9
Yesu anashubi bwira abandu: «Namùbwira ukuli, kwo mu bandu ábayimaaziri hano, baguma baabo batagaafwa, bátazi bona ubwami bwa Rurema kwo bugweti bugayija mu kati koꞌbukalage!»
Yesu ahinduka ikikebe
(Mataayo 17.1-13; Luka 9.28-36)
Iri hakalenga isiku ndatu, Yesu anayabiira Peturu, na Yakobo, na Yohana, anabateramana ku kanywangi-nywangi koꞌmugazi, áhayiheriiri. Neꞌri bakaba keera bahika, Yesu anayami hinduka ikikebe imbere lyabo. Imirondo yage, yanaba myeru pepeepe, yanalangashana bweneene! Ndaanaye mundu hano mu kihugo úwangafula imirondo, mbu inabe myeru mwene kwokwo!
Lyeryo, hanayami boneka abashosi babiri, Musa na Hiriya, bâli gweti bagamúganuuza. 5-6 Peturu naꞌbaabo banayoboha bweneene, banabula byo bagaadeta. Kwokwo, Peturu anahababa, ti: «E Rabi, buli bwija bwo tuli hano. Aaho! Tuyubakage heꞌbitunda bishatu, kiguma kyeꞌmwawe, neꞌkindi kyeꞌmwa Musa, neꞌkindi kyeꞌmwa Hiriya.»
Haaho hiꞌgulu lyabo, hanahulukira ikibungu, kyanabazinga. Na mu kirya kibungu, mwanahuluka izu, lyanadeta kwokuno: «Uyu, ye Mwana wani mukundwa! Mukizi múyuvwiriza!» Yabo bigirizibwa, mbu balabaganie amasu, banabona Yesu akoli sigiiri yenyene.
Neꞌri bakaba bakola mu manuka ku mugazi, Yesu anabakomeereza, ti: «Yibi byo mwabona, hatagire mundu ye mugabibwira, halinde ukuhisa ku kyanya Umwana woꞌMundu agaaba keera azuulwa mu bafwiri.» 10 Yibyo byoshi, banabimira. Kundu kwokwo, banabuuzania: «E balya, yukwo kuzuuka mu bafwiri, kuli kudetaga kuti?»
Ikibuuzo hiꞌgulu lyoꞌkuyija kwa Hiriya
11 Yabo bigirizibwa ba Yesu, banatondeera ukumúbuuza, ti: «Kituma kiki abigiriza beꞌmaaja bali mu deta kwo Hiriya* 9.11 Hiriya âli riiri muleevi wa keera mu Bayahudi. Bâli langaliiri kwo agagaluka, anategaanure abandu hiꞌgulu lyoꞌkuyija kwa Lukiza wabo. Uyo ye Yesu adeta hano, ye Yohana woꞌkubatiiza. akwaniini atee yija?»
12 Yesu anabashuvya: «Biri ukuli kwo Hiriya akwiriiri atee yija, agwanwe ategeka ibindu byoshi. Kuguma na yibyo, kituma kiki biyandisirwi kwoꞌMwana woꞌMundu akwaniini akizi longa amalibu mingi, anakizi gayirizibwa bweneene?
13 «Namùbwiraga, kwo Hiriya keera akayija! Na keera bakamúgira nga ngiisi kwo bâli loziizi, nga kwo byâli mali gwanwa byayandikwa mu Mandiko Meeru hiꞌgulu lyage.»
Yesu ayimula ikisigo kyoꞌkumemania
(Mataayo 17.14-21; Luka 9.37-43a)
14 Yesu na yabo bigirizibwa bashatu, iri bakamanukira áhali yabo baabo, banabona abandu bingi bweneene babazungulusiri, bagweti bagahambanwa naꞌbigiriza beꞌmaaja.
15 Balya bandu booshi, iri bakabonaga kwo Yesu, banasoomerwa bweneene! Banatibitira imunda ali, gira bagendi músanganira. 16 Yesu anababuuza: «Aaho! Biki byo mushuba mu hambanwa kwo?»
17 Mu yabo bandu, muguma anamúshuvya: «E Mwigiriza, nakuleetera umwana wani, bwo abambwirwi neꞌkisigo kyoꞌkumúmemya. 18 Na ku kyanya kigweti kigamútukumula, kiri mu múnyanyaga haashi. Umwana anakizi tutumuka ifulo mu kanwa, iri anashya amiino, anayumirire. Keera nahuuna abigirizibwa baawe kwo bakiyimule, haliko batashobola.»
19 Yesu anashuvya: «Mwe bandu ba kino kibusi, si mutabiisiri Rurema kwoꞌbwemeere! Aahago! Tugayamanwa halinde mangoki? Nganakizi mùgooyera halinde mangoki? Ndeeteri uyo mwana!»
20 Neꞌri bakamúleetera ye, kirya kisigo kyabonaga Yesu. Lyeryo, kyanatukumula umwana, anayitimba haashi. Anakizi balanduka-balanduka, iri anatutumuka ifulo mu kanwa.
21 Yesu anabuuza yishe woꞌmwana: «Uyu mwana, akaba kwoku ukulyokera lihi?» Naye, ti: «Ukulyokera ubwanuke bwage. 22 Ubugira kingi, kigweti kigamútumbika mu muliro, kiri na mu miiji, gira kimúyite. Kwokwo, utuyuvwirwe indengeerwa! Ututabaale, maashi, iri wangashobola!»
23 Yesu, ti: «Kituma kikagi wambuuza iri nangashobola? Si iri umundu angabiika Rurema kwoꞌbwemeere, byoshi biri mu múzigira!»
24 Uyo yishe anayami yiberekaania kwiꞌzu, ti: «Mbiisiri Rurema kwoꞌbwemeere, haliko buki niihiri. Undabaale, buyushuuke maashi!»
25 Yesu, mbu abonage kwaꞌbandu bingi bakola mu guumukira yaho, anakanukira kirya kisigo kwokuno: «E kisigo kyoꞌkumemya, na kyoꞌkuziba amatwiri! Nakubwira, ushaagage muꞌyu mwana! Utanaki shubi múgalukira mwo!»
26 Kirya kisigo, kyanayamuluka, kyanatukumula uyo mwana bweneene, kyabuli múshaaga mwo. Uyo mwana, anaba nga akoli fwiri, kyanatuma abandu bingi bagaadeta kwo keera afwa. 27 Haliko, Yesu anamúgwatira ku kuboko, anamúvyula. Uyo mwana, anayimuka.
28 Iri Yesu akaba keera ayingira mu nyumba, abigirizibwa baage banamúbuuza mu kahwehwe: «Kirya kisigo, kituma kiki tutahasha ukukiyimula?» 29 Anabashuvya: «Ikisigo mwene kirya, kiri mu yimulwa naaho ku njira yoꞌkuhuuna Rurema.»
Yesu ashubi deta ngiisi kwo agaafwa, anazuuke
(Mataayo 17.22-23; Luka 9.43b-45)
30 Yesu naꞌbigirizibwa baage, banalyoka yaho, banagenda bagalenga mu mbande zeꞌGalilaaya. Yesu atâli loziizi kwo hagire umundu úgaamenya ho bali, 31 bwo âli gweti agayigiriza abigirizibwa baage. Kyanatuma agababwira: «Umwana woꞌMundu, agatangwa mu maboko gaꞌbandu, banamúyite. Kundu kwokwo, ku lusiku úlugira izishatu, agazuuka!» 32 Yibyo byo Yesu akababwira, batanabisobanukirwa, banayoboha ukumúbuuza.
Nyandi úkuliiri abaabo?
(Mataayo 18.1-5; Luka 9.46-48)
33 Yesu naꞌbigirizibwa baage, banayija mu kaaya keꞌKaperinahumu. Neꞌkyanya akaba akola mu nyumba, anashubi babuuza: «Ikyanya mushuba mu njira, biki byo mushuba mu hambanwa kwo?»
34 Yabo booshi, banahulika! Mukuba, ku kyanya bâli ki riiri mu njira, bâli gweti bagahambanwa mbu nyandi mu kati kaabo úkuliiri abaabo.
35 Yesu anabwatala, anabakuumania kwo bali ikumi na babiri, anababwira: «Umundu, iri angalooza kwo abe wa mbere, akwiriiri abe weꞌnyuma, anabe ye mukozi wa booshi!»
36 Yesu, anayabiira umwana mwanuke, anamúyimangika ha kati kaabo. Uyo mwana, anamúbegeta, iri anababwira: 37 «Umundu, iri angayegereza umwana mwanuke úli ngoꞌyu kwiꞌziina lyani, iri nie ayegereza. Neꞌkyanya anyegereza, iri ndali niehe naaho nie ayegereza. Si ayegereza kiri na Daata, ulya úkanduma.»
«Ngiisi útali mu tuhangirira, iri ali uluhande lwitu.»
(Luka 9.49-50)
38 Yohana anabwira Yesu: «E Mwigiriza, tukabona mundu muguma, agweti agayimula ibisigo kwiꞌziina lyawe, twanamúlahiza, bwo atali muguma witu.»
39 Yesu anashuvya: «Nanga! Mutaki shubi múbuza! Iri umundu angaba keera agira ikitangaaza kwiꞌziina lyani, atangaki shubi ndeta buligo. 40 Ee! Umundu, iri angaba atali mu tuhangirira, iri ali uluhande lwitu. 41 Namùbwira ukuli, kweꞌri umundu angamùheereza urusoozo lwaꞌmagoloovi, mbu bwo muli bandu ba Kirisito, yehe atagaabula imbembo, kiri neꞌhiniini!
Amigirizo hiꞌgulu lyoꞌkuhubiisania
(Mataayo 18.6-9; Luka 17.1-2)
42 «Yaba baniini, bakoli nyemiiri. Kwokwo, hoꞌmundu angahubiisagya muguma wabo, byangamúberiiri bwija ashwekerwe ulushyo mwiꞌgosi, anatibulirwe mu nyaaja.
43 «Ukuboko kwawe, iri kwangakuhubiisa, ukutole! Byangakuberiiri bwija ulonge ukuyingira ho ugaalama uli kirema, ho wangabiiri naꞌmaboko gombi, unakabulwe i nakwere! Ee! Umuliro gwayo, gutâye hote! [ 44 Neꞌmivuuzi yayo itali mu fwa!]
45 «Noꞌkugulu kwawe kwakundi, iri kwangakuhubiisa, ukutole! Byangakuberiiri bwija ulonge ukuyingira ho ugaalama uli kirema, ho wangabiiri naꞌmagulu gombi, unakabulwe i nakwere! [ 46 Ee! Imivuuzi yayo itali mu fwa! Noꞌmuliro, gutâye hote.]
47 «Niꞌsu lyawe kwakundi, iri lyangakuhubiisa, ulijobole! Byangakuberiiri bwija uyingire mu bwami bwa Rurema uli niꞌsu liguma, ho wangabiiri naꞌmasu gombi, unalashwe i nakwere! 48 Ee! Imivuuzi yayo itali mu fwa! Noꞌmuliro, gutâye hote. 9.48 Hisaaya 66.24.»
49 «Ngiisi mundu agaaba nga alungwa kwoꞌmuunyu, mu kuleezibwa mu muliro. 9.49 Ikyanya Abahisiraheeri bâli kizi tangira Rurema amatuulo geꞌbyokulya, bâli kizi gayeruusa ku njira yoꞌkugalunga umuunyu. Balaawi 2.13.
50 «Umuunyu, kiri kindu kiija. Halikago, iri gwangaba keera gwaginiinuka, ndaabyo kandi íbyangaki shubi gununiisa! Kwokwo, na niinyu, mukizi ba nga muunyu úguki nuniri, halinde munakizi ba noꞌmutuula mu kati kiinyu.»

*9:11 9.11 Hiriya âli riiri muleevi wa keera mu Bayahudi. Bâli langaliiri kwo agagaluka, anategaanure abandu hiꞌgulu lyoꞌkuyija kwa Lukiza wabo. Uyo ye Yesu adeta hano, ye Yohana woꞌkubatiiza.

9:48 9.48 Hisaaya 66.24.

9:49 9.49 Ikyanya Abahisiraheeri bâli kizi tangira Rurema amatuulo geꞌbyokulya, bâli kizi gayeruusa ku njira yoꞌkugalunga umuunyu. Balaawi 2.13.