8
Yesu ayigusa abandu bihumbi bina
(Mataayo 15.32-39)
Mu yizo siku, abandu bingi bweneene banashubi shololokera áhali Yesu. Yabo bandu bâli buziri byo bagaalya, kyanatuma agahamagala abigirizibwa baage, anababwira: «Yaba bandu booshi, keera bamala isiku zishatu tuliriinwi, batanahiiti byo bagaalya. Nabayuvwirwa indengeerwa, ndanaloziizi ukubaseezera, banakoli shalisiri. Mukuba, baguma baabo bakalyoka hala. Hali ikyanya ishali lyangakengeera lyabaholeza mu njira.»
Yabo bigirizibwa baage, ti: «Mu lino ishamba lya tema-ndime, hayi hoꞌmundu angalyosa imikate ígayigusa yaba booshi?» Yesu anababuuza: «Muhiitagi imikate inga?» Nabo, ti: «Tuhiiti imikate irinda.»
Yabo bandu booshi, Yesu anababwira kwo babwatale haashi. Irya mikate, anagiyabiira. Neꞌri akatanga kongwa imwa Rurema, anagikoojola-koojola, anagiheereza abigirizibwa baage, gira bagigabulire abandu. Neꞌri bakabiyabiira, banabagabulira byo. Bâli hiiti neꞌbisara-ngege bigerwa. Yesu anashubi tanga kongwa imwa Rurema hiꞌgulu lyazo. Nazo, anashubi deta kwo bazigabulire abandu.
Yabo booshi, banalya bweneene, halinde banadadaarwa. Balya bigirizibwa baage, ikyanya bakakuumania imisigala, yanayijuza ingega zirinda, nywe! Na ábakalya, bâli riiri nga bihumbi bina.
Iri Yesu akaba keera abaseezera, 10 anayami shonera mu bwato, kuguma naꞌbigirizibwa baage, banagenda mu mbande zeꞌDalimanuta.
Yesu ahuunwa ikyereso
(Mataayo 16.1-4)
11  Abafarisaayo banayijira Yesu, banamúgeza, mu kumúhuuna ikyereso kyeꞌkitangaaza ukulyoka mwiꞌgulu.
12 Yesu anakungumira i mutima bweneene, anadeta kwokuno: «Mwe bandu ba kino kibusi, kituma kiki mugweti mugalooza ikyereso kyeꞌkitangaaza? Namùbwira ukuli, kwo ndaakyo mugayerekwa!»
13 Iri Yesu akadeta kwokwo, anabasiga, anashubi shonera mu bwato, anajabuka inyaaja.
Isaama yaꞌBafarisaayo neꞌya Heroode
(Mataayo 16.5-12)
14 Abigirizibwa ba Yesu, ikyanya bâli riiri mu bwato, bâli hiiti mukate muguma naaho. Mukuba, bakayibagira ukutwala igindi. 15 Yesu anabakengula kwokuno: «Mukizi yilanga neꞌsaama yaꞌBafarisaayo, neꞌya Heroode.»
16 Yabo bigirizibwa, banatondeera ukuganuuzania, ti: «Íbitumiri adeta kwoku, bwo ndaayo mikate tuhiiti.»
17 Yibyo badeta, Yesu anabimenya, kyanatuma agababwira: «Kituma kiki muki gweti mugaganuuzania kwo mutahiiti imikate? Ka mutazi menya? Ka mutanazi sobanukirwa? Si muyumusiizi imitima yinyu! 18-19 Amasu go muhiiti, gatali mu bona! Naꞌmatwiri giinyu, gatali mu yuvwa.
«Ikyanya nꞌgakoojola irya mikate itaanu, ikayigusa abandu bihumbi bitaanu. Neꞌkyanya mukakuumania imisigala, ka muki kengiiri ikayijuza ingega zinga?» Nabo, ti: «Ikayijuza ingega ikumi na zibiri.»
20 Anashubi babuuza: «Na balya bandu bihumbi bina nabo, ka mutaki kengiiri ngiisi kwo bakayiguta kweꞌrya mikate irinda naaho? Mu yabo kwakundi, mukakuumania imisigala ngega zinga?» Nabo, ti: «Ikayijuza ingega zirinda.» 21 Yesu anababuuza: «Aahago! Ka halinde buno mutazi sobanukirwa?»
Yesu akiza imbumi mu kaaya keꞌBetesahida
22 Yesu naꞌbigirizibwa baage, iri bakahika mu kaaya keꞌBetesahida, abandu banamúleetera imbumi, banamúyinginga kwo agihume kwo.
23 Iyo mbumi, Yesu anagigwatira ku kuboko, anagihengukana inyuma lyaꞌkaaya. Neꞌri Yesu akagitwira amate ku masu, anabuli gibiika kwaꞌmaboko, anagibuuza: «Ka hali kindu kyo wabona?»
24 Irya mbumi, yanayinamula amasu, yanadeta: «Ngoli bwini abandu. Si babonesiri nga biti íbigweti bigagenda.» 25 Yesu anashubi gihuma ku masu. Leero, yanalangiiza bweneene, yanahumuuka, yanabona ibindu byoshi ku bweranyange.
26 Yesu anamúbwira: «Ulunguulage imwawe! Utaki lenge mu kaaya.»
Peturu adeta kwo Yesu ye Kirisito
(Mataayo 16.13-20; Luka 9.18-21)
27 Yesu analyoka yaho naꞌbigirizibwa baage, anagenda agalenga mu twaya twa mu mbande zeꞌKahisariya Firipi. Neꞌkyanya bakaba bakiri mu njira, anababuuza: «Aaho! Abandu bagweti bagaadeta kwo ndi nyandi?» 28 Banamúshuvya: «Baguma, bali mu deta kwo we Yohana woꞌkubatiiza. Naꞌbandi, kwo we Hiriya. Naꞌbandi, kwo uli muguma wa mu baleevi.»
29 Yesu anashubi babuuza: «Halikago mwehe, mugweti mugaadeta kwo ndi nyandi?» Peturu, anamúshuvya: «Wehe, we ulya Masiya!»
30 Haaho, Yesu anabakomeereza kwo hatagire mundu ye bagamenyeesa hiꞌgulu lyage.
Yesu adeta ngiisi kwo agaafwa, anazuuke
(Mataayo 16.21-28; Luka 9.22-27)
31 Yesu anatondeera ukuyigiriza abigirizibwa baage kwokuno: «Umwana woꞌmundu, akwiriiri akizi libuzibwa ku njira nyingi. Agalahirwa naꞌbashaaja baꞌBayahudi, naꞌbakulu baꞌbagingi, naꞌbigiriza beꞌmaaja, anayitwe. Halikago, ku lusiku úlugira izishatu, anazuuke.»
32 Ikyanya Yesu akabwira abigirizibwa baage kwokwo, leero kwâli kola ku bweranyange. Kwokwo, Peturu anamúhengukana, anatondeera ukumúkanukira.
33 Haliko, Yesu anakebaanuka, analola ku bigirizibwa baage, anakanukira Peturu kwokuno: «E Shetaani, njaaga ha butambi! Si ho wangayitoneesa ku bya Rurema, ugweti ugayitoneesa ku byaꞌbandu naaho!»
34 Yesu anahamagala yabo bandu booshi, kuguma naꞌbigirizibwa baage, anababwira kwokuno: «Umundu, iri angalooza ukungulikira, akwiriiri ayilahire yenyene. Ee! Abetulage ikibambo kyage, abuli ngulikira.
35 «Umundu, iri angalooza ukukiza itwe lyage, ye galiteera. Haliko, iri angaliteera hiꞌgulu lyani, na hiꞌgulu lyeꞌMyazi Miija, lyoki agalikiza.
36 «Umundu, iri angalongaga íbiri mu kihugo byoshi, anayiteere yenyene, bikagi byo agaaba ayunguka? 37 Na biki byo angatanga, lyo ayikiza? Si ndaabyo!
38 «Abandu ba kino kibusi kibi, batatwaziizi Rurema! Aaho! Umundu, ikyanya agaaba ali imbere lyabo, anafwagage ishoni hiꞌgulu lyani, na hiꞌgulu lyaꞌmagambo gaani, uyo, yoꞌMwana woꞌMundu naye agazifwira ku kyanya âye yije mu bulangashane bwa Yishe, ali kuguma naꞌbaganda baage bataluule!»