6
Tukizi fwa ku byaha, tunalame ku Kirisito
Kwokwo, tudetage kuti? Bwoꞌlukogo lwa Rurema lukoli tuluguusiri mwo, ka tugenderere ukukizi yifunda mu byaha? Nanga! Si ku luhande lweꞌbyaha, tukoli fwiri! Aaho! Kuti kandi kwo twangaki genderera ukubituula mwo? Aaho! Ka mutayiji kweꞌkyanya tukabatiizibwa mu kati ka Yesu Kirisito, lyo tukabatiizibwa mu lufu lwage? Ee! Ho na haaho, lyo tukaziikwa kuguma naye. Kwokwo, lyo tukalonge ukulama ku njira mbyahya, nga kwo Kirisito naye akalonga ukulama buhyahya mu kuzuulwa mu bafwiri ku bushobozi bwaꞌkahebuuza bwa Yishe!
Bwo tukoli fwiri kuguma na Kirisito, twâye lamanwe, mu kuzuuka mu bafwiri. Tunayijagi kweꞌngesho ziitu za keera, nazo keera zikayitirwa ku kibambo kuguma na Kirisito, gira lyoꞌbushobozi bweꞌbyaha bushereezibwe. Kwokwo, lyo tutaki be baja beꞌbyaha. Ee! Umundu, iri angaba keera afwa, iri atakiri mu bushobozi bweꞌbyaha.
Kwokwo, na nyiitu, bwo tukoli fwiri mu kati ka Kirisito, tuyemiiri kwo tuganalamanwa. Mukuba, tuyiji kwo Kirisito keera akazuulwa mu bafwiri, atanâye shubi fwa. Na Narufu, ataki hiitagi ubushobozi hiꞌgulu lyage! 10 Ikyanya Kirisito akafwa, akafwa lyeryo liguma naaho hiꞌgulu lyeꞌbyaha. Na buno, akoli lamiri hiꞌgulu lya Rurema.
11 Kwokwo, na niinyu, ku luhande lweꞌbyaha, mukizi yiharuura kwo mukoli fwiri, na kwo mukoli lamiri hiꞌgulu lya Rurema, mu kati ka Yesu Kirisito. 12 Mutanakizi ki leka ibyaha bikizi twala mu magala giinyu goꞌkufwa, mbu mukizi kulikira amifwije gaago mabi! 13 Mutanakizi kitanga ibirumbu byaꞌmagala giinyu mu byaha, mbu bikizi gira íbitali nga byo. Si mukizi yitanga imwa Rurema! Kwokwo, lyeꞌbirumbu byaꞌmagala giinyu bikizi múkolera ku njira íkwaniini. Mukuba, keera mukalyosibwa mu lufu, munakoli ba bagumaana. 14 Aaho! Mutakizi ki leka ibyaha mbu bikizi mùtwala. Mukuba, mutaki tuuziri mwiꞌdako lyeꞌmaaja. Si mukoli tuuziri mu lukogo!
Tukizi ba baja boꞌkukizi gira íbikwaniini
15 Buno tukoli tuuziri mu lukogo lwa Rurema, tutanaki tuuziri mwiꞌdako lyeꞌmaaja. Kutagi buno? Ka byangakoli tuma tugakizi giriirira ibyaha? Nanga! 16 Si muyiji-yiji, kweꞌri mwangayitanga mube baja boꞌkusimbaha mundu mulebe, iri mukola baja baage! Kwokwo, iri mwangayitanga mube baja beꞌbyaha, lyo mugayikululira ulufu! Haliko, iri mwangakizi simbaha Rurema, lyoki lyo mugalonga ukukwanana imbere lyage. 17 Rurema akizi huuzibwa bweneene! Mukuba, kundu mwâli riiri baja beꞌbyaha, haliko buno, keera mukayigirizibwa hiꞌgulu lya Yesu. Munakoli músimbahiri ku mitima íshenguusiri. 18 Mukoli shwekwirwi mu buja bweꞌbyaha, mukolaga baja boꞌkukizi kola íbikwaniini imbere lya Rurema. 19 Yiri igambo lyoꞌbuja, íbitumiri ngweti ngalikoleesa buno, biri hiꞌgulu lyoꞌbukaholwe bwinyu. Yaho keera, mwâli kizi tanga ibirumbu byaꞌmagala giinyu mu buja bwoꞌkukizi gira íbitali nga byo. Yee! Mwanagenderera ukukizi bihuuka mu bitalaalwe. Halikago buno, mukwiriiri mukizi tanga yibyo birumbu biinyu, bibe mu buja bwoꞌkukizi kolera Rurema ku njira íkwaniini, halinde lyo muyeruusibwa.
20 Ku kyanya mwâli ki riiri baja beꞌbyaha, ngiisi íbikwaniini imbere lya Rurema, mutâli kizi bitwaza. 21 Aahago! Bunguke buki bwo mwâli kizi longa mu kuyifunda mu byaha? Si ndaabwo! Biri mu ba naaho bya kuleetera abandu ulufu! Na buno, birya byaha byo mwâli kizi gira, bikola mu mùteeza ishoni! 22 Buno, mutaki ryagagi mu buja bwoꞌkukizi gira ibyaha, si mukoli ba baja ba Rurema. Na bwo mukoli yerusiibwi, mukola mu longa ubunguke, halinde munalame imyaka neꞌmyakuula. 23 Imbembo yeꞌbyaha, lulyagagi lufu. Haliko, Rurema ali mu tuheereza ikigabi kwo tulonge ukulama imyaka neꞌmyakuula, mu kati ka Nahamwitu Yesu Kirisito!