9
Fii Dewal Adunayankewal ngal e Kammuyankewal ngal
Ahadi* araniri ndin kadi no marnoo aadaaji mun yaaduɗi e dewal, wondude e nokkuure mun hormorde ka aduna ɗoo. E hoore ɗun, *rewirdu waɗanooma. Nokkuure aranere nden e ndun rewirdu no wi'etenoo hormorde, ka joɗɗinirde pitilli nden wonnoo ɗon, e taabal ngal e bireediije weeɓitanaaɗe Joomiraaɗo on ɗen. E hoore ɗun, ɓaawo *wirngallo ɗimmo ngon, tawi no ɗon nokkuure wi'etenoonde *hormorde mawnde nden. Tawi hinde wondunoo e sunnirde urngallooji tafiraande kaŋŋe, e *kankiranwal seeditoore hoobiraangal kaŋŋe haa hunditi. Tawi no e nder maggal loonde kaŋŋe waɗornde ‹*manna›, wondude e tuggordu *Haaruuna ndun, ndu tawata hari fiinii, e alluuje maande ahadi ɗen. Tawi no ka hoore kankiranwal nandollaaji *serubiina Mangural ngal, omborde maggal on, ɗun ko ka junuubaaji ɗin yaafetee ɗon, no ɗuwiraay 9.5 Woɓɓe kadi no faamira «ɗuhiraa». gabitanji majji ɗin. Kono hinaa fewndo ɗoo haanuɗen wowlugol fensita fii kun kala e koy piihoy.
Nde tawnoo ɗun fow ko non joɗɗiniranoo, *yottinooɓe sadaka ka Alla ɓen naatayno soono woo ka nokkuure aranere e nder rewirdu ndun, fii waɗugol golle diina maɓɓe kan. Kono ka *nokkuure hormorde mawnde, ko yottinoowo mawɗo on tun naataynoo ton nde wootere e nder hitaande nden, e hoore addorgol ƴiiƴan ko sakkoo fii hoore mun e fii ellaaji ɗi jamaa on waɗiri angal andude. Ruuhu* Seniiɗo on no holliri en telen ɗoo wonde ɗatal nokkuure hormorde mawnde nden udditaaki, fannamaa rewirdu aranuru ndun no lutti. Hiɗen mari ɗoo misal feɲɲingal goongaaji fewndiiɗi hande ɗin. Ɗun fow no ɓangini wonde dokke e sadakaaji, ko weeɓitirantenoo nii Alla, waawataa laɓɓinde ɓernde on rewiroowo non. 10 Ko ɗunɗoo woni yamirooje neɗɗanke tun yuɓɓondirɗe e ɲaameteeji e njaramji e noone salligiiji, yamiraaɗe haa ɲande Alla heyɗintini piiji ɗin fow.
11 Kono *Almasiihu on ardii wa yottinoowo mawɗo sadaka fii moƴƴereeji fewndiiɗi ɗin. O taƴiti rewirdu ɓurndu mawnude ndun e ɓurndu timmude ndun, ndu tawata hinaa darniraandu juuɗe yimɓe, e maanaa ndun hinaa ndu oo aduna. 12 O naatii ka nokkuure hormorde mawnde nde wootere ko yoni haa poomaa, rewrude e ƴiiƴan makko ɗan tigi, hara hinaa rewrude e ƴiiƴan ciikuliiji e ɲalbi. Ko nii o yeɗiri en cottudi poomayankeeri. 13 Si tawii ƴiiƴan ciikuliiji e ga'i na'i e ndoondi wiige, ko wiccitee junjee e hoore yimɓe ɓe laaɓaa, no laɓɓina ɓe ka ɓandu, 14 kono Almasiihu on kaɲun ko hoore mun tigi ittani Alla sadaka e ɓaawo ella, e hoore ardoreede Ruuhu Poomayankeejo on, ko haa honto non ƴiiƴan makko ɗan laɓɓinta ɓerɗe men, itta en e kuuɗe nawrayɗe en e mayde, fii no rewiren Alla Wuuruɗo on!
15 Ko ɗun waɗi si ko kanko woni holnuɗo ahadi heyri ndin, fii yo noddaaɓe ɓen hendo ndondi poomayankeeri ndi Alla fodi ɓe ndin. Ko fii mayde makko nden wonii sadaka fii sottugol ɓe e ɗin bonnereeji waɗaaɗi ka fewndo ahadi hinndi. 16 Ko fii, ka wasiyannde nden woni ɗon, haray no haani ka mayde wasiyiiɗo on andee. 17 Wasiyannde nden non laatike woo ɓawto mayde nden, ko fii nde alaa nafa fewndo wasiyiiɗo on wuuri. 18 Ko ɗun waɗi, ahadi araniri ndin tigi, ndi udditaaka e ɓaawo hibbugol ƴiiƴan. 19 Ɓay Muusaa gaynii weeɓitande jamaa on fow kala yamiroore, wano ɗe woniri non ka Sariya, o ƴetti ƴiiƴan ga'i na'i e ciikuliiji e ndiyan e gaara boɗe, o wicciri deftere nden e jamaa on baapal no wi'ee *hisoopu, 20 e hoore himo wi'a: «Ɗunɗoo ko ƴiiƴan ahadi ndi Alla yamiri fii mon ndin nii.»ƴ 9.20 Egg. 24.8 21 Ko wano non kadi, o wicciri rewirdu ndun e aalaaji gollirteeɗi fii diina ɗin ƴiiƴan. 22 E telen-ma Sariya on, fayda fow ko ƴiiƴan laɓɓiniraa, ko fii yaafuyee alaa e ɓaawo hibbugol ƴiiƴan.
23 Ɗin aalaaji lontiiɗi goongaaji kammuyankeeji, no haanunoo laɓɓinireede oo noone ɗoo, kono no haaniri non ka haqiiqaaji kammuyankeeji ɗin laɓɓiniree sadakaaji ɓurɗi moƴƴude. 24 Ko fii Almasiihu on naataali e nder nokkuure hormorde waɗiraande juuɗe neɗɗanke, ɲembinaande goongaare nden, kono ko ka kammu tigi fii no o weeɓitorana en jooni yeeso Alla. 25 O naatiraali fii ittugol hoore makko sadaka soono woo, wano yottinooɓe mawɓe ɓen naatirta hitaande woo ka nokkuure hormorde mawnde wondude e ƴiiƴan ɗan tawata wonaa ƴiiƴan makko. 26 Ko fii, si hinaano ɗun, Almasiihu on tampayno soono woo gila ka fuɗɗoode aduna on. Kono jooni, ka lannoode jamaanuuji, o feeɲii nde wootere ko yoni fii saa'iiji ɗin fow fii bonnitugol junuubaaji e nder ko o itti hoore makko sadaka kon. 27 Nde tawnoo no maranaa yimɓe ɓen maayugol nde wootere pet, ɓawto ɗun ɲaawoore nden waɗa, 28 ko wano non Almasiihu on ittiri hoore mun sadaka nde wootere pet fii ronditagol junuubaaji yimɓe ɗuuɗuɓe. Awa, o artoyay kadi, hara hinaa fii ronditagol junuubaaji, kono ko fii dandugol ɓen habbornooɓe mo kisiyee.

y9:5 9.5 Woɓɓe kadi no faamira «ɗuhiraa».

ƴ9:20 9.20 Egg. 24.8