2
Fii Pottal Sahaabaaɓe ɓen Yerusalaam
Duuɓi sappoo e nay ɓawto ɗun, mi yiltitii Yerusalaam, mi yiltodi e Barnabaasi e Tiituusa. Ko sabu feɲɲinaneede mi yiltitori ton. Mi holli ɓe daaluyee Kibaaru Moƴƴo mo mi feɲɲinani ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen on. Mi feɲɲinani ɗun ɓurɓe teddude ɓen e nder gundoo, fii wota taw ko mi gollunoo kon e ko mi woni gollude kon ko meere. Kono fii kala oo mo mi wondunoo ko mo leɲol goo, ɗun ko Tiituusa, oo *Gereekiyankeejo, ɓe wi'aano bee o *sunninee. Kono waɗitiiɓe musiɓɓe men no suuɗinoo lombii hakkunde amen fii tefugol anda fii hettaare wonannde en e Iisaa Almasiihu on e faale maccinɗingol en. Kono men jaɓanaano ɓe ɗun hay nde wootere, men yankinanaaki ɓe kadi, fii no goonga wonɗo e nder Kibaaru Moƴƴo on tabitira e mon.
Kono laatii, ɓee wa'uɓe wa si ko ɓurɓe teddude, ko ɓe wonnoo woo ko seeɗa hitti e an, ɓay Allaahu on hinaa dambe ndaarata, ɓen ɓeydaano huunde e ko mi woni waajaade kon. Kono ɓe ndaari ɓe tawi ko mi halfiniraa daaluyee Kibaaru Moƴƴo on ko fii ɓe sunninaaka ɓen, ɗun ko ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen, wano Petruusu halfiniraa non Kibaaru Moƴƴo on fii sunninaaɓe ɓen, ɗun ko Yahuudiyankeeɓe ɓen. Ko fii ko on Alla huutorɗo Petruusu, waɗi mo *sahaabaajo fii Yahuudiyankeeɓe ɓen, ko kanko kadi huutorimmi, waɗimmi sahaabaajo fii ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen. Nde tawnoo Yaaquuba e Petruusu e Yuuhanna, jogoraaɓe wa tugaale dental ngal, fellitii fii moƴƴere nde mi yeɗaa nden, ɓe tamindiri juuɗe amen ɲaame ɗen, min e Barnabaasi, fii naɓidal amen, fii yo menen men yaaru ka ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen, kamɓe ɓe yaara ka Yahuudiyankeeɓe ɓen. 10 Ɓe yamiri men kadi anditugol miskinɓe ɓen, ɗun ko ko mi hebulanii waɗugol.
Fii Yeddondiral hakkunde Puulusa e Petruusu
11 Kono nde Petruusu arnoo Antiyoosi-Sirii mi feli mo e kene, sabu tawde ko o felniiɗo. 12 Ko fii, ado yimɓe ɓe Yaaquuba immini goo arude, hari o ɲaamiday e ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen, kono ɓay ɓen arii, o takkitii, o wonti feere, sabu kulol ɓen Yahuudiyankeeɓe gomɗinɓe, catii e sunninegol ɓen, 13 haa ɗun woni sabu ɓeya Yahuudiyankeeɓe ɲembi mo kanko Petruusu e ngal faasiqiyaagal, haa ɗun pooɗori hay Barnabaasi, o tawti ɓe e ɗun.
14 Kono nde mi ndaarunoo, mi tawi ɓe alaa yaarude no feewiri e no yaadiri e goonga Kibaaru Moƴƴo on. Onsay mi holli Petruusu e tawnde fow ɗunɗoo, mi wi'i mo: «Si tawii an Yahuudiyankeejo on, a wa'ii wa mo wonaa Yahuudiyanke, a iwtii noone Yahuudiyanke, haray ko honno waawirtaa doolirde ɓe wonaa Yahuudiyanke'en jokkugol aadaaji Yahuudiyanke'en?»
15 Menen non, ko men jibinannde Yahuudiyanke, wonaa men ɓe ɗiya leƴƴi junuubankeeji, 16 kono men faamii wonde goɗɗo jogortaake feewuɗo sabu ɗoftagol Sariya on, kono ko sabu gomɗingol Iisaa Almasiihu on. Ko ɗun waɗi si menen kadi men gomɗinii Iisaa Almasiihu on, fii yo men jogore feewuɓe sabu gomɗinal ngal gomɗinɗen Iisaa Almasiihu on ngal, hara hinaa sabu ɗoftagol Sariya on. Ko fii hay gooto jogortaake feewuɗo sabu ɗoftagol Sariya on.
17 Si tawii, e nder ko ɗaɓɓeten jogoreede feewuɓe kon sabu humondiral e *Almasiihu on, haray ɓangii wonde enen kadi ko en junuubankeeɓe, taw si ɗun no firi wonde Almasiihu on no wonani junuubu? Oo'o! 18 Si mi wonii e mahitugol ko mi liɓunoo kon, haray min tigi mi hollii ko mi bonɗo. 19 E telen-ma Sariya on, ko mi mayɗo ka baŋŋe Sariya fii no mi wuurirana Allaahu on. 20 Jooni mi fempidaama e Almasiihu on. Hinaa min tigi wuuri jooni, kono ko Almasiihu on wuuri e an. Ɗan ngurndan ɗan mi wuuri jooni ka ɓandu, miɗo wuuriri gomɗingol *Ɓiɗɗo Alla on, on Yiɗuɗo lan, itti hoore mun sadaka fii an. 21 Min mi bugitotaako moƴƴere Alla nden, ko fii si tawiino peewal ko Sariya heɓorta, harayno Almasiihu on ko meere maayani.