10
Fii Sadaka mo Almasiihu on Itti on
E hoore ɗun, wonaa Sariya on tigi woni haqiiqaaji aroyaynooɗi ɗin, kono ko mbaadi mun tun. O waawataa few laatinde ɓen ɓadorayɓe non Alla timmuɓe, rewrude e on sadaka gooto jokkondirɗo hitaande woo hitaande. Si o waawayno, harayno neeɓii ko ɓen waɗaynooɓe ɗin sadakaaji acci, harayno ɓe laɓɓinaama nde wootere ko yoni haa poomaa, harayno kadi ɓernde maɓɓe felataa ɓe e telen-ma junuubu woo. Kono, ɗin sadakaaji andintinay en hitaande kala fii junuubaaji ɗin. Ko fii waawataa ka ƴiiƴan ga'i na'i e ciikuliiji monta junuubaaji.
Ko ɗun waɗi, e nder naatugol e nder aduna on, *Almasiihu on no wi'i:
«Wonaa sadakaaji maa dokke faalaɗaa,
kono a waɗanii lan ɓandu.
A weltoraali sadaka sunneteeɗo,
maa ko sakkaa fii junuubu.
Awa mi wi'i: ‹E hino lan, mi arii
fii waɗugol faale maa on, yaa an Alla,
wano fii an windori non e nder ndee deftere taggiinde.› »z 10.7 Zab. 40.7-9
Himo wi'i taho: «A yiɗaali e a weltoraali sadakaaji e dokke e sadakaaji sunneteeɗi e sadakaaji fii junuubaaji, waɗiranooɗi no yaadiri e Sariya on.»
E hoore ɗun o wi'i kadi: «E hino lan, mi arii fii waɗugol faale maa on.» O ittii aranun ɗun fii sincugol ɗimmun ɗun. 10 Awa, ko sabu faale Alla on *laɓɓinaɗen fii wonugol yimɓe makko, rewrude e oo sadaka mo Iisaa Almasiihu on ittiri ɓandu mun ndun tigi nde wootere ko yoni haa poomaa.
11 Kala *yottinoowo sadaka ka Alla no ka gollata ɗon ɲande woo fii waɗugol golle mun diina ɗen, e ittugol sadakaaji gooti ɲande woo, ɗi tawata waawataa ittude junuubaaji few. 12 Almasiihu on non kaɲun, o waɗii sadaka gooto bajjo fii junuubaaji ɗin, yonuɗo haa poomaa, awa kadi himo jooɗii ka sengo ɲaamo Alla, 13 himo sabbii ɗon haa Alla waɗa ayɓe makko ɓen ka ley koyɗe makko. 14 Ko dokkal bajjal o timminiri haa poomaa wonaaɓe *laɓɓineede fii wonugol yimɓe Alla ɓen. 15 Ko ɗun *Ruuhu Seniiɗo on seeditanii en kadi. Ko fii himo wi'i taho:
16 «Joomiraaɗo on daali:
‹E hino *ahadi ndi mi ƴettodoyta e maɓɓe ndin:
Ɓawto ɗee ɲalaaɗe ɗoo,
mi waɗoyay sariyaaji an ɗin ka ɓerɗe maɓɓe,
mi windoya ɗi ka hakkille maɓɓe.› »
17 O ɓeyditi e ɗun:
«Mi anditoytaa hande kadi fii junuubaaji maɓɓe ɗin
e angal peewal maɓɓe ngal.»a 10.17 Yer. 31.33-34
18 Ko fii ka junuubaaji ɗin yaafaa ɗon, haray alaa ko sakkee fii junuubu.
Fii Gomɗinal Yimɓe ɓen
19 Ko ɗun waɗi, yo musiɓɓe an, ɓay hiɗen mari hoolaare fii naatugol ka *nokkuure hormorde mawnde sabu oo sadaka ƴiiƴan Iisaa 20 ɗan o udditirani en laawol kesol wurngol, rewrungol ka *wirngallo, ngon-le ko ɓandu makko ndun, 21 e ɓay kadi hiɗen mari yottinoowo mawɗo wonɗo ka suudu Alla, 22 ɓadoren Alla ɓernde nunɗunde e gomɗinal heewungal pellital, e ɓernde laɓɓinaande kala miijooji bonɗi, e ɓandu lootiraandu ndiyan laaɓuɗan. 23 Wonen catiiɓe tabiti e tama'u mo qirritiɗen on, ko fii Waɗanɗo en ɗin fodaariiji on ko Sella-findeejo. 24 Miijondiranen ko honno waaweten wakkilindirde ka giggol e ka kuuɗe moƴƴe. 25 Wota en terto mottondiral men ngal, wano woɓɓe woowiri non. Kono wakkilindiren fodde hiɗen yi'ude ɲalaande nden no ɓadaade.
26 Ko fii si en duumike waɗugol junuubu e nder tewaare ɓawto en hendaade gandal goonga on, haray sadaka alaa hande kadi fii junuubaaji, 27 kono ko habbannde ɲaawoore hulɓiniinde e nguleendi yiite hebuliinge sunnugol murtuɓe ɓen. 28 Si goɗɗo bonniino Sariya Muusaa on, o wareteno, o yaafetaake, e hoore seeditoore ɗiɗo maa tato. 29 E miijo mon onon, si goɗɗo hayfinii *Ɓiɗɗo Alla on, si o jogitorii ƴiiƴan ahadi ɗan wa ɗan aldaa e fiira, ɗan ɗan o *laɓɓiniraa, e si o hoynii Ruuhu Allaahu on, on Jom Sulfu, e hara on miijaaki himo handi e lette ɓurɗe muusude kadi? 30 Ko fii hiɗen andi on Wi'uɗo: «Ko min yottagol woodani, ko min yoɓoyta», e hoore ɗun: «Joomiraaɗo on ɲaaway jamaa mun on.»b 10.30 Yaɲ. 32.35-36 31 No hulɓinii yanugol e juuɗe Alla Wuuruɗo on!
32 Anditee liddu ɗun ka saa'iiji arani, ɓawto Alla ndayginande on, on ŋaɲɲino satteende tiiɗunde e nder tippiro muusungo. 33 Ko fii e saa'i goo on hoynano, cukkaɗon e kene, e saa'i goo jonnindirɗon juuɗe e ɓen waɗiranooɓe wano non. 34 E hoore ɗun, yurmaɗon sokaaɓe ɓen, jaɓuɗon kadi e nder weltaare yo on jatte keyeeji mon ɗin, sabu andugol mon hiɗon mari keyee ɓurɗo moƴƴude, luttoowo. 35 Awa wota on accitu hoolaare mon addaynde mbarjaari mawndi nden. 36 Ko fii hiɗon haani ŋaɲɲaade, fii, nde timminoyɗon faale Alla on, yo on hendoyo ko o fodi on kon.
37 Ko fii e nder saa'ihun nii:
«Haanuɗo arude on aray, neeɓataa.
38 Feewuɗo an on non wuuriray gomɗinal.
Kono si o yiltitike,
wonkii an kin weltanoytaako mo.»c 10.38 Hab. 2.3-4
39 Enen-le hinaa en yiltorooɓe ɓaawo fii hayrugol, kono ko en gomɗinɓe fii dandegol.

z10:7 10.7 Zab. 40.7-9

a10:17 10.17 Yer. 31.33-34

b10:30 10.30 Yaɲ. 32.35-36

c10:38 10.38 Hab. 2.3-4