2
Ngiisi kwo Rurema agaatwa imaaja zaꞌbandu
Ewe! Kundu ugweti ugatwira uwinyu ulubaaja, haliko na wenyene ulyagagi muhubi! Ee! Ikyanya ugweti ugatwira uwinyu ulubaaja kwo agira amabi malebe, uli mu ba waluyitwira wenyene. Mukuba, na naawe uli mu gira gaago-gaago! Tuyiji kweꞌkyanya Rurema ali mu twa imaaja za ábali mu gira amabi mwene yago, ali mu batwira zo mu kati koꞌkuli. Si uli mundu ngana! Aaho! Ikyanya uli mu twiraga abiinyu ulubaaja mbu bagira amabi, unabe uki gweti ugaagira gaago-gaago, ka utoniri kwo ugakenga ikihano kya Rurema? Aahabi! Bitagaaziga! Si Rurema, agweti agakugirira bwija mu kukizi kugooyera ku bwigenderezi bwoshi. Kundu kwokwo, utamútwaziizi! Aahago! Ka utayiji kwoꞌbwija bwage, bwo bwangatuma ugatwikira ku byaha byawe?
Si ulyagagi mundagabika! Keera wanayumya umutima gwawe! Ku yukwo, ugweti ugayibiikira ikihano kihamu ngana-ngana ku lusiku lwo Rurema agayerekana uburaakari bwage. Ee! Rurema agaatwa imaaja zaꞌbandu ku njira íkwaniini. «Aganahemba ngiisi mundu ukukulikirana na ngiisi byo âli kizi kola.* 2.6 Zaburi 62.12; Migani 24.12. » Baguma bali mu fiitirwa mu kukizi gira amiija, bwo baloziizi kwo bâye longe ubulangashane, noꞌlushaagwa, noꞌbulamu úbutâye male. Yabo, bo Rurema aye heereze ubulamu bweꞌmyaka neꞌmyakuula. Abandi bagweti bagayikundirira. Batanali mu twaza ibyoꞌkuli. Si bagweti bagayifunda naaho mu mabi. Yabo bandu, Rurema agabahaniiriza ku buraakari bwage. Ikyanya bali mu yifunda mu mabi, bamenye kwo bâye ki gookere mu malibu, ukutondeerera ku Bayahudi, halinde ukuhisa ku bandu beꞌgindi milala. 10 Haliko, ikyanya bali mu gira amiija, bâye longe ubulangashane, noꞌlushaagwa, noꞌmutuula, ukutondeerera ku Bayahudi, halinde ukuhisa ku bandu beꞌgindi milala. 11 Mukuba, Rurema, ndaayo ndoola ahiiti.
12 Ikyanya abandu bali mu gira ibyaha buzira kumenya Imaaja za Musa, bâye teereke buzira kuzilegwa kwo. Haliko abaabo, ikyanya bagweti bagayifunda mu byaha, banakoli yiji Imaaja zaage, boohe, bagatwirwa ulubaaja ukukulikirana na ngiisi kwo zidesiri. 13 Ee! Yabo ábali mu yuvwa Imaaja naaho, batali bo bakwaniini imbere lya Rurema. Si ngiisi ábagweti bagazisimbaha, booki bo bakwaniini imbere lyage! 14 Balya ábatali Bayahudi, batahiiti Imaaja za Musa. Kundu kwokwo, hali ikyanya ingesho zaabo ziri mu ba zikulikiriini na yizo maaja. Ee! Bali mu ba bakoli zihiiti, kundu bataziyiji. 15 Banabe bakoli yerekiini kwo byeꞌmaaja ziloziizi, bikoli yandisirwi mu mitima yabo. Kiri neꞌmitono yabo, nayo iri mu yerekana kwo zibakola mwo. Mukuba, hali ikyanya imitono yabo iri mu balega. Hali neꞌkyanya iri mu babwira kwo bagira bwija. 16 Yibi byoshi, kwokwo kwo bigaaba, ku lusiku lwo Rurema âye twe imaaja za íbibishamiri mu mitima yaꞌbandu. Agaazitwa ku njira ya Yesu Kirisito, ukukulikirana neꞌMyazi Miija yo ndi mu yigiriza.
Ubulyalya bwaꞌBayahudi baguma
17 Aaho! Kutagi naawe? Ugweti ugayihaya kwo uli Muyahudi, na kwo uli mundu wa Rurema. Mbu unagweti ugayihega ku maaja za Musa. 18 Unagweti ugadeta kwo uyiji ngiisi byo Rurema aloziizi. Na kwo usobanukiirwi na ngiisi íbikwaniini, bwo keera ukabiyigirizibwa mu maaja zaage. 19 Unagweti ugayiyuvwa kwo we mu rongoora imbumi, na kwo we mu molekera ábakiri mu kihulu. 20 Unali mu yiyuvwa kwo we mu yigiriza abahwija, naꞌbaana. Mbu bwo mu yizo Maaja mwo uhiiti ubumenyi bwoshi, noꞌkuli kwoshi. 21 Aahago! Bwo uli mu yigiriza abandi, ka utangayiyigiriza wenyene? Si ugweti ugayigiriza abandi kwo batakizi zimba. Aaho! Ka na naawe utakiri mu zimba? 22 Unagweti ugabwira abandi kwo batakizi shuleha. Ka na naawe utakiri mu shuleha? Unagweti ugashombereza imigisi. Si wehe, ka utakiri mu genda ugazimba íbiri mu mbeero zaayo? 23 Unagweti ugayihaya bweneene kwo uhiiti Imaaja za Rurema. Aahago! Ikyanya uli mu zihubira, ka utagweti ugamúgayiriza? 24 Biri nga kwo biyandisirwi, ti: «Mwe Bayahudi, mwe mutumiri iziina lya Rurema ligweti ligashembuulwa mu bandu beꞌgindi milala. 2.24 Hisaaya 52.5; Hezekyeri 36.22. »
25 Iri wangakizi simbaha Imaaja za Rurema, lyoki ukutenguulwa kwawe, kugaaba naꞌkamaro. Haliko, iri wangakizi zihubira, ugaaba ngoꞌmundu útakatenguulwa. 26 Noꞌmundu útakatenguulwa kwakundi, iri angaba ali mu simbaha imaaja, ka atangaharuurwa ngoꞌmundu keera úkatenguulwa? 27 Ee! Umundu mwene uyo, kundu atatengwirwi ku magala, si ali mu gira ngiisi kweꞌmaaja ziloziizi. Yehe, ye gaatuma ugatwirwa ulubaaja kwo wazihubira, kundu we hiiti amandiko gaazo, we na koli tengwirwi.
28 Umuyahudi, atangaharuuragwa kwo ali Muyahudi nirizina ku bikagirwa ku magala gaage. Noꞌkutenguulwa kwa nirizina, nakwo kutali mu ba ku byagirwa ku magala. 29 Si Umuyahudi nirizina, ali mu ba Muyahudi ku biri mu mutima gwage. Noꞌkutenguulwa kwage, nakwo kuli mu girwa mwomwo mu mutima, ku njira yoꞌMutima Mweru. Si kutakulikiriini na íbiyandisirwi mu maaja! Umuyahudi nirizina, atali mu huuzibwa naꞌbaabo bandu. Si yehe ali mu huuzibwa na Rurema yenyene!

*2:6 2.6 Zaburi 62.12; Migani 24.12.

2:24 2.24 Hisaaya 52.5; Hezekyeri 36.22.