8
Tukizi rongoorwa noꞌMutima Mweru
Ikyanya abandu bali mu ba bakoli tuuziri mu kati ka Yesu Kirisito, batagaki twirwa ulubaaja kwo bahanwe! Ee! Umutima Mweru, keera gukatuleetera ubugumaana mu kati ka Yesu Kirisito. Tutaki tuuziri mu bushobozi bweꞌbyaha, kandi iri mu bwa Narufu. Na bwo tulyagagi mwaꞌmifwije mabi, kyo kitumiri Imaaja za Musa zitâli mwoꞌbushobozi bwoꞌkutushaagiza ibyaha. Kundu kwokwo, Rurema anahasha. Mukuba, akatwa ulubaaja lwabyo, mu kututumira Umwana wage, ayije mu njusho yitu twe banabyaha. Uyo Mwana, anatangwa, libe ituulo lyoꞌkuyitwa hiꞌgulu liitu. Na íbitumiri akagira kwokwo, halinde ngiisi kweꞌMaaja ziloziizi, kulonge ukukoleka mu kati kiitu. Tutanakiri mu rongoorwa noꞌbushobozi bweꞌbyaha biitu. Si tukola mu rongoorwa noꞌMutima Mweru! Ngiisi ábatwazirwi naꞌmifwije gaabo mabi, bayamiri bali mu yitoneesa naaho ku byo galoziizi. Haliko, ikyanya abandu bakola mu rongoorwa noꞌMutima Mweru, boohe, bali mu yitoneesa ku byoꞌMutima Mweru guloziizi. Ikyanya abandu bali mu yitoneesa ku mifwije gaabo mabi, bali mu yikululira ulufu. Si ikyanya bali mu yitoneesa ku byoꞌMutima Mweru guloziizi, bali mu bilongera mwoꞌbugumaana noꞌmutuula. Ikyanya abandu bali mu yitoneesa ku mifwije gaabo mabi, lyo bali mu ba bagoma ba Rurema. Batasimbahiri imaaja zaage, batanashobwiri ukuzisimbaha. Bwo bagweti bagatwalwa naꞌmifwije gaabo mabi, batashobwiri ukusimiisa Rurema.
Ee! Umundu, iri angaba atali mwoꞌMutima gwa Kirisito, iri atali mundu wage. Halikago mwehe, mutali mu twalwa naꞌmifwije giinyu mabi. Si mukola mu rongoorwa noꞌMutima gwa Rurema, iri gwangaba gukoli mùtuuziri mwo. 10 Amagala giinyu, gakoli fwiri hiꞌgulu lyeꞌbyaha biinyu. Kundu kwokwo, iri Kirisito angaba akoli mùtuuziri mwo, lyo mugaaba mukoli kwaniini mu kati kaage, halinde neꞌmitima yinyu inabe ikola migumaana. 11 Rurema keera akazuulaga Yesu Kirisito mu bafwiri. Neꞌri Umutima gwa Rurema gwangamùtuula mwo, kiri na niinyu, Rurema agabiika amagala giinyu mwoꞌbugumaana.
12 Ku yukwo, e beene witu, tutakiri mu mwenda gwoꞌkukizi kulikira amifwije giitu mabi. 13 Mukuba, iri gangaba go gali mu mùrongoora, mugaafwa. Haliko, iri mwangagayita ku njira yoꞌMutima Mweru, lyoki mugaaba mukola bagumaana. 14 Ee! Abandu, iri bangarongoorwa noꞌMutima gwa Rurema, iri bakola baana baage. 15 Kwokwo, ikyanya ali mu mùheerezagya Umutima Mweru, gutali mu mùgira baja, mbu mushubi yoboha. Si guli mu mùgira mube baana baage. Na ku njira yagwo, tuli mu hamagala Rurema «Aba», kwo kudeta «E daata». 16 Umutima gwa Rurema yenyene, guli mu tanga ubumasi mu mitima yitu, kwo tukola baana baage. 17 Na bwo tukolaga baana baage, tukola tugalonga ngiisi byo atubikiiri. Kiri na ngiisi byo abikiiri Kirisito kwakundi, na nyiitu tugabilonga kwo. Mukuba, iri twangakizi libuuka kuguma na Kirisito, lyo tugalonga ubulangashane bwage.
Ubulangashane bwo twâye longe imwa Rurema
18 Amalibu go tukiri mu longa buno, nabona kwo kitali kindu, iri nangagashushaania noꞌbulangashane bwa Rurema. Mukuba, yubwo bulangashane, Rurema âye buyerekane mu kati kiitu! 19 Ee! Íbikabumbwa byoshi, bigweti bigalindirira ukubona ngiisi kwo Rurema agayerekana abaana baage ngiisi kwo bali. 20 Byoshi íbikabumbwa, bikashungikirwa kwo biri bya kulenga naaho. Yukwo kulenga, kutali ku bulooze bwabyo byonyene. Si Rurema ye kabishungikira kwokwo, nga ngiisi kwo âli loziizi. Kundu kwokwo, hakiri umulangaaliro 21 kwo kiri na íbikabumbwa nabyo, bigaki shwekuulwa mu buja bwabyo bwoꞌkubola. Nabyo binalonge ukushwekuulwa kuguma naꞌbaana ba Rurema mu kati koꞌbulangashane.
22 Byoshi íbikabumbwa, tuyiji kwo biki gweti bigagongeera bweneene halinde zeene, ngoꞌmukazi úgweti úgaliibwa noꞌmukero. 23 Bitali byebyo naaho. Si kiri na nyiitu, twe keera tukahaabwa Umutima Mweru ngiꞌtomola, tuki gweti tugakungumira i mutima, mu kulindirira kwo Rurema atugire baana baage, halinde aguluule naꞌmagala giitu. 24 Gwogwo mulangaaliro, gwo tukakizibwa mwo. Aaho! Iri twangabiikaga umulangaaliro ku byo tukoli bwini, yugwo iri gutakiri mulangaaliro. Mukuba, iri twangaba tukoli gweti ikindu kirebe, tutangaki kibiika kwoꞌmulangaaliro. 25 Haliko, ikyanya tuli mu biika umulangaaliro ku byo tutazi longa, lyoki tuli mu bilindirira ku bwigenderezi.
26 Na kwakundi, Umutima Mweru gugweti gugatutabaala mu bukaholwe bwitu. Kwokwo, kundu tutayiji ukuhuuna Rurema ku njira íkwaniini, halikago, Umutima gwage guli mu tuhuunira imwage, mu kugongeera ku njira yo tutangamenyi deta. 27 Ayamiri ayiji-yiji íbiyifundereziizi mu mitima yitu. Kwokwo, ngiisi byoꞌMutima Mweru guli mu deta, Rurema ali mu ba abiyiji bwija. Mukuba, guli mu tuhuunira ukukulikirana noꞌbulooze bwa Rurema.
Ndaabyo íbyangatuhandula ku rukundo lwa Rurema
28 Tuyiji kweꞌkyanya abandu bali mu ba bakuuziri Rurema, ali mu bakolera amiija mu kati ka byoshi. Mukuba, akabahamagala yenyene ku shungi zaage. 29 Ee! Rurema âli mali gwanwa amenya abandu baage ku kyanya batâli zaazi ba ho. Akanagwanwa ashungika kwo bashushaane noꞌMwana wage. Kwokwo, uyo Mwana wage, abe ye gaaba fula mu beene wabo bingi! 30 Na bwo Rurema âli mali batoola, anabahamagala. Na bwo akabahamagala, anabaharuura kwo bakoli kwaniini. Na bwo bakoli kwaniini, anababiika na mwoꞌbulangashane bwage.
31 Aahago! Biki byo twangashubi deta? Bwo Rurema alyagagi uluhande lwitu, nyandi úwangaki tuhangirira? Si ndaaye! 32 Rurema atakashiginia ukutanga Umwana wage. Si akamútanga hiꞌgulu liitu tweshi. Na bwo akatutangira Umwana wage, ka itali yo haahe kwo agatuheereza neꞌbindi byoshi, ku mutima úgushenguusiri! 33 Abandu, iri bangaba keera bakatoolwa na Rurema, nyandi úwangaki balega? Ndaaye! Si Rurema yenyene, ye mu bakwanania imbere lyage! 34 Na kandi, nyandagi úwangaki tutwira ulubaaja kwo tuhanwe? Ndaaye! Si Yesu Kirisito keera akatufwira, keera akanazuuka mu bafwiri! Na buno, akola uluhande lweꞌlulyo lwa Rurema, agweti agatuhuunira. 35 Aahago! Biki íbyangaki tuhandula noꞌrukundo lwa Kirisito? Ka kuhahazibwa? Ka makuba? Ka kulibuzibwa? Ka mwena? Ka kubula ibyambalwa? Ka kuzeera ho twangasiga itwe? Ka kuyitwa? 36 Biri nga kwo biyandisirwi, kwokuno:
«Hiꞌgulu lyawe, tuli mu mala umulege-rege gwoshi ho twangasiga amatwe giitu.
Tuli mu girwa ngeꞌbibuzi íbikola bigagendi baagwa.* 8.36 Zaburi 44.22. »
37 Mu kati ka yago gooshi, tuli mu hima bweneene ku njira ya Rurema. Mukuba, atukuuziri! 38-39 Na ndi naꞌkasiisa kwo ndaakyo kindu kyoshi íkyangatuhandula noꞌrukundo lwa Rurema, kuba kufwa, kandi iri buba bugumaana. Baba baganda, kandi iri mizimu, kandi iri bandi banabushobozi ba mu kyanyaanya. Biba bya mu zino siku, kandi iri bya mu siku ízâye yije. Biba bya mwiꞌgulu, kandi iri bya mu kuzimu. Mu bikabumbwa byoshi, ndaakyo kindu íkyangatuhandula noꞌrukundo lwa Rurema, kwo luli mu kati ka Nahamwitu Yesu Kirisito!

*8:36 8.36 Zaburi 44.22.