10
Hatagirage úgayimula mukaage
(Mataayo 19.1-12; Luka 16.18)
Yesu analyoka yaho, anagenda mu mbande zeꞌBuyahudi, i kajabo koꞌlwiji Yorodaani. Abandu bingi bweneene, banamúshololokera yaho. Anashubi bayigiriza, nga kwo âli komiiri.
Abafarisaayo baguma, banamúyijira, banagira mbu bamútebe, ti: «Koꞌmundu ahangwirwi neꞌmaaja, kwo ayimule mukaage?» Yesu anabashuvya: «Biki byo Musa ayandisiri mu maaja?» Nabo, ti: «Musa akahanguula umushosi, kwo angayandika amaruba goꞌkulahira mukaage, abuli múyimula.»
Yesu anabashuvya: «Íbikatuma Musa agamùyandikira kwokwo, bwo mwâli kizi yumya imitima yinyu. Haliko, ikyanya Rurema akabumba byoshi ku ndondeko, abandu, akababumba mushosi noꞌmukazi.* 10.6 Ndondeko 1.27. Kyo kitumiri umushosi agaasiga yishe na nyina, anayibiike ku mukaage. Yabo bombi banabe bakola magala maguma. 10.8 Ndondeko 2.24. Ee! Bali mu ba bataki ryagagi babiri, si bakola muguma! Ku yukwo, ngiisi bo Rurema keera akabiika kuguma, hataki gire umundu úgashubi bahandula!»
10 Yiryo igambo, iri Yesu naꞌbigirizibwa baage bakaba bakola mu nyumba kandi, banamúbuuza hiꞌgulu lyalyo. 11 Yesu anabashuvya: «Umundu, iri angayimulaga mukaage, anayange ugundi mukazi, iri asambana. 12 Neꞌri umukazi angahuluka imwa yiba, anagendi yangwa noꞌgundi mushosi, iri naye asambana.»
Yesu agashaanira abaana baanuke
(Mataayo 19.13-15; Luka 18.15-17)
13 Abandu banaleetera Yesu abaana baanuke, gira ababiike kwaꞌmaboko. Abigirizibwa baage, mbu babonage kwokwo, banabakuumira: «Shaagi!»
14 Yesu, mbu abonage kwokwo, anayagalwa, anababwira kwokuno: «Yabo baana baanuke, mubaleke banyijire, mutanakizi bahangirira. Si ngiisi ábali mu ba nga yaba, boohe bo beene ubwami bwa Rurema. 15 Namùbwira ukuli, iri umundu atangayakiira ubwami bwa Rurema nga mwana mwanuke, atâye buyingire mwo!»
16 Kwokwo, balya baana, Yesu anababegeta, anababiika kwaꞌmaboko, iri anabagashaanira.
Mugale muguma ayiji hanuusa Yesu
(Mataayo 19.16-30; Luka 18.18-30)
17 Iri Yesu akaba akola mu lyoka yaho, mundu muguma anatibitira ho ali, anafukama imbere lyage, anamúbuuza: «E Mwigiriza mwija, biki byo ngwiriiri ukugira, halinde lyo ndonga ukulama imyaka neꞌmyakuula?»
18 Yesu anamúshuvya: «Kituma kikagi wadeta kwo ndi mwija? Si ndaaye mwija, átali Rurema naaho! 19 Si uyiji-yiji ngiisi kweꞌmaaja zidesiri: “Utakizi yitana. Utanakizi shuleha. Utanakizi zimba. Utanakizi besherana. Utanakizi gungana. Ukizi simbaha yisho na nyoko. 10.19 Kulyoka 20.12-16; Bukengeeze 5.16-20. ”»
20 Uyo mundu, ti: «E mwigiriza, yizo maaja zooshi, nyamiri ngweti ngazisimbaha ukulyokera ubwanuke bwani.»
21 Yesu analola kuꞌyo mundu mu kati koꞌrukundo, anamúshuvya: «Haki ryagagi igambo liguma lyo uki buziri. Ngiisi byo ugweti byoshi, utee gendi biguliisa. Na íbyo ugabilonga kwo, unabigabulire abakeni. Kwokwo, lyo ugaaba ukoli bikiirwi ikihinda mwiꞌgulu! Lyoki, ukabuli yiji ngulikira.»
22 Ulya mundu, mbu ayuvwagwe kwokwo, anazizibala, analyoka yaho akoli jengiirwi. Mukuba, âli riiri mugale bweneene.
23 Yesu analeeza-leeza amasu mu balya bigirizibwa baage, anababwira: «Umugale, ukuyingira mu bwami bwa Rurema, biri bikayu bweneene!» 24 Yago magambo ga Yesu, ganasoomeza abigirizibwa, kyanatuma agashubi babwira: «E baana baani, biri bikayu bweneene ukuyingira mu bwami bwa Rurema. 25 Umugale, ho angayingira mu bwami bwa Rurema, bivwarusiri imweꞌngamiya ukusheshera mu butule bweꞌnanda!»
26 Balya bigirizibwa baage, mbu bayuvwagwe kwokwo, banakaviiriza ukusoomerwa, banabwirana, ti: «Aaho! Nyandagi úwangaki kizibwa?»
27 Yesu anabalola kwo, anabashuvya: «Lirya igambo, imwaꞌbandu, litangaziga. Haliko, Rurema alishobwiri. Mukuba imwage yehe, byoshi biziziri!»
28 Peturu anamúbwira: «Lolaga! Twehe, keera tukasiga byoshi, twanakukulikira.» 29 Yesu anamúshuvya: «Namùbwira ukuli, kweꞌri umundu angaba keera akasiga inyumba hiꞌgulu lyani, na hiꞌgulu lyeꞌMyazi Miija, kandi iri asiga beene wabo, kandi iri baali baage, kandi iri nyina, kandi iri yishe, kandi iri abaana baage, kandi iri indalo, 30 uyo, ku kyanya akiri hano mu kihugo, agabiyakiira ubugira kali igana (inyumba, na beene wabo, na baali baage, na banyina, naꞌbaana, neꞌndalo.) Na kwakundi, agalonga naꞌmalibu. Na ku kyanya íkyâye yije, analongage ukulama imyaka neꞌmyakuula.
31 «Abandu bingi, kundu baki ryagagi ba mbere, haliko bagayiji ba beꞌnyuma. Na ábakiri beꞌnyuma buno, bagayiji ba ba mbere.»
Yesu amenyeesa ubwa kashatu kwo agaafwa, anazuuke
(Mataayo 20.17-19; Luka 18.31-34)
32 Yesu anashokola injira yoꞌkuzamuukira i Yerusaleemu. Abigirizibwa baage bâli koli somiirwi. Naꞌbandi bakulikizi, bâli yobohiri. Yesu anashubi hengukana balya bigirizibwa baage ikumi na babiri, anatondeera ukubamenyeesa íbigamúkoleka kwo, ti: 33 «Lolagi! Tukola mu zamuukira i Yerusaleemu. Neꞌyo munda, Umwana woꞌMundu agatangwa mu bakulu baꞌbagingi, na mu bigiriza beꞌmaaja. Bagamútwira ulubaaja lwoꞌkuyitwa, babuli mútanga mu bapagaani. 34 Yabo bapagaani, bagamútyoza, iri banamútwira amate, banamúkubule ingoni, babuli múyita. Kundu kwokwo, ku lusiku úlugira izishatu, agazuuka!»
Yakobo na Yohana, bayiloogeza ubukulu
(Mataayo 20.20-28)
35 Ha nyuma, Yakobo na Yohana, bagala Zebedaayo, banayijira Yesu, banamúbwira: «E Mwigiriza, tuloziizi utugirire ngiisi byo tugakuhuuna.» 36 Anababuuza: «Bikagi byo muloziizi nimùgirire?» 37 Nabo, ti: «Ikyanya ugaaba mu bulangashane bwawe, utuhanguule tukabwatalanwe, muguma uluhande lweꞌlulyo, noꞌgundi lweꞌlumosho.»
38 Yesu anabashuvya: «Yibi byo mugweti mugambuuna, mutabiyiji! Aaho! Ka mwangahasha ukunywa ku rusoozo lwaꞌmalibu lwo nganywera kwo? Ka mwanganabatiizibwa mu bubatiizo§ 10.38 Yubwo bubatiizo, gali malibu go Yesu akayiji longa ku kibambo. bwo ngabatiizibwa mwo?» 39 Nabo, ti: «Ee! Tugaahasha!»
Yesu anababwira: «Lulya rusoozo lwaꞌmalibu lwo nganywera kwo, niinyu mugalunywera kwo. Noꞌbubatiizo bwo ngola ngabatiizibwa, niinyu mugabubatiizibwa mwo. 40 Halikago, ukubwataza abandu uluhande lwani lweꞌlulyo, kandi iri ulweꞌlumosho, ndali nie gakyula. Si ngiisi ábagahabwatala, keera bakahategekerwa.»
41 Abaabo bigirizibwa ikumi, mbu bayuvwagwe ngiisi kwo bagala Zebedaayo bahuuna Yesu, banabona buligo bweneene! 42 Yesu anabahamagala booshi kuguma, anababwira: «Muyiji kwo mu bapagaani, abatwali bagweti bagakambalirana. Naꞌbakulu baabo, bali mu bakoleesa ku kahaati.
43 «Haliko mwehe, kutabe kwo bigaaba imwinyu! Si mu kati kiinyu, iri umundu angalooza kwo abe mukulu, akwiriiri akizi ba mukozi winyu. 44 Neꞌri angalooza ukuba uwa mbere, akizi ba muja wa booshi. 45 Kiri noꞌMwana woꞌMundu, ukuyija kwage, kutâli mbu lyo akizi kolerwa. Si akayija, gira akizi kolerana, akanayitange ayitwe, halinde aguluule abandu bingi.»
Yesu ahumuula Baritimaayo
(Mataayo 20.29-34; Luka 18.35-43)
46 Yesu naꞌbigirizibwa baage, banahika mu kaaya keꞌYeriko. Neꞌri bakaba bakola mu kalyoka mwo, abandu bingi bweneene banagenda bamúkulikiiri. Na ku butambi bweꞌnjira, kwâli bwatiiri imbumi nguma íyâli gweti igahuuna-huuna ibindu, iziina lyayo Baritimaayo (kuli kudeta: mwana wa Timaayo).
47 Uyo Baritimaayo, mbu ayuvwagwe kwo Yesu weꞌNazareeti, anayiberekaania kwiꞌzu, ti: «E Yesu, Mwana wa mwami Dahudi! Ungejeerere, maashi!»
48 Uyo Baritimaayo, abandu bingi banamúkanukira kwo ahulike. Halikago, anakaviiriza ukuyamiza kwiꞌzu lihamu, ti: «E Mwana wa Dahudi, ungejeerere maashi!»
49 Yesu anayimanga, anadeta: «Mumúhamagale!» Kwokwo, banamúhamagala, banamúbwira: «Agweti agakubuuza. Aaho! Yimukaga, unashagaluke!»
50 Irya mbumi, yanayami kabulira ikooti lyayo, yanayija áhali Yesu. 51 Yesu anagibuuza: «Biki byo uloziizi ngugirire?» Nayo, ti: «E Rabi, ndoziizi amasu gaani gahumuulwe.» 52 Yesu anamúbwira: «Utaahage. Bwo ubiisiri Rurema kwoꞌbwemeere, keera wakizibwa.» Lyeryo ulya Baritimaayo, amasu gaage ganayami humuuka, hwaa! Anagenda mu wiꞌyo njira, akulikiiri Yesu.

*10:6 10.6 Ndondeko 1.27.

10:8 10.8 Ndondeko 2.24.

10:19 10.19 Kulyoka 20.12-16; Bukengeeze 5.16-20.

§10:38 10.38 Yubwo bubatiizo, gali malibu go Yesu akayiji longa ku kibambo.