4
Umugani gwoꞌmubibi
(Mataayo 13.1-9; Luka 8.4-8)
Yesu anashubi genda iwa nyaaja. Neꞌri akaba akola kwiꞌbuga, anatondeera ukushubi yigiriza abandu. Abandu bingi bweneene, banamúshololokera. Kyanatuma agashonera mu bwato, anabubwatala mwo, anashegera hiniini mu nyaaja. Naꞌbandu banasigala bayimaaziri kwiꞌbuga. Yesu anabayigiriza amagambo mingi mu kubatwira imigani.
Na mu yago migirizo, anababwira kwokuno: «Yuvwagwi! Hâli riiri umuhiizi muguma, úkagendi biba imbuto zaage. Ulya muhiizi, iri akaba akola mu zibiba, imbuto nguma zanakizi twa mu njira. Utunyuni twanayiji zirya.
5-6 «Izindi mbuto, zanatwa mu lushegebwe, áhazira luvu lwingi, zanayami mera duba. Haliko, bwoꞌluvu lwâli riiri luniini, imizi yazo, itâli yisiri. Neꞌkyanya izuuba likadaruura, zanayami bogama.
«Izindi mbuto, zanatwa mu migenge. Ikyanya ikakula, yanazishweshweteza, zitanaki ba kweꞌmimbu.
«Izindi mbuto, zanatwa mu luvu lwija. Neꞌkyanya zikayera, nguma zanakizi yimbulwa kweꞌndete makumi gashatu-gashatu. Neꞌzindi, kwa makumi galindatu-galindatu. Neꞌzindi, kwiꞌgana-igana. Ngiisi úhiiti amatwiri goꞌkuyuvwa, ayuvwe!»
Íbikatuma Yesu agakizi twa imigani
(Mataayo 13.10-17; Luka 8.9-10)
10 Iri Yesu akaba akola yenyene, abigirizibwa baage ikumi na babiri, kuguma naꞌbandi bo bâli ririinwi, banayiji múbuuza hiꞌgulu lyeꞌyo migani. 11 Anabashuvya, ti: «Ngiisi íbyâli bishamiri mu bwami bwa Rurema, mwehe keera mukabimenyeesibwa. Haliko, abe mbuga boohe, ngweti ngababwira byo ku migani, gira:
12 “Ukulola, bagakizi lola. Haliko, batâye bone!
Ukuyuvwa, bagakizi yuvwa. Haliko, batâye sobanukirwe!
Nga bitangabiiri kwokwo,
bangagalukiiri Rurema, banakogwe!* 4.12 Hisaaya 6.9-10. ”»
Yesu alimbuula umugani gwoꞌmubibi
(Mataayo 13.18-23; Luka 8.11-15)
13 Ha nyuma, Yesu anababuuza: «Ka mutashobwiri ukusobanukirwa na yugu mugani? Aaho! Kutagi kwo mugaki sobanukirwa neꞌgindi yoshi? 14 Yizo mbuto, liri Igambo lya Rurema. 15 Zirya mbuto ízikatwa ku butambi bweꞌnjira, biyerekiini umugani gwa ábali mu yuvwa Igambo lya Rurema. Haaho-haaho, Shetaani anayiji lijobola mu mitima yabo.
16 «Zirya zindi ízikatwa mu lushegebwe, ziyerekiini umugani gwa ábali mu yuvwa Igambo lya Rurema, banaliyakiire ku bushambaale. 17 Haliko, bali mu ba nga mbuto ízitayisiizi imizi, kinatume yiryo igambo litali mu bayama mwo. Ikyanya bali mu longa amakuba, kandi iri kulibuzibwa hiꞌgulu lyalyo, banayami lijanda.
18 «Zirya zindi ízikatwa mu migenge, biyerekiini umugani gwa ábali mu yuvwa Igambo lya Rurema. 19 Haliko, ikyanya bali mu hahalira amagoorwa gaabo, banabe bali mu tebwa noꞌbugale, banali mu mirwa naꞌmifwije, kinatume lirya igambo ligabashweshwetera mwo, litanabe neꞌbitumbwe.
20 «Zirya mbuto ízikatwa mu luvu lwija zoohe, biyerekiini umugani gwa ábali mu yuvwa Igambo lya Rurema, banaliyemeere, halinde linatongeke mu kati kaabo. Na íbiri mu yimbulwa, binabe ubugira makumi gashatu-gashatu, kandi iri makumi galindatu-galindatu, kandi iri igana-igana.»
Umugani gwiꞌtara
(Luka 8.16-18)
21 Yesu anashubi babwira kwokuno: «Koꞌmundu angayasa itara, analitumbikire kweꞌkitiri, kandi iri alifunda mu ngologooshi? Nanga! Si ali mu libiika ku kiterekero!
22 «Kwo na kwokwo, ngiisi íbiki bishamiri, bigaki yerekanwa ku bweranyange. Na kundu biki bwikiirwi, bigaki biikwa ha bweruula. 23 Umundu, iri angaba ahiiti amatwiri goꞌkuyuvwa, ayuvwe!»
24 Yesu anashubi babwira: «Ibyo muli mu yuvwa, mubiyuvwirize bwija! Mukuba, ngiisi lugero lwo mugweti mugagerera kwaꞌbandi, lwo na niinyu mugayiji gererwa kwo, kiri neꞌngingwe yalwo!
25 «Na kwakundi, iri umundu angaba akoli hiiti ikindu, ye gayushuulirwa kweꞌbindi. Haliko, iri angaba ndaakyo ahiiti, kiri na hyo atákoli hiiti, agahinyugutulwa!»
Umugani gwoꞌkumera kweꞌmbuto
26 Yesu anashubi deta: «Ubwami bwa Rurema, twangabuyerekana ku mugani gwoꞌmuhiizi úkagendi biba imbuto. 27 Zirya mbuto, zanamera, zanakizi kula úbwakya-úbwayira, kuba ku kyanya ali mu ba ahuniiri, kandi iri avyusiri. Na íbiri mu zimeza, noꞌkuzikuza kwokwo, atabiyiji. 28 Uluvu lwonyene, lwo luli mu zimeza, halinde zinashinge. Neꞌkyanya ziri mu ba keera zakula, zinaleete akashala, imihuli ibuli ba. 29 Neꞌkyanya ziri mu ba keera zayeraga, anagendi zigesha. Ee! Kiri mu ba kikola kyanya kyoꞌkuziyimbula.»
Umugani gweꞌhibuto hyeꞌharadaali
(Mataayo 13.31-32, 34; Luka 13.8-19)
30 Yesu anabuuza kwokuno: «Ubwami bwa Rurema, buli kuti? Twangabushushaania na biki? 31 Yubwo bwami, bulyagagi nga hibuto hyeꞌharadaali. Yihyo hibuto, hyo hiri hiniini ukuhima izindi zooshi íziri mu byalwa. 32 Kundu kwokwo, ikyanya hiri mu ba keera hyabyalwa, hinakule, hiri mu yiji ba mbuto mbamu ukuhima izindi zooshi za mu ndalo. Amatavi gaahyo ganayajabuke, halinde utunyuni tunakizi yiji twa mu kimbehwa kyago.»
33 Yesu, anayushuula igindi migani mingi mwene iyo. Kwokwo, kwo akayigiriza abandu Igambo lya Rurema, nga kwo bâli shobwiri ukulisobanukirwa. 34 Ndaanalyo igambo lyo akababwira, buzira kukoleesa imigani. Haliko, ikyanya bâli kizi ba bayiheriiri, lyoki lyo âli kizi basobanulira byoshi.
Yesu ahoohya ikihuhuuta neꞌmidunda
(Mataayo 8.23-27; Luka 8.22-25)
35 Lwolwo lusiku, iri kakaba kakola kabigingwe, Yesu anabwira abigirizibwa baage kwo: «Tujabukage inyaaja!» 36 Kwokwo, banasiga yabo bandu booshi, banagwana Yesu mu bwato, banagenda bakulikiirwi naꞌgandi maato.
37 Mwiꞌyo nyaaja, mwanayami tuza ikihuhuuta kikayu. Yubwo bwato, bwanakizi sookwa-sookwa neꞌmidunda, halinde bwanahambiri yijula mwaꞌmiiji. 38 Kundu kwokwo, Yesu âli huniiri mwiꞌtwe lyeꞌnyuma, abiisiri itwe lyage ku mushego. Balya bigirizibwa baage, banayiji músisimula, banamúbwira: «E maashi mwigiriza, ka utabwinagi kindu bwo twamu kamira muno!»
39 Yesu anavyuka. Neꞌri akabona kirya kihuhuuta, anakikanukira. Kiri neꞌrya nyaaja nayo, anagibwira kwokuno: «Hulika! Uhoge!» Lyeryo, umunyerere gwanatoola.
40 Yesu anabuuza abigirizibwa baage, ti: «Kituma kiki mukoli yobohiri kwoku? Ka mutabiisiri Rurema kwoꞌbwemeere?» 41 Na íbikatuma agababwira kwokwo, bwo bâli koli somiirwi bweneene! Banabuuzania: «Mundu muki uno? Si kiri neꞌkihuhuuta neꞌnyaaja, bigweti bigamúsimbaha!»

*4:12 4.12 Hisaaya 6.9-10.