Ikitaabo kyoꞌmuleevi
Nahumu
Indangiriro
Mu yiki kitaabo kya Nahumu, muyandisirwi ngiisi kwo Rurema âli kola agaminika abandu baꞌkaaya keꞌNinaawi, kaaya kahamu keꞌHasuriya, noꞌkuhongola yako kaaya kaabo. Akabarakarira hiꞌgulu lya ngiisi kwo bakateera Abahisiraheeri bukayu bweneene, banavindagaza kiri naꞌBayuda. Na kwakundi, balya Baninaawi bakayikangaata bweneene, banayiyuvwa hiꞌgulu lyeꞌmigisi yabo, iri banadeta mbu yo yâli kizi baleetera ubuhimi. Kwokwo, Rurema akadeta kwo agabasivya lwoshi.
Imiziizi miguma yiꞌsikamiro, iri mu Nahumu 3.18-19: «E mwami weꞌHasuriya! Si abakulu baawe keera bayitwa, banakoli lambamiri mu luvu. Abanalushaagwa baawe, batakiri mu shagala. Abagunda baawe, bashabukiiri mu migazi, ndaanaye woꞌkushubi bakuumania! Keera wakomeresibwa. Na buno naawe, ukola ugafwagaga! Ikyanya abandu bali mu yuvwa ngiisi kwo wahanyagala, bali mu koma amagasha ngana mu kushagaluka. Si hiꞌgulu lyoꞌbulangi bwawe, yabo booshi bâli kizi libuuka. Butakanahooha!»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Ngiisi kwo Nahano ayagalwa hiꞌgulu lyeꞌNinaawi (1)
b) Abaninaawi bakola bagashereezibwa (2–3)
1
Ino ndumwa, iyerekiini amabone goꞌmuleevi Nahumu, wa mu kaaya keꞌHerikoshi, inadesiri hiꞌgulu lyaꞌkaaya keꞌNinaawi.
Nahano arakarira i Ninaawi
Nahano Rurema alyagagi munaluugi, anagweti agayihoola.
Ikyanya abagoma bagweti bagahagana naye, ali mu bahaniiriza ku buraakari bwage.
E ma! Balya bagoma, ayamiri abarakariiri, anagweti agabayihoola.
Nahano, kundu ayamiri agweti agayigenderera,
halikago ali mwene ubushobozi.
Atali mu lekeerera banangora-mabi, si agweti agabahana.
Ikyanya agweti agagenda, hali mu boneka imibangami neꞌbihuhuuta.
Ishando zaage, ikyanya ziri mu tumuula ulukungu, luli mu boneka nga bibungu.
Ikyanya ali mu kyula, inyaaja neꞌnyiiji zinayami kama.
Kiri neꞌndagiriro nyija zeꞌBashaani, na zeꞌmigazi yeꞌKarimeeri zinagubuuke.
Noꞌtwaso tweꞌLebanooni, tunaholoke.
Hiꞌgulu lya Rurema, imigazi iri mu shagala,
noꞌtugangazi tunajongoloke, tunanyerere.
Ikihugo kiri mu jugumbana imbere lyage,
kuguma na booshi ábatuuziri mwo.
Ikyanya Nahano ali mu shavura, nyandagi úwangaki labuka imbere lyage?
Uburaakari bwage, ikyanya buli mu ba bukoli yasiri, nyandi úwangaki sigala?
Uburaakari bwage, buli mu siriiza ngana-ngana.
Kiri naꞌmaala, gagweti gagabereka imbere lyage.
Nahano ali mwija.
Ikyanya abandu bali mu libuuka, bakwaniini batibitire imwage.
Ikyanya bali mu múbiika kwoꞌmulangaaliro, ali mu kizi bahahala.
Haliko abagoma boohe, agweti agabalandiriza, halinde anabaminike.
Ali mu yami bakumbulula nga mwijulire,
halinde banaherere mu kihulu, lwoshi-lwoshi.
 
Abandu, ikyanya bagweti bagaagira igambi hiꞌgulu lya Nahano, ali mu yami basivya.
Atagaaba niꞌgoorwa mbu ashubi bashulika ubwa kabiri!
10 Yabo bagoma bagaaba nga ábakoli lalusiri, banakizi bambaajira,
banajigimbe nga kishungu-shungu kyumu kyeꞌmigenge,
banasiriire lwoshi-lwoshi.
 
11 E Ninaawi! Si mwami winyu agweti agayiji gira igambi libi hiꞌgulu lya Nahano!
Ikyanya agweti agahanuulana, ali mu ba ashungisiri amabi naaho.
 
12 Kundu kwokwo, Nahano adetaga kwokuno:
«Kundu Abahasuriya bakoli luguusiri,
si bagaahera, batanaki shubi boneka.
E Bayuda! Kundu nâli kizi mùlibuza, leero ngamùleka.
13 Na kundu mwâli shwesirwi neꞌminyororo yabo, ngagitwisa,
batanâye ki mùvindagaze.»
 
14 E Ninaawi! Keera Nahano akyula hiꞌgulu lyawe:
«Mutâye ki bute abandi abaana, mbu banashubi yinikwa amaziina giinyu.
Si mu ndaaro zeꞌmizimu yinyu, ngashaaza imigisi yoshi-yoshi.
Bwo mukoli bihuusiri bweneene,
ngweti ngamúhumbira ishinda.»