beꞌmaaja, banalyoka i Yerusaleemu, banayiji deta: «Si Yesu abambwirwi noꞌmukulu weꞌbisigo, Berizebuuli! Kunali ku njira yage, kwo agweti agayimula mweꞌbyabo.»
23 Balya bigiriza beꞌmaaja, Yesu anabahamagala. Neꞌri bakahikaga, anabatwa imigani kwokuno: «Kutagi kwo Shetaani angayiyimula? 24 Abandu boꞌbwami buguma, iri bangayihandulana kwo, iri yubwo bwami bugaasiba. 25 Kiri naꞌbandu beꞌnyumba nguma, iri bangayihandulana kwo, iri iyo nyumba itagaki sikama.
26 «Aahago! Kiri na Shetaani kwakundi, iri angayiha, naye kwakundi atangasikama. Noꞌlwage, lunabe keera lwahika. 27 Ndaaye mundu, úwangayifunda mu nyumba yeꞌkihagange, anakishahule ibindu, átazi kikona. Haliko, ámali kikona, lyoki angashahula íbiri mwo!
28 «Namùbwira ukuli, kwaꞌbandu bangakogwa ngiisi bitusi, na ngiisi bindi byaha byoshi. 29 Haliko, iri angatuka Umutima Mweru, lyoki atâye kogwe! Si agaaba agira ikyaha kyoꞌkuyama ho imyaka neꞌmyakuula!»
30 Na íbikatuma Yesu agaadeta kwokwo, bwo bakadeta kwo ali mweꞌkisigo.
Banyandi beene wabo Yesu?
(Mataayo 12.46-50; Luka 8.19-21)
31 Beene wabo Yesu, na nyina, banayija imunda ali. Neꞌkyanya bakaba baki yimaaziri ha mbuga, banamútumira.
32 Na yumwo Yesu âli riiri, mwâli bwatiiri abandu bingi bamúfindiriziizi. Yabo bandu banamúbwira: «Nyoko, na beene winyu, bakoli yimaaziri ha mbuga, bakubuuza.»
33 Yesu anabashuvya: «Nyandi maawe? Na banyandi beene witu?» 34 Balya bandu, Yesu anabaleeza-leeza mwaꞌmasu, anadeta kwokuno: «Mu baabano, mwo mulyagagi maawe, mwo munali na beene witu! 35 Ee! Iri umundu angaba agweti agaagira byo Rurema aloziizi, yoyo ye mwene witu, ye na mwali wani, ye na maawe.»