11
Abahisiraheeri, Rurema atakabatwa lwoshi
Nabuuzagya: Balya Bahisiraheeri, ka kwokwo Rurema keera akabatwa lwoshi? Nanga! Si kiri na naani nienyene, ndyagagi muguma wabo, Umubinyamiini wa mwiꞌkondo lya Hiburahimu! Rurema, atakatwa abandu baage. Si ku kyanya batâli zaazi ba ho, âli mali gwanwa abatoola! Ka mutayiji ngiisi kwo biyandisirwi mu Mandiko Meeru hiꞌgulu lya Hiriya? Si akalega Abahisiraheeri imbere lya Rurema, kwokuno: «E Nahano, keera bakaminika abaleevi baawe, banahongola noꞌtutanda two uli mu tangirwa kwaꞌmatuulo. Nienyene naaho, nie koli sigiiri. Na naani buno, bakoli loziizi ukunyita.* 11.3 1 Baami 19.10, 14. » Aaho! Kutagi kwo Rurema akamúshuvya? Akadeta: «Ngi yibikiiri abandu bihumbi birinda ábatazi fukamira umuzimu Baali. 11.4 Baali gwâli riiri muzimu gwaꞌbapagaani ábâli tuuziri mu kihugo kyeꞌKaanani. 1 Baami 19.18. » Kwokwo, kwo biri, kiri na zeene. Mukuba, haki sigiiragi ikikembere kyaꞌbandu, kyo Rurema akagwanwa atoola ku lukogo lwage. Na yukwo kubatoola, kutali hiꞌgulu lyeꞌmikolezi yabo. Mukuba, ákibe ali mu batoola hiꞌgulu lyayo, iri ulukogo lwage lutangaki biiri lukogo nirizina!
Aaho! Tudetage kuti? Ngiisi byaꞌBahisiraheeri bâli kizi fiitirwa kwo, batakabilonga. Haliko, balya bandu naaho bo Rurema akatoola, boohe, bakabilonga. Abandi baabo booshi, banaba mindagabika, nga kwo biyandisirwi mu Mandiko Meeru kwokuno:
«Rurema anababiika mwoꞌmutima gwoꞌbuyingi-yingi.
Amasu gaabo, anagahumaaza.
Naꞌmatwiri gaabo, anagamana.
Kunali kwo bakiri, halinde zeene. 11.8 Bukengeeze 29.4; Hisaaya 29.10. »
Dahudi naye adesiri kwokuno:
«Yabo bandu, ibyokulya byeꞌsiku zaabo ngulu, bikizi ba mitego yoꞌkubagwasa,
halinde bakizi yitimba haashi, banahanwe.
10 Amasu gaabo, gayidike mweꞌkihulu,
halinde bataki shubi bona.
Neꞌmigongo yabo, ikizi yama igondamiri.§ 11.10 Zaburi 69.22-23. »
11 Nashubi buuzagya: Ikyanya Abayahudi bakasiitara, banagwa, ka bakayami hera lwoshi? Nanga! Ikyanya bakahuba, kyo kitumiri ábatali Bayahudi bakalonga ukukizibwa, halinde balya Bayahudi bavyulwe mwoꞌluugi. 12 Kwokwo, yukwo kuhuba kwaꞌBayahudi, noꞌkuyabirwa kwabo, kyo kikatuma Rurema agagashaanira bweneene abandu beꞌgindi milala. Aaho! Ikyanya Abayahudi bagakizibwa, noꞌmuharuuro gwabo gunabe keera gwakwira, ka itali yo haahe kwoꞌbugashaane bugaaba bweꞌngingwe!
Umugani gwaꞌmatavi ágakayiji nanikwa ku lindi isina
13 Buno, ngola ngaadeta imwinyu, mwe mutali Bayahudi. Bwo ndi ndumwa íyatumwa imwinyu, kyo kitumiri ngweti ngahuuza umukolwa gwo ndi mu mùgira mwo. 14 Kwokwo, lyo ndonga ukuvyula uluugi mu beene witu Bayahudi, halinde baguma baabo bakalonge ukukizibwa. 15 Abayahudi, bwo bakalahirwa, kyo kitumiri mwe bandu beꞌgindi milala mukanywaniisibwa na Rurema. Aahago! Mango Abayahudi nabo bashubi yemeerwa, ka batagaaba nga balyosiri mu bafwiri?
16 Ikihande kiꞌrobe, iri kyangataluulwa imwa Rurema, iri irobe lyoshi keera lyataluulwa yo. Niꞌsina lyeꞌkiti kwakundi, iri lyangataluulwa kwo likola lya Rurema, iri amatavi gaakyo nago, gakola geꞌmwage. 17 Abahisiraheeri bali ngeꞌkiti kyoꞌmuzehituuni íkiri mu ndalo,* 11.17 ikiti kyoꞌmuzehituuni íkiri mu ndalo guli mugani gwaꞌBayahudi. Na ikya mu kishuka, guli mugani gwaꞌbandu beꞌgindi milala. keera kyanakoonyolwa kwaꞌmatavi. Na mwehe, muli ngiꞌtavi lyoꞌmuzehituuni gwa mu kishuka, mwanayiji nanikwa ku kiti kya mu ndalo, ha kati kaꞌgandi matavi gaakyo. Na buno, mukola mu longa imisi ku malembo gaakyo. 18 Ku yukwo, utakizi yihaya, mbu we himiri amatavi ágakakoonyolwa! Neꞌri wangagira mbu uyihaye, ukengeere kwo yiryo isina litakumeziri kwo. Si wehe, we limeziri kwo!
19 Ngeeka wangadetaga: «Galya matavi, íbitumiri gakakoonyolwa, gira lyo niehe nyiji nanikwa ahandu haago.» 20 Ee! Biri kwokwo! Yabo Bahisiraheeri, bwo batabiisiri Rurema kwoꞌbwemeere, kyanatuma bagashaazibwa. Na naawe, unabe ukoli yimaaziri ahandu haabo hiꞌgulu lyoꞌbwemeere bwawe. Kundu kwokwo, utakizi yidundulika! Si ukizi yoboha. 21 Mukuba, Rurema atakashiginia galya matavi geꞌkiti íkiri mu ndalo! Aaho! Ka utoniri kwo wehe, agakushiginia?
22 Ulolage ngiisi kwo Rurema ashobwiri ukugirira abandu amiija, na ngiisi kwo ashobwiri ukubakayira. Ikyanya bakagwa mu byaha, anabakayira. Na mwehe, akola mu mùgirira amiija. Kundu kwokwo, iri mutangagenderera mu miija gaage, iri na niinyu, mugatwibwa. 23 Yabo Bahisiraheeri kwakundi, iri bangashubi yemeera Rurema, agashubi bananika kandi. Mukuba, Rurema ashobwiri ukushubi bananika. 24 Wehe, ukakoonyolwa ku kiti kyoꞌmuzehituuni kya mu kishuka. Wanayiji nanikwa ho utakamera ku kiti kyoꞌmuzehituuni kya mu ndalo. Aahago! Ka itali yo haahe kwo boohe, bangashubi nanikwa haaho-haaho ku kiti kyeꞌmwabo!
Abahisiraheeri bagaki kizibwa
25 E beene witu! Mu yibi byoshi, mulyagagi ubumbishwa. Na ndoziizi kwo niinyu mubumenye, gira lyo mutayiji kengeera mwayibona kwo mwe muli noꞌbwitegeereze. Na yubwo bumbishwa bwo bwobu: Ikyanya Abahisiraheeri bakayumuusa imitima yabo, kutâli riiri kwa lwoshi! Si kukaba naaho, halinde abandu beꞌgindi milala nabo bakizibwe, noꞌmuharuuro gwabo gutee kwira. 26 Kwokwo, lyaꞌBahisiraheeri booshi, nabo bagakizibwa, nga kwo biyandisirwi mu Mandiko Meeru, kwokuno:
«Mu kaaya keꞌSayuni, mugalyoka Lukiza.
Agagalulira beene Yakobo imwa Rurema.
27 Neꞌkyanya ngabalyokeza ibyaha byabo,
lyo ngabanywaniisa ku njira yeꞌkihango. 11.27 Hisaaya 59.20-21; 27.9; Yeremiya 31.33-34. »
28 Kwokwo, Abayahudi bakalahira Imyazi Miija, banahinduka bagoma ba Rurema, lyo niinyu mugenduukirwa. Kundu kwokwo, baki ryagagi bakundwa baage, bwo Rurema âli mali gwanwa atoola bashokuluza baabo. 29 Neꞌri Rurema angaba keera ahamagala abandu, anabaheereze ibigabi, atangaki bayihindulira. 30 Na mwe mutali Bayahudi, yaho keera mutâli kizi simbaha Rurema. Haliko buno, bwaꞌBayahudi batamúsimbahiri, kyo kitumiri mwe mukalonga ukubonerwa ulukogo. 31 Na bwo mukola mu lubonerwa, kyo kitumiri boohe, batali mu músimbaha, halinde lyo nabo, bakalonge ukulubonerwa. 32 Kwokwo, Rurema akaleka abandu booshi bashwekerwe mu bwobwo buhuni buguma, gira lyo akalonge ukubakejeerera booshi.
Amagambo goꞌkuyivuga Rurema
33 Ubugale bwa Rurema, noꞌbwitegeereze bwage, noꞌbumenyi bwage, biryagagi bya kahebuuza!
Ikyanya ali mu twa imaaja,
ndaaye úwangasobanukirwa na ngiisi kwo agweti agaazitwa.
Neꞌnjira zo ali mu lenga mwo, ndaaye úwangazimenya!
34 «Nyandi keera úkamenya inzaliro za Nahano?
Kandi iri, nyandi keera úkamúhanuula? 11.34 Hisaaya 40.13.
35 Na kwakundi, nyandagi keera úkamúkaaba ikindu,
halinde anabe mu mwenda gwoꞌyo mundu?§ 11.35 Hayubu 41.11. »
36 Íbiri ho byoshi, Rurema ye kabibumba,
binakiri ho ku bushobozi bwage,
binali ho hiꞌgulu lyage.
Kwokwo, abe ye gakizi huuzibwa imyaka neꞌmyakuula!
Bikizi ba kwokwo!

*11:3 11.3 1 Baami 19.10, 14.

11:4 11.4 Baali gwâli riiri muzimu gwaꞌbapagaani ábâli tuuziri mu kihugo kyeꞌKaanani. 1 Baami 19.18.

11:8 11.8 Bukengeeze 29.4; Hisaaya 29.10.

§11:10 11.10 Zaburi 69.22-23.

*11:17 11.17 ikiti kyoꞌmuzehituuni íkiri mu ndalo guli mugani gwaꞌBayahudi. Na ikya mu kishuka, guli mugani gwaꞌbandu beꞌgindi milala.

11:27 11.27 Hisaaya 59.20-21; 27.9; Yeremiya 31.33-34.

11:34 11.34 Hisaaya 40.13.

§11:35 11.35 Hayubu 41.11.