7
Umugani gwoꞌmukazi muyange
E beene witu! Muyiji-yiji ngiisi kweꞌmaaja zidesiri. Ikyanya umundu ali mu ba akiri ho, lyo ali mu ba akiri mwiꞌdako lyeꞌmaaja. Yiryo igambo, twangalitwira umugani ku mukazi muyange. Ikyanya yiba ali mu ba akiri ho, lyoꞌyo mukazi ali mu ba aki shwesirwi noꞌlubaaja kwo bayamanwe. Halikago, ikyanya yiba ali mu ba keera afwa, lyoki uyo mukazi ataki shwesirwi noꞌlubaaja. Na kwakundi, iri yiba angaba akiri ho, noꞌyo mukazi anagendi yangwa noꞌgundi mushosi, iri agakizi buuzibwa kwo akola mushule. Halikago, ikyanya yiba ali mu ba keera afwa, lyoki uyo mukazi atagaki ba ashwesirwi noꞌlubaaja. Neꞌri angagendi yangwa noꞌgundi mushosi, atagaki detwa kwo akola mushule.
E beene witu! Na niinyu, keera mukafwagaga ku Maaja ku njira ya Kirisito, gira lyo mulonga ukuba bandu baage. Mukuba, akazuulwa mu bafwiri, halinde imikolezi yitu ikizi ba naꞌkamaro imwa Rurema. Ikyanya twâli ki kuliirwi naꞌmifwije giitu mabi, imaaja zâli kizi gavyula mu magala giitu, halinde twanakizi kengeera twakolera ibyo kutuleetera ulufu. Haliko buno, keera tukafwa ku byoshi íbyâli tushwesiri, tunakoli shwekwirwi kiri na mu yizo Maaja. Kwokwo, tutakiri mu kolera Rurema ku njira yazo. Si tukoli gweti tugamúkolera ku njira mbyahya mu kati koꞌMutima Mweru!
Imaaja zo ziri mu yerekana ibyaha
Kwokwo, tudetage kuti? Keꞌmaaja zo nguma neꞌbyaha? Nanga! Haliko, imaaja zítakibe ho, ndangamenyiri ibyaha biri biki! Ku mugani, ndashuba ngaamenya kwoꞌkuyifwija ibya beene biri biki, hátakibe hali ulubaaja úludesiri: «Utakizi yifwija ibya beene.* 7.7 Kulyoka 20.17; Bukengeeze 5.21. » Kwokwo, ku njira yoꞌlubaaja, kweꞌbyaha bikalonga ubulyo bwoꞌkukizi ndunda, halinde nanakizi yifwija ibya beene. Si áhatali imaaja, iri byaha bikoli fwiri! Yaho keera, ku kyanya imaaja zitâli zaazi ndola, nâli ki riiri mugumaana. Haliko, ikyanya yulwo lubaaja lukanyijira, lyeryo lwananvyula mweꞌkyaha, 10 nanayami fwa. Kwokwo, nanayiji bona kwo kundu ulubaaja lwâli riiri lugandeetera ubugumaana, lwanaba lwo lugandeetera ulufu! 11 Kwokwo, kuli ku njira yoꞌlubaaja, kweꞌbyaha bikalonga ubulyo bwoꞌkundeba, halinde byananyita.
12 Kundu kwokwo, Imaaja ziki ryagagi ndaluule. Kiri na yulwo lubaaja luguma nalwo, luli lutaluule, lunakwaniini, lunali lwija! 13 Aaho! Yibyo íbiri biija, ka byo bikayiji ndeetera ulufu? Nanga! Si íbikandeetera ulufu, biri byaha. Yibyo byaha biri mu koleesa ibiija, halinde lyeꞌbyaha biyerekanwe ku bweranyange ngiisi kwo biri bibi bweneene.
Amifwije giitu mabi, gali mu tulwisa
14 Tuyiji kweꞌMaaja zikulikiriini neꞌbyoꞌmutima. Haliko niehe, ngiri mu lola ku byaꞌmagala. Keera nꞌgaguliisibwa, nanaba muja weꞌbyaha. 15 Kwokwo, ndali mu sobanukirwa na byo ndi mu gira. Mukuba, byo ndoziizi ukukizi gira, bitalyagagi byo ndi mu gira. Si byo njombiri, byebyo byo ndi mu kizi gira! 16 Na bwo ndi mu gira byo ndaloziizi ukugira, kuyerekiini kwo nyemiiri kweꞌMaaja ziri nyiija. 17 Kwokwo, ngiisi byo ndi mu gira, ndalyagagi nie kiri mu bigira. Si byaha íbinduuziri mwo, byo biri mu ngoleesa! 18 Nyiji kwo mu kati kaani, ndaakyo kindu kiija íkinduuziri mwo. Si mutuuziri amabi naaho! Ee! Kundu ndoziizi ukukizi gira amiija, haliko ndashobwiri ukugagira. 19 Kwokwo, amiija go ndoziizi ukugira, gatali go ngweti ngaagira. Si amabi go ndaloziizi ukugira, gaago go ndi mu kizi gira! 20 Na bwo ndi mu gira byo ndaloziizi ukugira, bibonekeriiri kwo ndali nie kiri mu bigira. Si byaha íbinduuziri mwo, byo biri mu gagira!
21 Ku yukwo, keera nabonaga kwo hali igambo íriri mu ngoleesa, lyo lyeri: ikyanya ndi mu looza ukugira amiija, amabi ganabaagage go gagayami yitangiriza. 22 Mu mutima gwani, ndi mu simiisibwa bweneene neꞌmaaja za Rurema. 23 Kundu kwokwo, hali ubundi bushobozi úbugweti bugaakola mu magala gaani. Bunali mu lwisa byo ndi mu shungika mu nzaliro zaani. Bwobwo bushobozi bubi, bwo buli mu kola mu magala gaani, bunali mu ngwata imbira. 24 Yoho wee! Ndi muhanya bweneene! Gano magala gaani, gali mu ndeetera naaho ulufu! Aahago! Nyandi úgangiza? 25 Rurema ahuuzibwe! Mukuba, ye mu ngiza mu kati ka Nahamwitu Yesu Kirisito!
Mu kusiguusa, ngiisi byeꞌmaaja za Rurema zidesiri, ndi mu bikolera ku nzaliro zaani naaho. Si amifwije gaani mabi, goohe gali mu ngira mbe muja woꞌkukizi kolera ibyaha.

*7:7 7.7 Kulyoka 20.17; Bukengeeze 5.21.