12
Tukizi yitanga, mu kukolera Rurema
Ku yukwo, e beene witu! Bwo Rurema keera akatukejeerera, namùyinginga bweneene kwo mukizi yitanga imwage! Mukizi ba ituulo íriri ligumaana. Linabe litalwirwi imwage. Linabe limúsimisiizi. Kwokwo, lyoꞌkuyikumba kwinyu kugaaba kukwaniini. Mutakizi ki yiga ingesho za mu kino kihugo! Si muhindulwe mu kukizi tona imitono mihyahya. Kwokwo, lyo mugalonga ukumenya ngiisi byo Rurema amùloziizi kwo: Musobanukirwe na íbiri biija, na ngiisi íbimúsimisiizi, na ngiisi íbitungiini imbere lyage.
Ukukulikirana na ngiisi kwo Rurema akangashaanira, namùbwiraga mweshi: Mutakizi yiyuvwa ukuhima kwo muli! Haliko, ngiisi muguma winyu, akizi yimenya ku bwitonde ngiisi kwo ali, ukukulikirana na ngiisi kwo Rurema akamúbiika mwoꞌbwemeere. Ngiisi muguma witu, kundu ahiiti amagala maguma naaho, haliko gali neꞌbirumbu bingi. Na ngiisi kirumbu kiri mu ba noꞌmukolwa gwakyo. Kwokwo, na mu kati ka Kirisito, kundu tulyagagi bingi, haliko, tukola magala maguma. Na ngiisi muguma witu akola kirumbu kyaꞌbaabo. Ibigabi byo tuhiiti, biri bya kwingi-kwingi, ukukulikirana na ngiisi kwo tugashaniirwi. Kwokwo, iri umundu angahaabwa ikigabi kyoꞌkutanga ubuleevi, akizi butanga nga kwoꞌbwemeere bwage buli! Neꞌri angahaabwa ikigabi kyoꞌkukola, akizi kolerana. Neꞌri angaba ahaabirwi ikigabi kyoꞌkuyigiriza, akizi yigiriza. Neꞌri angahaabwa ikigabi kyoꞌkukanania imitima, akizi gikanania. Neꞌri angahaabwa ikigabi kyoꞌkutabaalana ku magoorwa, akizi tabaalana ku mutima úgushenguusiri. Neꞌri angahaabwa ikigabi kyoꞌkuyimangira, akizi yitanga mu bwimangizi bwage. Neꞌri angahaabwa ikigabi kyoꞌkutabaala abandi mu makuba, akizi batabaala ku bushagaluke.
Tukizi tuula ku rukundo
Mukizi kundana ku mutima úgushenguusiri. Ibibi, mukizi bishomba. Haliko ibiija byohe, mukizi bikania. 10 Mukizi kundana, nga baguma! Munakizi fiitirwa mu kuherezania ulushaagwa. Si mutakizi luyiheereza mwenyene. 11 Mutakizi yoloha mu kukolera Nahano! Si mukizi múkolera ku mitima yinyu yoshi. 12 Umulangaaliro gwo mukoli hiiti, mukizi shambaala mu kati kaagwo! Neꞌkyanya mugaaba mu malibu, munagooyere. Munakizi huuna Rurema ngiisi kyanya. 13 Neꞌkyanya abandu ba Rurema bagaaba mu magoorwa, munakizi batabaala! Naꞌbageezi kwakundi, mukizi bayegereza.
14 Ikyanya abandu bagakizi mùlibuza, munakizi bagashaanira! Ee! Kukizi ba kubagashaanira! Si kutakizi ba kubadaaka. 15 Ikyanya abandu bali mu shambaala, munakizi shambaalira kuguma! Neꞌkyanya bali mu lira, munakizi lirira kuguma. 16 Mutakizi yiheemya, mutanakizi yibona kwo mwe muli banabwenge! Haliko, mukizi yuvwanwa, munakizi yibiika haashi mu kukomeerana naꞌbagunda.
17 Mutakizi galulirana ubuligo ku bundi! Si mukizi ba noꞌmwete gwoꞌkugira íbiri biija imbere lyaꞌbandu booshi. 18 Munakizi ba noꞌmutuula naꞌbandu booshi, nga kwo mushobwiri ku luhande lwinyu. 19 E bakundwa baani! Mutakizi yihoola! Si muleke Rurema akabe ye gamùyihoolera ku buraakari bwage. Mukuba, biyandisirwi kwo Nahano adesiri kwokuno: «Niehe, nie mwene ukuyihoola, nganaki yihoola.* 12.19 Bukengeeze 32.35. » 20 Ku yukwo, mukizi gira nga kwo biyandisirwi kwokuno:
«Umugoma wawe, iri angaba ashalisiri, umúheereze byo agaalya.
Neꞌri angaba anyotiirwi, umúheereze byo agaanywa.
Ikyanya ugaagira kwokwo, lyo ugamúteeza ishoni, nga kumútereka amakala goꞌmuliro kwiꞌtwe. 12.20 Migani 25.21-22. »
21 Kwokwo, utakizi himwa naꞌmabi! Si ukizi gahima mu kugira amiija.

*12:19 12.19 Bukengeeze 32.35.

12:20 12.20 Migani 25.21-22.