9
Umwizingeerwe gwa Pahulu hiꞌgulu lyaꞌBahisiraheeri
Amagambo go ngola ngaadeta buno, mumenyage bwija kwo gali goꞌkuli mu kati ka Kirisito! Kiri noꞌMutima Mweru, gugweti guganyereka mu mutima gwani kwo gatali ga bibeesha. 2-3 Ndi mu ba noꞌmwizingeerwe bweneene hiꞌgulu lya beene witu Bahisiraheeri! Na nyamiri ndi mu lyanirwa mu mutima gwani hiꞌgulu lyabo. Nanganaloziizi kwo ndaakwe hiꞌgulu lyabo, halinde na ndwibwe kiri ku Kirisito. Yabo beene witu, tuli mu mulala muguma gwaꞌBahisiraheeri. Banali bo Rurema akagira babe bandu baage. Banali bo akayerekana mwoꞌbulangashane bwage. Banali bo akanywana ibihango. Banali bo bakahaabwa neꞌmaaja zaage, neꞌmihango yage. Banali bo akayereka ngiisi kwo bagakizi múyikumba mu nyumba yage. Yabo Bahisiraheeri, bo balyosiri mwiꞌkondo lya bashokuluza biitu ba keera, nga kwo Kirisito naye âli balyosiri mwo. Uyo Kirisito, analyagagi ye Rurema úli hiꞌgulu lya byoshi. Tukizi múyivuga imyaka neꞌmyakuula! Bikizi ba kwokwo!
Aahago! Ka kuli kudeta kwoꞌmuhango gwa Rurema gukafwa ubusha? Nanga! Mukuba, mu bandu ábali mu butwa mu mulala gwaꞌBahisiraheeri, batali booshi kwo bali Bahisiraheeri nirizina! Na kundu bakalyoka mwiꞌkondo lya Hiburahimu, kutali kwo booshi bali baana baage. Si Rurema akabwira Hiburahimu kwokuno: «Mwiꞌkondo lya Hisake, mwo mugalyoka abandu beꞌkibusi kyawe.* 9.7 Ndondeko 21.12Uyo Hisake, Hiburahimu akamúbuta ku mukaage Saara, ku kyanya âli mali buta Hishimaheeri ku muja wage Hagaari. » Ku yukwo, abandu batangaharuurwa kwo bali bandu ba Rurema, ukukulikirana noꞌkubutwa kwaꞌmagala. Si ikyanya bali mu butwa ku muhango gwa Rurema, lyoki bali mu haruurwa kwo bali baana baage. 9.8 Mu bagala Hiburahimu, Hishimaheeri ye kabutwa nga kwaꞌbandi bandu bali mu butwa. Si Hisake yehe akabutwa ukukulikirana noꞌmuhango. Ndondeko 17.19-21. Yugwo muhango, ikyanya Rurema akaguheereza Hiburahimu, akadeta kwokuno: «Ku kyanya íkikoli shungisirwi, ngagaluka. Na ngwane Saara keera abuta umwana woꞌbutabana! 9.9 Ndondeko 18.10, 14. »
10 Na kwakundi, Rebeka âli riiri naꞌbaana babiri baꞌmahasha. Yabo baana, akababuta ku mushosi muguma, shokuluza witu wa Hisake. 11-12 Kundu kwokwo, Rurema akadeta: «Ngulwe, ye gakizi kolera Butooto.§ 9.11-12 Ndondeko 25.23.» Akadeta kwokwo, ku kyanya yabo baana batâli zaazi butwa, batanâli zaazi gira amiija, kandi iri amabi. Bikaba kwokwo, gira lyoꞌkutoola kwa Rurema, kuyimangire ku shungi zaage yenyene. Si kutabe hiꞌgulu lyeꞌmikolezi yaꞌbandu! 13 Biri nga kwo biyandisirwi kwokuno: «Nꞌgakunda Yakobo. Haliko, Hesahu nanamúshomba.* 9.13 Malaki 1.2-3. »
14 Aaho! Tudete kutagi? Ka Rurema atali mu gira íbikwaniini? Kutali kwokwo! 15 Si akabwira Musa: «Ngiisi ye ndoziizi ukukejeerera, ndi mu múkejeerera. Na ngiisi ye ndoziizi ukuyuvwirwa indengeerwa, ndi mu múyuvwirwa zo. 9.15 Kulyoka 33.19. » 16 Ku yukwo, ukutoola kwa Rurema kutali mu kulikirana noꞌbulooze bwaꞌbandu, kandi iri ku mikolezi yabo. Si ali mu batoola, ukukulikirana noꞌlukogo lwage yenyene! 17 Biyandisirwi mu Mandiko Meeru kwo Rurema akabwira Faraho, ti: «Íbitumiri nꞌgakuyimika, gira lyo nꞌgayerekane ubushobozi bwani ku byo ngakugirira, halinde liꞌziina lyani likizi lumbuuka mu mahanga gooshi. 9.17 Kulyoka 9.16. » 18 Kwokwo, ngiisi ye Rurema aloziizi ukukejeerera, ye anagweti agakejeerera. Na ngiisi ye aloziizi ukuyumuusa umutima, kwa na gweti agamúyumuusa gwo.
19 Ngaba muguma winyu angambuuza: «Aahago! Kituma kiki Rurema aki gweti agatulega kwo twahuba, ndaanaye mundu úwangahagana noꞌbulooze bwage?» 20 Naani, ti: «Uli nga nyandagi we mundu ngana, halinde ugweti ugahaliiza Rurema? Keꞌnyungu yiꞌbumba yangabuuza umubuuvi: “Kituma kiki wambumba kwoku?§ 9.20 Hisaaya 29.16; 45.9. 21 Si mwiꞌbumba liguma, umubuuvi ahangwirwi ukugira mweꞌnyungu zibiri! Nguma, iri mu koleesibwa mu kati koꞌlushaagwa. Neꞌyabo, inakizi koleesibwa bwalaafwe.»
22 Kwokwo, kwo biri, na ku byo Rurema akagira. Mukuba, ngiisi ábâli kwiriiri ukuhanwa, âli loziizi ukubashereeza, gira lyo ayerekana uburaakari bwage mu kati koꞌbushobozi. Kundu kwokwo, âli kizi bayigenderera bweneene! 23 Na nyiitu kwakundi, Rurema âli loziizi ukutuyereka ngiisi kwoꞌbulangashane bwage buli bwaꞌkahebuuza. Akanashungika kwo tugabulonga ku lukogo lwage. 24 Twehe, twe Rurema akahamagala. Kutakaba mu Bayahudi naaho, si kukaba kiri na mu bandu beꞌgindi milala kwakundi. 25 Biri nga kwo Rurema adesiri mu kitaabo kya Hosheya, kwokuno:
«Abandu, kundu bangaba batali beꞌmwani,
haliko ngabahamagala kwo bali bandu baani.
Kiri noꞌmulala gwo ndakuuziri buno,
ngaki deta kwo bakola bakundwa baani.* 9.25 Hosheya 2.23. »
26 «Bakatee bwirwa: “Mutali bandu baani.”
Haliko ha nyuma, banahamagalwa kwo bakola “baana ba Rurema úli mugumaana. 9.26 Hosheya 2.1. ”»
27 Hisaaya naye, adesiri kwiꞌzu lihamu hiꞌgulu lyaꞌBahisiraheeri kwokuno:
«Kundu Abahisiraheeri bangaluguuka nga mushenyu kwiꞌbuga,
halikago ikikembere naaho kyo kigakizibwa.
28 Mukuba, Nahano, mu kuhana abandu ba mu kihugo,
atagatindiriza, ataganashiginya. 9.28 Hisaaya 10.22-23. »
29 Hisaaya âli mali gwanwa adeta na kwokuno:
«Nahano woꞌbushobozi bwoshi, átaki tusigirage bandu bagerwa mu kibusi,
twangabiiri nga bandu ba mu kaaya keꞌSoodoma, naꞌba mu keꞌGomora.§ 9.29 Hisaaya 1.9. »
Abahisiraheeri batakayemeera Yesu
30 Yibi byoshi biloziizi ukudeta kuti? Biri byebi: ubwa mbere, ábatali Bahisiraheeri, batâli kizi gira umwete gwoꞌkukwanana imbere lya Rurema. Kundu kwokwo, bo bakoli kwaniini imbere lyage hiꞌgulu lyoꞌbwemeere bwabo. 31 Na ku luhande lwaꞌBahisiraheeri, kundu bâli kizi kulikiriza imaaja mbu balonge ukukwanana imbere lya Rurema, haliko bitakaziga! 32 Kituma kiki? Mukuba, bâli kizi looza ukukwanana imbere lyage ku njira yeꞌmikolezi yabo. Si kutakaba ku njira yoꞌkubiika Rurema kwoꞌbwemeere. Kyanatuma bagasiitara kwiꞌbuye lyoꞌkusiitaza, 33 nga kwo biyandisirwi mu Mandiko Meeru:
«Lolagi! Mu kaaya keꞌSayuni, keera nabiika
mwiꞌbuye lyoꞌkusiitaza, noꞌlwala lwoꞌkugwisania.
Kundu kwokwo, iri umundu angamúbiika kwoꞌbwemeere,
atâye boneesibwe ishoni!* 9.33 Hisaaya 8.14; 28.16. »

*9:7 9.7 Ndondeko 21.12Uyo Hisake, Hiburahimu akamúbuta ku mukaage Saara, ku kyanya âli mali buta Hishimaheeri ku muja wage Hagaari.

9:8 9.8 Mu bagala Hiburahimu, Hishimaheeri ye kabutwa nga kwaꞌbandi bandu bali mu butwa. Si Hisake yehe akabutwa ukukulikirana noꞌmuhango. Ndondeko 17.19-21.

9:9 9.9 Ndondeko 18.10, 14.

§9:11-12 9.11-12 Ndondeko 25.23.

*9:13 9.13 Malaki 1.2-3.

9:15 9.15 Kulyoka 33.19.

9:17 9.17 Kulyoka 9.16.

§9:20 9.20 Hisaaya 29.16; 45.9.

*9:25 9.25 Hosheya 2.23.

9:26 9.26 Hosheya 2.1.

9:28 9.28 Hisaaya 10.22-23.

§9:29 9.29 Hisaaya 1.9.

*9:33 9.33 Hisaaya 8.14; 28.16.