12
Fii Dokke Ruuhu Seniiɗo on
E telen-ma dokke iwruɗe e Ruuhu Alla ɗen, yo musiɓɓe an, mi faalaaka yo on ronku andude ɗun. Hiɗon andi fewndo ko on gomɗinaa, hiɗon selnaa, nawraa e sanamuuji mbobooji. Ko ɗun waɗi si mi wi'ay on: kala mo Ruuhu Allaahu on ardii e nder ko o wowlata kon, wi'ataa: «Iisaa ko huɗaaɗo.» Hay gooto kadi waawataa wi'ude: «Iisaa ko Joomi», si hinaa *Ruuhu Seniiɗo on ardii mo.
Dokke ɗen no serti, kono Ruuhu Allaahu on ko gooto. Balle ɗen kadi no serti, kono Joomiraaɗo on ko gooto. Golleeji ɗin kadi no serti, kono ko Alla gooto on woni waɗude ɗi fow e yimɓe ɓen fow.
E hin-le, mo kala ko Ruuhu Allaahu on feɲɲini e mun kon ko dokkal fii nafa fow. Ko ɗun waɗi, Ruuhu on yeɗay goɗɗo on kongol faamu, on Ruuhu gooto yeɗa oya on kongol gandal, on Ruuhu gooto yeɗa goɗɗo goo gomɗinal, on Ruuhu tigi yeɗa goɗɗo goo ɲawndugol, 10 goɗɗo goo dokkal fii waɗugol kaawakeeji moƴƴi, goɗɗo goo haalugol ko Alla longini ɗun, goɗɗo goo gandal fii sendindirgol noone ruuhuuji, goɗɗo goo noone *haalaaji janani, goɗɗo goo nantingol ɗin haalaaji. 11 Ko on Ruuhu gooto bajjo waɗata ɗii piiji fow, senditana mo kala e ko mun, wano o yiɗiri non.
12 Ko ɗun waɗi, wano tawiri non ɓandu ndun ko wooturu, hindu mari tere buy. Tere ɓandu ndun non kadi e ɗuuɗude, ko ɓandu wooturu ɗe mari. Ko wano non wonirani *Almasiihu on. 13 Ko fii ko Ruuhu gooto *lootiraɗen fii wonugol ɓandu wooturu. En fow yarnaɗen Ruuhu Alla gooto on, woni non Yahuudiyankeeɓe ɓen, woni *Gereekiyankeeɓe ɓen, woni jiyaaɓe ɓen, woni rimɓe ɓen.
14 Ko fii ɓandu ndun wonaali teral gootal, kono tere buy. 15 Si koyngal ngal wi'ii wonde: «Ɓay hinaa mi jungo, mi tawdaaka e ɓandu ndun», ɗun ittataa ko ngal teral e ɓandu ndun. 16 Si nowru ndun kadi wi'ii wonde: «Ɓay hinaa mi yiitere, mi tawdaaka e ɓandu ndun», ɗun ittataa ko ndu teral e ɓandu ndun. 17 Si tawno ɓandu ndun fow wonno yiitere, ko honno ndu naniraynoo? Maa si ɓandu ndun fow waɗano nowru, ko honno ndu faamiraynoo barngol? 18 Kono Alla waɗi teral kala e ɓandu ndun no o faaliraa non. 19 Si fow wonno teral gootal, ko honto ɓandu ndun wonaynoo? 20 Jooni non, tere buy no woodi, kono ɓandu ndun ko wooturu.
21 Yiitere nden waawataa wi'ude jungo ngon: «Mi hatonjinaa e maa.» Hoore nden kadi waawataa wi'ude koyɗe ɗen: «Mi hatonjinaa e mon.» 22 Ɗun-le toode, tere ɓandu wa'uɗe wa si no ɓuri lo'ude ɗen, ko ɗen woni hittuɗe, 23 e ɗe tanƴiniɗen no ɓuri hayfude ɗen e ɓandu ndun, hiɗen hundiri ɗe teddungal ɓurngal tiiɗude. E hin-le tere men ɓurɗe hersinaade ɗen, ko ɗen ɓurɗen surrude, 24 ɗe hersinaaki ɗen kan hatonjinaa e ɗun. Alla waɗiri ɓandu ndun e noone mo ɓureten teddinirde ŋakkiraaɗe ɗen, 25 fii wota liddondiral waɗu e nder ɓandu ndun, kono yo ɗe nafindir. 26 Si teral tampii, ɗeya tere fow tampiday e maggal. Si teral gootal teddinaama, ɗeya tere fow weltoday e maggal.
27 Ko on ɓandu Almasiihu on, mo kala e mon ko teral e mayru. 28 Awa, ko Alla adii waɗude e nder *moftal ngal, ko *sahaabaaɓe, ɗimmun ɗun ko haalooɓe ko Alla longini ɗun, tammun ɗun ko jannooɓe, ɓawto ɗun dokkal fii kaawakeeji moƴƴi, e dokke fii ɲawndugol, e wallugol, e ardagol, e wowlugol e noone haalaaji janani. 29 Hara fow ko sahaabaaɓe? Kaa hara fow ko haalooɓe ko Alla longini ɗun? Kaa hara fow ko jannooɓe? Kaa hara fow waɗay kaawakeeji moƴƴi? 30 Kaa hara fow yeɗa dokke ɲawndugol? Kaa ko fow yeɗaa wowlugol e haalaaji janani? Kaa hara fow ko nantinooɓe ɗin haalaaji? 31 Kono himmanee dokke ɓurɗe moƴƴude ɗen. Awa mi hollay on kadi laawol ɓurngol moƴƴude ngol.