5
Tukola noꞌmutuula imwa Rurema
Bwo tukoli biisiri Rurema kwoꞌbwemeere, tukoli kwaniini imbere lyage. Na buno, tukoli ba noꞌmutuula twe naye, ku njira ya Nahamwitu Yesu Kirisito. Na ku njira ya bwobwo bwemeere bwitu, Yesu akatugashaanira mu lukogo lwa Rurema, lunali lwo tuki tuuziri mwo buno. Tunakoli shambiiri mu kulangaalira kwo twâye ki shangiire ku bulangashane bwa Rurema. Tugweti tugashambaala kiri na mu malibu giitu. Mukuba, tuyiji kwo yago malibu, gali mu tutabaala ukuyihangaana. Na bwo tuyihangiini, kyo kitumiri tukoli tungiini. Na bwo tukoli tungiini, tukola noꞌmulangaaliro. Na yugwo mulangaaliro, gutagweti gugatuhebuuza. Mukuba, Rurema, keera akatuheereza Umutima Mweru, iri anayonera urukundo lwage mu mitima yitu.
Yaho keera, twâli ki tuuziri buzira Rurema, na buzira ubulyo bwo twangayitabaala mwo. Haaho, Kirisito anayiji tufwira, ku kyanya íkikwaniini. Biri mu ba bikayu bweneene, mbuꞌmundu afwire uwabo, kundu uyo wabo angaba ali mundu úkwaniini. Ngeeka umundu angayihebuura mu kufwira uwabo, iri uyo wabo angaba ali mundu mwija bweneene. Haliko, Rurema akayerekana ngiisi kwo atukuuziri bweneene, bwo akatuma Kirisito ayiji tufwira, ku kyanya twâli ki tuuziri mu byaha.
Na bwo tukoli kwaniini imbere lya Rurema hiꞌgulu lyoꞌmuko gwa Yesu, ka itali yo haahe kwo Yesu âye tukize mu buraakari bwa Rurema! 10 Ee! Ikyanya twâli ki riiri bagoma ba Rurema, tukanywaniisibwa na Rurema ku njira yoꞌlufu lwoꞌMwana wage. Aaho! Ka itali yo haahe kwo tugakizibwa, bwoꞌyo Mwana wage akola mugumaana! 11 Tukola mu kizi shambaalira Rurema mu kati ka Nahamwitu Yesu Kirisito, bwo Yesu keera akatunywaniisa twe naye.
Hadamu na Kirisito
12 Ibyaha bikayingiraga mu kihugo ku njira ya Hadamu.* 5.12 Hadamu mu kigiriki: mundu muguma. Neꞌkyanya bikaba bikola mwo, byanakileeta mwoꞌlufu. Kwokwo, kwoꞌlufu lukakwira mu bandu booshi, bwo booshi bâli kizi gira ibyaha. 13 Yibyo byaha, byâli kola mu kihugo, kiri na ku kyanya Musa atâli zaazi haabwa imaaja. Ku yikyo kyanya, Rurema atâli kizi biloleekeza, bweꞌmaaja zitâli zaazi ba ho. 14 Kundu kwokwo, Narufu âli kizi ba noꞌbushobozi hiꞌgulu lyaꞌbandu, ukulyokera ku kyanya kya Hadamu, halinde ukuhisa ku kyanya kya Musa. Yubwo bushobozi bwage, bwâli kizi ba hiꞌgulu lyaꞌbandu booshi, kiri na ábatakahubira ulubaaja, nga kwo Hadamu akaluhubira imbere lya Rurema. Noꞌyo Hadamu, âli riiri mugani gwoꞌgundi mundu úwâli lindiriirwi kwo agayija, ye Yesu.
15 Ku yukwo, halyagagi ulubibi. Mukuba, ubuhube bwa Hadamu, butashushiini neꞌkigabi kyo Rurema ali mu haana ku busha. Mukuba, yubwo buhube bwa Hadamu, bwo bukaleeta ulufu mu bandu booshi. Haliko, ibyo tuli mu longa ku lukogo ukulyoka Rurema byo bihimiri ulufu. Mukuba, abandu bingi bakalonga ikigabi kyoꞌkulama ku lukogo lwoꞌyo gundi mundu muguma, Yesu Kirisito! 16 Kwo na kwokwo, umwama úgukaleetwa neꞌkyaha kya Hadamu, nagwo gutali ngeꞌkigabi kyo Rurema ali mu haana. Mukuba, ikyaha kiguma kya Hadamu, kyo kikatuma abandu booshi bagakizi twirwa ulubaaja kwo bahanwe. Haliko, ikyanya amahube gaꞌbandu gakaba gakoli luguusiri, Rurema anabaheereza ikigabi ku busha kwo bangakoli kwanana imbere lyage. 17 Ikyanya ulya mundu muguma Hadamu akagiraga ubuhube, kyanatuma Narufu agalonga ubulyo bwoꞌkutwala hiꞌgulu lyaꞌbandu booshi. Kundu kwokwo, ikyanya abandu bali mu yakiira ubugashaane bwa Rurema, halinde banabe bakoli kwaniini imbere lyage ku busha, lyoki bagakizi twala mu bulamu, ku njira yoꞌlya gundi mundu muguma, Yesu Kirisito!
18 Yubwo buhube buguma, bwo bukatuma abandu booshi bagatwirwa ulubaaja kwo bahanwe. Kwo na kwokwo noꞌmukolezi muguma úgukwaniini, gwanayiji tuma abandu booshi bangakoli kwanana imbere lya Rurema, banalonge ukulama. 19 Bwoꞌyo mundu muguma akatenguha imbere lya Rurema, kyanatuma yabo bandu bingi bagaaba banabyaha. Kundu kwokwo, uyo gundi mundu muguma, yeki akasimbaha Rurema. Kyanatuma abandu bingi bagaharuurwa kwo bakoli kwaniini.
20 Zirya maaja, zikabiikwa mu bandu, gira lyeꞌbyaha bibaluga mwo. Na kundu ibyaha bikabaluga mwo, haliko ulukogo lwa Rurema nalwo lwanakaviiriza ukuluguuka. 21 Mu kusiguusa, ibyaha byâli kizi kandamira abandu, halinde abandu banakizi fwa. Haliko buno, ulukogo lwa Rurema lwo lukoli twaziri. Kwokwo, tukoli kwaniini imbere lya Rurema, twanâye longe ukulama imyaka neꞌmyakuula ku njira ya Nahamwitu Yesu Kirisito.

*5:12 5.12 Hadamu mu kigiriki: mundu muguma.