11
Awa ɲembee lan, wano min kadi mi woni ɲembirde *Almasiihu on non.
Fii no Goɗɗo Haani Wonirde e nder Rewugol Alla
Mi mantii on fii ko on yejjitaali fii an kon e ɗi fow, e ko maanditiɗon janndeeji ɗin kon, wano mi hewtiniri on ɗi non. Ko ɗun waɗi si miɗo faalaa yo on andu wonde Almasiihu on ko hooreejo kala neɗɗanke, gorko kadi ko hooreejo e fee ɓeyngu mun, Alla kadi ko hooreejo e fee Almasiihu on. Kala gorko hippiiɗo kufune, nde no toroo Alla, maa no haala ko Alla longini ɗun, haray o yawike hoore makkom 11.4 Maa: «o yawike hooreejo makko on».. Ko wano non kadi, kala debbo wonɗo toraade Alla maa haalude ko Alla longini ɗun, hara o taaraa, haray o yawike hoore makkon 11.5 Maa: «o yawike hooreejo makko on».. Haray no wa'i wa si tawii kanko debbo on himo fembii. Ko fii, si debbo taaraa, haray yo o taƴu sukundu makko ndun. Ko fii, si no hersinanii debbo ka sukundu makko ndun taƴee, maa o femboo, haray yo o tiggo. Kono duhiiɗo haanaa ka hippoo, ko fii ko o mbaadi e darja Alla, debbo non ko darja gorko. Ko ɗun waɗi, gorko hinaa e debbo suutaa, kono ko debbo suutaa e gorko. Awa kadi gorko hinaa sabu debbo tagiraa, kono debbo ko sabu gorko tagiraa. 10 Ko ɗun waɗi, sabu malaa'ikaaɓe ɓen, debbo no haani heɓude ka hoore mun maande laamu ngu o woni e ley mun ngun. 11 Kono e telen-ma humondiral men e Joomiraaɗo on, debbo gasataa e ɓaawo gorko, gorko kadi gasataa e ɓaawo debbo. 12 Ko fii, ko wano debbo suutiraa e gorko non, ko wano non kadi tawi ko debbo daɲata gorko, ɗun fow non ko immorde e Alla.
13 Ɲaawee ɗun onon tigi. E hara no hawri ka debbo toroo Alla, hara o taaraa? 14 E hara aduna on tigi faaminaali on wonde no hersinanii gorko ka o accita saayannde? 15 Kono heɓugol sukundu ko darja debbo, ko fii sukundu ndu o yeɗaa ndun ko ko o buumora. 16 Si tawii goɗɗo no faalaa warrude noone goo, enen en alaa on naamu, *mofte Alla ɗen kadi alaa on naamu.
Fii Nafakkaari Joomi on
(Mat. 26.26-29; Mrk. 14.22-25; Luk. 22.15-20)
17 E nder waɗugol non ɗee yamirooje yeeso ɗoo, alaa ko mi mantira on e nder ko mottondirton kon, hara hinaa fii ko ɓuri moƴƴude, kono ko fii ko ɓuri bonude. 18 Ko adii kon non, mi nanii nde mottondirɗon woo sendondiral waɗay hakkunde mon. E baŋŋe goo, ɗun no henanimmi. 19 Bee yeddondire wona hakkunde mon, fii no holniiɓe ɓen feeɲira e hakkunde mon. 20 Jaka nde mottondirɗon woo, hinaa fii ɲaamugol *nafakkaari Joomi on. 21 Ɓay nde hiɗon ɲaama, mo kala kutoto nafakka mun on, ɲaama, hara goɗɗo goo no weelaa, oya kaɲun no mandili. 22 E hara on alaa cuuɗi ka ɲaamon e ka yaron? Kaa on hayfinay woni moftal Alla ngal, hersinon ɓe alaa huunde ɓen? Ko honɗun mi wi'ata on? Mi mantay on? Mi mantataa on e ɗun!
23 Ko fii, ko ko mi heɓiri Joomi on kon mi hewtini on. E nder jemma mo Iisaa Joomi on janfaa e mun on, o ƴettuno bireedi, 24 o jarni Alla, o taƴiti, o wi'i: «Ɗunɗoo ko ɓandu an, wonandu on ndun nii, waɗee ɗunɗoo maande ko anditiron fii an.» 25 Ko wano non kadi, ɓay ɓe gaynii ɲaamude, o ƴetti jardukun waɗorkun njaram, o wi'i: «Kun jardukun ko maande fii *ahadi heyri tippundi e ƴiiƴan an ɗan, waɗee ɗunɗoo maande ko anditiron fii an, saa'i nde yaroton e mun woo.» 26 Ko fii nde ɲaamoton oo bireedi woo, yaron e kun jardukun, on wowlay fii mayde Joomi on haa ɲande o artoyi.
27 Ko ɗun waɗi, kala on ɲaamuɗo on bireedi, yari e kun jardukun Joomi on, hara ko no haaniraa, o wonay felniiɗo e telen-ma ɓandu e ƴiiƴan Joomi on. 28 Awa, yo mo kala miijitano hoore mun si o ɲaama on bireedi, maa o yarira kun jardukun. 29 Ko fii kala on ɲaamuɗo yari e ɓaawo anditugol ɓandu Joomi on, haray ontigi ɲaamii yarii ɲaawoore ɲaawaynde ɗun kaɲun tigi. 30 Ko ɗun waɗi si no e hakkunde mon nawnuɓe buy e kitasolooɓe buy, e on mayraama woɓɓe. 31 Si enen tigi en ɲaawitike, en ɲaawoytaake. 32 Kono Joomiraaɗo on no ɲaawude en donkina, fii wota en ɲaawidoye e aduna on. 33 Ko ɗun waɗi, yo musiɓɓe an, nde mottondirɗon fii nafakkaari ndin woo, habbondiree. 34 On mo tawi no weelaa, yo ɲaamu ka mun, fii wota on mottondir fawon ɲaawoore e hoore mon.
Mi jaaboyto ɗeya lande, nde mi hewtoyi.

m11:4 11.4 Maa: «o yawike hooreejo makko on».

n11:5 11.5 Maa: «o yawike hooreejo makko on».