3
Fii Sariya e Gomɗinal
Ko onon yo ɓe Galaasi njofooɓe, ko hombo mbilɗori on nii, onon ɓee ɓanginanaaɓe ko laaɓi poy fempegol Iisaa Almasiihu on? Jooni ko ɗunɗoo tun mi faalaa andude e mon: hara ko sabu waɗugol ko Sariya on yamiri kon heɓirɗon Ruuhu Allaahu on, kaa ko gomɗingol ko heɗiɗon kon? E jaa ko nii njofiɗirɗon? E on fuɗɗor Ruuhu Allaahu on, gaynitoron jooni wakkilaare ɓandu? E hara kon ko tampunoɗon fow wonay meere? Miɗo tanƴinii wonataa meere! E hara oo Wonɗo waɗude ɗii kaawakeeji moƴƴi e hakkunde mon, ɗun ko on Yeɗuɗo on Ruuhu mun on, ko woni ɗi waɗirde ko fii hiɗon waɗude ko Sariya on yamiri on kon, kaa ko fii hiɗon heɗorde gomɗinal?
Ko fii no windii wonde: «Ibraahiima gomɗini Alla, ngal gomɗinal makko jogoranaa mo peewal.»b 3.6 Fuɗ. 15.6 Awa faamee wonde, gomɗinɓe ɓen ko ɓiɓɓe Ibraahiima. Awa kadi bindi ɗin no wi'i wonde Alla jogitoroyay ɓe wonaa Yahuudiyanke ɓen feewuɓe sabu gomɗinal ngal, ɗun ko ka Allaahu on adii feɲɲinde Kibaaru Moƴƴo on e Ibraahiima ɗon, o daali: «Leƴƴi ɗin fow barkinte sabu maa.»c 3.8 Fuɗ. 12.3, 18.18, 22.18 Ko ɗun waɗi ɓen gomɗinɓe barkindinte e Ibraahiima, on gomɗinnooɗo.
10 Kala ɓen hoolorɓe Sariya on, haray ko e nder kuddi ɓe woni, ko fii no windii: «Kuddi no e hoore kala on mo tabitaali e huutorgol ko windii kon fow ka nder deftere Sariya.»d 3.10 Yaɲ. 27.26 11 E hoore ɗun, no laaɓi poy wonde hay gooto jogortaake feewuɗo sabu Sariya on yeeso Alla, ko fii no windii: «Feewuɗo on wuuriray gomɗinal ngal.»ɗ 3.11 Hab. 2.4 12 Awa Sariya on hottaaki gomɗinal. Ko fii no windii wonde: «Kala ɗoftiiɗo ɗee yamirooje, o wuuriray ɗe.»e 3.12 Lew. 18.5 13 Ko e nder ko kuddi ndin wontani *Almasiihu on fii men kon, o sotti en e ley kuddi Sariya on, ko fii no windii: «Kuddi wonanii kala on wengaaɗo e leggal»,f 3.13 Yaɲ. 21.23 14 ɗun ko fii no barki Ibraahiima hewtira leƴƴi ɗin fow sabu Iisaa Almasiihu on, e hara kadi en hendorto fodaari Ruuhu Allaahu on gomɗinal ngal.
Fii Sariya on e Fodaari ndin
15 Musiɓɓe, miɗo ƴettude misal e hoore men. Si goɗɗo aru e wasiyaade, kala ko o wasiyii, hay gooto waawataa firtude ɗun maa ɓeydita goɗɗun e hoore ɗun. 16 Kono fodaariiji ɗin ko e hoore Ibraahiima e jurriya mun on woni. Kanko Alla o wi'aali «jurriyaaji ɗin», wa si tawii ko ɗi buy, kono ko gooto o wi'i «jurriya maa on»,g 3.16 Fuɗ. 12.7, 12.15, 24.7 ɗun-le ko Almasiihu on. 17 E hino ko mi woni wi'ude kon: Sariya arɗo duuɓi teemeɗɗe nay e cappanɗe tati gaanin *ahadi ndi Allaahu on waɗunoo ndin waawataa firtude maa mehinɗina ndin fodaari. 18 Ko fii si tawno ndondi ndin ko ka Sariya iwri, haray ndi fawaaki e fodaari. Kono ko sabu fodaari ndin Allaahu on yeɗiri Ibraahiima ndin ndondi.
19 Jooni ko sabu honɗun addi Sariya on? Ko sabu geddi addi Sariya on, haa nde on jurriya fodaaɗo ari. Ko malaa'ikaaɓe ɓen feɲɲini Sariya on, kono ɓe rewi e hakkundeejo. 20 Hakkundeejo non wonaa sengo wooto wonirta, Alla-le ko gooto. 21 Ɗun haray Sariya on ko liddiiɗo fodaariiji Alla ɗin? Kono hinaa non! Si tawii sariya on ko gasoowo wurnude addanoo, harayno peewal ngal ko e makko iwaynoo. 22 Ko ɗun waɗi si bindi ɗin wi'i fow no sokaa e ley junuubi, fii no fodaari ndin yeɗiree gomɗinɓe ɓen sabu ko ɓe gomɗini Iisaa Almasiihu on kon.
Fii Gomɗinal ngal e Ronugol Fodaariiji ɗin
23 Ado gomɗinal ngal arude, hari hiɗen sokii e ley joge Sariya on, haa ngal gomɗinal araynoongal feeɲa. 24 Hari Sariya on ko ngaynaako men fii ko ardoo en e Almasiihu on, fii no jogoreɗen feewuɓe sabu gomɗinal ngal. 25 Ɓay ngal gomɗinal arii, en alaa e ley kongol on ngaynaako han kadi.
26 Ko fii on fow ko on ɓiɓɓe Alla sabu gomɗinal ngal gomɗinɗon Iisaa Almasiihu on ngal. 27 Onon *lootaaɓe maande kisiyee e nder humondiral e Almasiihu on ɓen fow, on ɓornike Almasiihu on. 28 Yahuudiyankeejo maa *Gereekiyankeejo, maa maccuɗo maa dimo, maa debbo maa gorko, alaa hande kadi. Ko fii on fow ko on gooto e nder humondiral mon e Iisaa Almasiihu on. 29 Awa-le si tawii hiɗon humondiri e Almasiihu on, haray ko on jurriya Ibraahiima, ronooɓe fodaari ndin.

b3:6 3.6 Fuɗ. 15.6

c3:8 3.8 Fuɗ. 12.3, 18.18, 22.18

d3:10 3.10 Yaɲ. 27.26

ɗ3:11 3.11 Hab. 2.4

e3:12 3.12 Lew. 18.5

f3:13 3.13 Yaɲ. 21.23

g3:16 3.16 Fuɗ. 12.7, 12.15, 24.7