2
Nehemiya agalukira i Yerusaleemu
Ku kyanya uyo mwami Serikisi âli kola neꞌmyaka makumi gabiri atwaziri, lusiku luguma, mu mwezi gweꞌNisani,* 2.1 Nisani Umwezi gwa mbere imwaꞌBahisiraheeri. Guli ha kati koꞌmwezi gweꞌMbeeshe na gwoꞌMunjogi-njogi. nanamúleeteraga idivaayi, nanamúheereza yo. Kundu ndâli zindi jengeerwa imbere lyage, haliko leero nâli koli jengiirwi bweneene. Kyanatuma mwami agambuuza: «Ewe! Kituma kiki leero ukoli zizibiiri, utanalwaziri? Mbwinagi kwo ukoli jengiirwi mu mutima gwawe.»
Iri nꞌgayuvwa kwokwo, nanayoboha bweneene, nanamúshuvya, ti: «E mwami, ulame! Ka nangalekaga ukujengeerwa? Si akaaya ko bashokuluza baani bakaziikwa mwo, keera kakahongoka. Kiri neꞌnyiivi zaako, banaziduulika kwoꞌmuliro. 2.3 2 Baami 25.8-10; 2 Kutondobola 36.19; Yeremiya 52.12-14.»
Mwami, ti: «Aaho! Wambuuna biki?» Haaho, nanatee huuna Rurema úli mwiꞌgulu. Nanabuli múshuvya: «E mwami, iri byangakusimiisa, neꞌri wanganyemeerera, undumage mu yako kaaya, mu poroveesi yeꞌBuyuda. Mukuba, nayidula bweneene ukugendi kayubakulula.»
Ku yikyo kyanya, umugoli âli bwatiiri ha butambi lya mwami. Mwami anashubi mbuuza: «Aaho! Wangamala yo siku zinga? Wanganashubi galuka lihi?»
Iri hakazinda, mwami anayemeera. Kwokwo, nanamúmenyeesa ikyanya ngagaluka kwo, nanashubi deta kwokuno: «E mwami, iri wangasiima, wangambeereza amaruba, gira ngatwalire baguvuruneeri ábatuuziri i kajabo koꞌlwiji Hefuraati. Ubabwire kwo bakizi ndanga, halinde ngizi lenga bwija, na nyingire i Buyuda.
«Nangalooza naꞌgandi maruba goꞌkutwalira Hasafu, umulaazi woꞌlubako lwa mwami, gira ambeereze ibiti. Yibyo biti, nangakizi bikoleesa mu kulingaania inyiivi zoꞌluzitiro, hoofi neꞌnyumba ya Rurema, kiri neꞌnyumba yo ngatuula mwo. Na nyubakulule neꞌnzitiro zaꞌkaaya.»
Ikyanya nꞌgahuuna yago maruba, mwami anagambeereza. Mukuba, Rurema âli kizi ngashaanira. Mwami analungika abakulu baꞌbasirikaani, kiri naꞌbasirikaani boꞌkugendera ku fwarasi, gira bamberekeze. Neꞌri nꞌgajabuka ulwiji Hefuraati, nanagendi bona yo baguvuruneeri, gira mbafumbadike amaruba ga mwami.
10 Sanibalati, ulya Muhoronayimu, bo noꞌmutabaazi wage Tobiya, Umuhamooni, banamenya kwo nayija. 2.10 Sanibalati bo na Tobiya Ku kasiisa, bâli beꞌnvuukira zibiri: invuukira yeꞌkiyuda (Muhorooni), na yeꞌmahanga (Muhamooni). Yaho keera, abaami beꞌHasuriya naꞌbeꞌBabeeri, bakahidika imilala yeꞌmahanga kwiꞌgendi tuula mu kihugo kyaꞌBahisiraheeri na mu kyaꞌBayuda. Emwe! Balya bashosi, banayami bona buligo, mbu bwo hali umundu úwayiji tabaala Abahisiraheeri.
Nehemiya atanduula uluzitiro lweꞌYerusaleemu
11 Iri nꞌgaba keera nahika mu kaaya keꞌYerusaleemu, nanatee beera mwo isiku zishatu. 12 Ku yikyo kyanya, ndaaye mundu ye nꞌgamenyeesa byo Rurema akanduma kwo mbatabaale. Ha nyuma, nanayimuka bushigi, kuguma naꞌbashosi bagerwa, ngweti ngagendera ku punda wani. Ndaanakyo kindi kitugwa kyo tukatwala.
13 Mu bwobwo bushigi, nanahuluka mu kaaya, mu kulenga mu mulyango gweꞌwa Ndekeera. Nanashonga uluhande lweꞌshyoko Daragooni, imbande zoꞌmulyango gwiꞌSukiro. Nanayitegeereza inzitiro zooshi ízizungulusiri i Yerusaleemu. Nanabona kwo keera zahongoka, na kwoꞌmuliro gukajigiivya inyiivi zooshi. 14 Nanalenga hoofi noꞌlwivi lweꞌwa Shyoko, nanagenderera halinde ha kibenga kya mwami. Haliko, ulya punda anabula ho agasheshera.
15 Kwokwo, nanazamuuka mu musima gweꞌKidorooni. Nanagenderera luto-luto, ngweti ngatanduula zirya nzitiro. Iri hakatama, nanahinduula, nanashubi yingira i Yerusaleemu, mu kushubi lenga mu gwogwo mulyango gweꞌwa Ndekeera.
16 Ku yikyo kyanya, abatwali baꞌBayahudi batâli yiji ho nagenda. Batanâli yiji byo ngweti ngaagira. Ndaanalyo igambo lyo nâli zaazi baganuulira. Ndakanamenyeesa abagingi, kandi iri batwali, kiri naꞌbimangizi ábâli kola bagaagira iyo mikolwa.
17 Ha nyuma, nanababwira: «E balya, ku kasiisa mubwini ngiisi kwo tukola mu libuuka. Kano kaaya keꞌYerusaleemu kakola biguuka. Neꞌnyiivi zaako, keera zikasiriizibwa. Aahago! Zino nzitiro zeꞌYerusaleemu, tushubi ziyubakulula, gira tutashubi gayirizibwa.» 18 Haaho, nanabaganuulira ngiisi kwo Rurema âli ndabiiri, na ngiisi kwo mwami akambwira.
Nabo, ti: «Aaho! Mugire tutondeere ukuyubakulula kano kaaya.» Banatondeera ukukola. 19 Haliko, ikyanya twâli gweti tugaakola, uyo Sanibalati Umuhoronayimu, anamenyeesibwa, kuguma noꞌmutabaazi wage Tobiya Umuhamooni, kiri na Geshemu Umuharaabu. Yabo booshi banakizi tunegura, ti: «Haliibwi! Makagi gano mugweti mugaagira? Ka keera mwayihindulira mwami?»
20 Nanabashuvya, ti: «Tuli bakozi ba Rurema úli mwiꞌgulu. Tuganatondeera ngana ukuyubakulula akaaya. Na yenyene agatushoboleesa. Si mwehe, ndaayo ingoome yo muhiiti mu kano kaaya keꞌYerusaleemu. Ndaanabyo mukwiriiri ukukalonga mwo. Ndaaye mundu úmùyiji.»

*2:1 2.1 Nisani Umwezi gwa mbere imwaꞌBahisiraheeri. Guli ha kati koꞌmwezi gweꞌMbeeshe na gwoꞌMunjogi-njogi.

2:3 2.3 2 Baami 25.8-10; 2 Kutondobola 36.19; Yeremiya 52.12-14.

2:10 2.10 Sanibalati bo na Tobiya Ku kasiisa, bâli beꞌnvuukira zibiri: invuukira yeꞌkiyuda (Muhorooni), na yeꞌmahanga (Muhamooni). Yaho keera, abaami beꞌHasuriya naꞌbeꞌBabeeri, bakahidika imilala yeꞌmahanga kwiꞌgendi tuula mu kihugo kyaꞌBahisiraheeri na mu kyaꞌBayuda.